Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

A-B pagina, Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg  
 

Mondiana


items uit alle tijden en landen / items from all times and lands

A::

Adelaar:
Roofvogel, ondersoort van de Falconidae (Valken). Vaak ook arend genoemd. Oeroud symbool van macht, gerechtigheid en wedergeboorte. Komt in vele culturen voor. O.a. in het oude Egypte, de SoemeriŽrs en de Indianen in Amerika. De adelaar wordt vaak
 
geassocieerd met de zon en geldt verder als symbool voor de oppergod. O.a. Jupiter, Zeus en Ahoera Mazda. Later ook symbool van staatsmacht. Volksymbool van de Goten.
¶ De regio Deventer wordt rond 200vC bevolkt door Angelen uit Twente en het Vechtdal. De Anglische adelaar in de stadszegel van Deventer uit 1000-1100nC heeft daar vrij zeker mee te maken. Temeer daar de Angelen voortkomen uit de West Goten, die als gezegd de adelaar voeren als stamsymbool. Bovendien is de Anglische aanwezigheid in NO Nederland zeker tot rond 1300nC dominant.
** Arwin van Angln, PgAng/Deventer

 

Arwin van Angeln: (c 225-165vC)
Legendarische koningszoon van Angeln die met twee kameraden vlucht voor aanvallen van Denen in Oost Angeln. Arwin klimt op een gegeven moment in een boom om goed te kunnen zien waar de Denen zitten. Plotseling wordt hij aangevallen door een grote witte adelaar. Als Arwin verder klimt, ziet hij een nest met drie jonge kuikens. Hij begrijpt meteen dat hij wordt aangevallen omdat de
 
adelaar haar jonkies wil verdedigen. Dan gaat er een licht in hem op. Hij beseft dat hij niet moet vluchten voor de Denen, maar terug moet keren om zijn land te verdedigen. Zijn twee kameraden denken daar echter anders over en vluchten verder. Arwin keert terug en is zo gemotiveerd dat hij met zijn landgenoten de Denen weet te verjagen. Gezien de historische feiten en thesen mbt Angeln kan e.e.a. zijn geschied rond 200vC.
¶ Arwin wordt rond 200vC koning van Angeln. Zijn rijk strekt zich tijdens zijn regering verder uit tot aan de Rijn, de bovenloop van de Elbe en de Saale in Thuringen. Dit Angelland blijft zo bestaan tot circa 800nC.
¶ Rechtsboven: Wapen van het Anglisch Koningshuis: Op groen een adelaar in zilver, links gekeerd. Dit wapen is geÔnspireerd door de legende van Arwin van Angeln. Het wapen is nog terug te vinden bij geslachten in Engeland die afstammen van de oude Anglische koningen.
** Adelaar
# FRI, DAB, KBG

 
Aryanisme: (8000vC++)
Het Aryanisme is de cultuur van de AriŽrs, een volk dat in 8000-200vC leeft in Arya, een berggebied in Noord PerziŽ (Noord Iran). Mogelijk stammen ze af van de Hamieten in de Caucasus.
¶ Het noorden van Arya ligt tussen het Aral Meer en de Kaspische Zee. Aan dit oude land herinnert nog steeds de stad Kuh-e Aria, gelegen in Noord Iran, tussen Neyshabur en Kashmar. De naam AriŽrs is afgeleid van arya, wat 'edel' betekent. Uit de oorspronkelijke Ariers zijn voortgekomen de Germanen, Perzen (Pharsi) en IndiŽrs.

¶ De Perzische koning Darius de Grote (521-486vC) noemt zich volgens een inscriptie in Naqsh-e-Rostam (nabij Shiraz in Iran):
Ik ben Darius de grote koning ... Een Pers, zoon van een Pers, een AriŽr, met Arische voorouders.
 

 

¶ Iran betekent in het latere Perzisch: het land van de AriŽrs. De naam is afgeleid van Aryan, dat is afgeleid van Arya. De Arische stammen in Noord India noemen hun land Arya Varta, wat betekent Land van de AriŽrs. Rond 3000vC migreert een groep AriŽrs naar Afghanistan en vandaar migreert later een deel verder naar Noord India. De Germanen wonen oorspronkelijk in het gebied Khwarizm langs het Aral Meer. Grote groepen van hen migreren rond 3000vC naar Midden, Noord en West Europa, over een afstand van circa 7000 Km. Rond 1900vC vestigen AriŽrs zich in Griekenland.

De religie van Arya is oorspronkelijk sterk polytheÔstisch. Er zijn goden die nagenoeg identiek zijn aan die van het HinduÔsme, dat sinds circa 100vC bestaat. Zoals Indra, Varoena en Shiva. Ahoera Mazda is de oppergod, schepper en opperste rechter. Hij wordt vaak afgebeeld met een zonnering in de hand boven een grote gevleugelde zonnering, het symbool van goddelijkheid. Later (circa 500vC) wordt hij Ormoezd genoemd, ofwel Wijze Heer.
¶ Volgens het boek Getica van Jordanes (ovl 552nC) hangen de Goten het Aryanisme aan. Anderen denken echter dat met Getica de Griekse stam der Geten wordt bedoeld.
-- Wat de cultuur van de Oer AiriŽrs feitelijk omvat, is vooralsnog niet voldoende bekend. Wel schijnt het wiel een uitvinding te zijn van de AriŽrs, volgens Russische archeologen in de BBC documentaire The Story of India (VRT juni 2009). Volgens hen is de samenstelling van
Soma - de heilge drank van de AriŽrs - nu ook bekend: een mengsel van mede, opium en andere drugs. Al deze ontdekkingen zijn gedaan in Turkmenistan, waar een grote stad van de AriŽrs is opgegraven, daterend van circa 4000 vC. Dit Aristan omvatte o.a. het paleis van de koning der AriŽrs. Daarnaast zijn vele andere panden opgegraven.
-- Volgens diverse bronnen is de Hindu-cultuur een afsplitsing van de oercultuur der AriŽrs. Zo zijn o.a. de goden Indra, Varoena en Shiva uit het HinduÔsme reÔncarnaties van oudere goden uit de oorspronkelijke Arische cultuur. Deze Hindu-cultuur start rond 3000vC, als een grote groep AriŽrs migreert naar Noord India. Rond 100vC krijgt deze Hindu-cultuur geleidelijk de vorm van het huidige HinduÔsme. (> HinduÔsme)
-- De Hindu IndiŽrs migreren rond 3000vC naar Noord India. In diezelfde tijd migreren de Germanen vanuit Arya naar NO Europa. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat hun cultuur eveneens overenkomsten vertoont met de Oer Arische cultuur in Arya. Opvallende kenmerken van de Germaanse cultuur zijn o.a. de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen, het polytheÔsme, de drang naar vrijheid en zelfstandigheid en de crematie van hun doden.
-- Rond 1900vC migreren groepen AriŽrs naar Griekenland, waar ze zich duurzaam settelen. In de loop der eeuwen ontwikkelen zij daar een zeer hoge cultuur, die wordt beschouwd als de bakkermat van de Westerse cultuur. Deze cultuur wordt het Hellenisme genoemd, naar Hellas = Griekenland. Het Hellenisme kenmerkt zich door een hoog ontwikkelde vorm van democratie, liberalisme, filosofie, wetenschap, literatuur, kunst en architectuur. (> Hellenisme)
Aangezien:
-- bij migratie de eigen normen en waarden worden meegenomen en in het nieuwe thuisland zoveel mogelijk worden gehanteerd (> Migratiewaarden)
-- en zowel Germanen, Hindu's als Grieken Arische volkeren zijn, afkomstig uit Arya in het gebied tussen de Kaspische Zee en het Aral Meer,
-- en Germanisme, HinduÔsme en Hellenisme diverse identieke wezenlijke kenmerken vertonen, i.e.: polytheÔsme, filosofie, liberalisme, democratie, etc,
-- en HinduÔsme goden kent die reÔncarnaties lijken van de oudere goden in de Arische cultuur van bevoor 3000vC,
>>> kan men stellen dat Germanen, Hindu's en Grieken hun basale cultuurwaarden hebben meegenomen uit Arya en dat de essenties van deze cultuurwaarden zijn te herleiden tot de cultuurwaarden van de AriŽrs in Arya van bevoor circa 3000vC.
¶ Op grond van de geformuleerde stelling hierboven, hebben we nu enige ruwe kennis van de oude Arische cultuur. Het zal echter nog veel tijd vergen eer van deze cultuur meer details bekend zijn. De Russische archeologie is wat dat betreft zeer baanbrekend en hoopvol bezig. Maar ook een nauwkeurige vergelijking en interpretatie van het Germanisme, Hellenisme en HinduÔsme zou veel informatie kunnen verschaffen over het Aryanisme.
¶ Bij zowel de Germanen, Hindu's en Grieken vinden we een wezenlijke gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen, homo's en lesbo's. Deze gelijkwaardigheid kan alleen voortspruiten uit een diep besef van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Deze cultuurwaarden zijn elementair voor het goed functioneren van een maatschappij. Het is opvallend dat deze waarden steeds terug te vinden zijn in culturen die een hoog ontwikkelingsnivo kennen.
-- De Germanen, Grieken en Hindu's hebben zeer natuurlijke opvattingen mbt sexualiteit. Sex was zeker niet alleen voor voortplanting. Homo's werden niet veroordeeld of vervolgd. Ze waren normaal geÔntegreerd in de samenleving.
-- Zowel Germanen als Hindu's cremeren hun doden. Van de Grieken is daarover vooralsnog niets bekend.
-- Aangezien Germanisme, HinduÔsme en Hellenisme hun essentiŽle cultuurwaarden lijken te ontlenen aan oudere cultuurwaarden uit Arya en deze overeenkomsten betrekking hebben op democratie, liberalisme, filosofie, polytheÔsme, rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid, mogen we aannemen dat ook de oude Arische cultuur die kenmerken heeft. M.a.w.:
De oorspronkelijke Arische cultuur lijkt zich basaal te kenmerken door polytheÔsme, filosofie, wetenschap, liberalisme, democratie, tolerantie, rechtvaardigheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen en homo's en door crematie van de doden. Deze cultuurwaarden hangen sterk met elkaar samen. PolytheÔsme, filosofie, wetenschap en gelijkwaardigheid kunnen immers alleen wezenlijk goed existeren in een liberale, democratische, rechtvaardige, eerlijke en tolerante cultuur. Alleen autoritaire culturen gaan uit van ťťn centrale macht, die al het andere domineert en in de praktijk meestal elimineert. E.e.a. verklaart tevens waarom de culturen die in latere eeuwen voortkomen uit het oude Aryanisme zich zo grootschalig en breed hebben ontwikkeld en voor veel vooruitgang en stabliteit hebben gezorgd.
** HinduÔsme, Hellenisme, Yrvan, Moeder Aarde

B::

Balder:
Anglisch: Baldr = moedig. Zoon van Wodan en Frigg. Balder is de beste, meest wijze, meest knappe, meest welsprekende, meest hulpvaardige, meest beminde, stralende lichtgod van de Germanen in ScandinaviŽ, waartoe ook de Angelen oorspronkelijk behoren. Balder is dus vrijwel zeker ook een Anglische god. Hij is gehuwd met Nanna. Hun zoon heet Forsete. Balder woont de van verre stralende stede genaamd Breidablik, wat Bredeblik betekent, ofwel
De Wijde Blik, zoals nog vele oude woningen anno 2009 in Nederland heten. Volgens overlevering is hij passief en dapper tegelijk. Zijn naam is afgeleid van bald = bald (Anglisch), bold (Engels) en boud (= flink, stevig, moedig; Nederlands). EWB: OudSaxisch/OudHollands: bald; OudEngels: beald = moedig. COD: OldEnglish/Teutonic: bald. Volgens een prachtige overlevering wordt Balder vereerd en beschermd door de Asen. Loki is echter jaloers en weet op slinkse wijze de geliefde god te doden. De verslagenheid is groot. Balder wordt met zijn paard op de brandstapel gecremeerd. Zijn ziel herrijst echter in een andere wereld.
¶ Balder heeft veel gemeen met de Romeinse god Mercurius, de Griekse god Hermes en de Hindu god Krishna. Julius Caesar schijft circa 50vC dat de Germanen in bizonder Mercurius vereren, die ze beschouwen als gids op hun reizen en behalen van winst. (Commentarii de Bello Gallico 6.17) Vrij zeker bedoelt hij de god Balder, die vaak wordt vergeleken met Mercurius. (> Religie) Mercurius en Hermes zijn o.a. goden van de handel en winst. Hermes en Krishna zijn o.a. herders en goden van de de herders. Alle drie goden worden echter specifiek vereerd om hun bizondere schoonheid. Mercurius is gemodelleerd naar Hermes, die al in 1300 vC wordt genoemd, dus relatief kort na aankomst van AriŽrs in Griekenland rond 1900 vC. De gelijkenissen tussen Balder, Hermes en Krishna zijn feitelijk goed verklaarbaar door hun common roots in het Aryanisme, de mythologie en ideologie van de AriŽrs in Centraal AziŽ. De relatie van Balder met het Aryanisme is zeker mogelijk. De Angelen komen immers voort uit de Goten, die volgens het boek Getica van Jordanes (ovl 552nC) het Aryanisme aanhangen. Anderen denken echter dat met Getica de Griekse stam der Geten wordt bedoeld. Kennelijk was er ooit een Arische god, die als voorloper kan worden beschouwd van de drie genoemde goden. > Yrvan
¶ Balder's naam leeft o.a. voort in de namen Boudewijn en Baldwin en in Balderhaar, een streek bij Kloosterhaar, gemeente Hardenberg. Deze streek ligt in een groot gebied tussen Oost Groningen en de Achterhoek, dat in het verre verleden Hardinga heet en waar Angelen wonen.
** Yrvan, PgAng/Balder, BALA
# WP, WKP 17.11.09, FRI, KBG

Boeddhisme: (300vC++; BDH:)
Levensbeschouwing gebaseerd op de essenties van het HinduÔsme. Centraal figuur is de Buddha. Centraal begrip Karma. Dit Karma is het resultaat van alle goede en slechte daden van een persoon. Het wordt na de dood het startpunt van een nieuw leven. Dit Karma kan men zelf ontwikkelen. Goede daden versterken het Karma. Slechte daden verzwakken het Karma. Goed Karma ontwikkelt men door nastreven van Liefde en Wijsheid.
#MAXtv Erika Terpstra op Sri Lanka 21.11.2014, DAB
Mekong Delta (Cambodja): Boeddhatempel op top van heuvel. Oude priester leeft daar alleen tussen bloemen, Boeddhabeeld en wierook. Hij wordt bezocht door mensen uit de regio. Zij leven door verzamelen van planten en van de jacht in de directe omgeving. They love their live, maar zijn erg bang dat overheid en grote bedrijven hun habitat gaan vernietigen door massaal kappen van het bos. #BBCtv nov2014

C::

Churchill (1874-1965) Sir Winston Leonard Spencer Churchill is geboren op Blenheim Palace in Oxfordshire, Engeland, als zoon van Lord Randolph Churchill en Jennie Jerome, Amerikaanse van geboorte. Winston Chruchill wordt gerekend tot de grootste staatslieden die de wereld heeft voortgebracht. Zijn carriere culmineert in de Tweede Wereldoorlog, waarin hij zich ontplooit als de grote leider van het Vrije Westen tegen de terreur van Nazi Duitsland. Als geen ander motiveert Churchill het Britse volk en de Geallieerden tot de strijd
 
tegen Duitsland, dat onder leiding van Hitler het Vrije Westen onder zijn dictatoriale macht wil brengen. Na vijf vreselijke jaren van blood, swet, toils and tears volgt de Victory on all fronts. Op 8 mei 1945 capituleert Duitsland onvoorwaardelijk.

 
Confucianisme: (470vC++; CFN:)
Ofwel de leer van Confucius (551-479vC), een Chinese wijsgeer. Chinezen noemen hem Kongzi. Hij is geboren in Qufu, een gehucht in de provincie Jinan op circa 500 Km zuid van Peking. Hij predikt de deugdzaamheid, i.b. de deugden respect, trouw, vergeving, samenhorigheid en toewijding. Zijn leer heeft China tot grote stabiliteit en bloei gebracht. Het Communisme deed hem in de ban. Sinds 2013 neemt de belangstelling voor hem in China weer erg toe. #DeTelegraaf 20.9.2014

D::

Deiwos:
De Arische god van het luchtruim. Vergelijkbaar met de Germaanse god Tiwaz, de god van de gerechtigheid en oorlog. Ook echter met Donar, god van de donder.
** Tiwaz

Democratie:
De term democratie komt uit het Grieks en betekent dat het volk (demos) regeert (krateoo). Totalitairisme is bij de Grieken en Hindu's feitelijk beperkt tot een zekere macht van de koning. Hellenisme en HinduÔsme zijn qua aard uiterst pluriform wat zich o.a. weerspiegelt in hun polytheÔsme. Democratie is dus feitelijk daarin al ruim aanwezig. In Griekenland leidt dat in een vroeg stadium tot het ontstaan van de boerenrepublieken, waarin het hele volk meeregeert. India is al geruime tijd de grootste en meest stabiele democratie ter wereld. Daar is circa 87% van de bevolking Hindu. Vrijheid en democratie is diep verankerd in hun geloof.
550vC-350nC: Gezien de verwantschap tussen HinduÔsme, Hellenisme en Germanisme, zijn de Germanen mogelijk ook al zeer vroeg in wezen democratisch van aard. Het polytheÔsme van de Germanen verraadt in ieder geval een wezenlijk pluralistische instelling, met veel ruimte voor verschillen. Verder zijn koningen bij hen vaak niet meer dan tijdelijke legeraanvoerders of stamleiders, wier titels zeker niet erfelijk zijn. De Anglische koningen kennen de Witan, een adhoc verzamelde groep mannen die mbt tot een bepaald probleem deskundig worden geacht. (> Witan)
350-1215nC Door de kerstening van Europa sinds de 4e eeuw nC treedt echter een zeker totalitairisme in bij de Germaanse culturen, naar voorbeeld van Rome en het Vaticaan. Pas in 1215nC wordt dit proces in Engeland gekeerd door de Magna Charta, door de Engelse baronnen en het volk afgedwongen van de Katholieke koning Jan Zonder Land. In de Magna Charta worden de oude rechten van het volk vastgelegd, wordt de macht van de koning beperkt en krijgt het volk meer inspraak in het bestuur van het land.
1688: De strijd tussen democratie en dictatuur in Engeland duurt echter nog tot 1688, als de Protestante stadhouder en koning Willem III van Oranje de Engelse troon bestijgt, nadat hij de dictatoriale Katholieke koning Karel II heeft verjaagd. Sindsdien ontwikkelt zich de democratie in Engeland en elders in NW Europa steeds verder. Een uiterst positief teken.
1950: De grote staatsman, oorlogsleider en regerinsleider Sir Winston Churchill zei ooit treffend: Democracy is something horrible. But we have nothing better. Democratie garandeert de grondrechten en vrijheden van alle mensen. De persoonlijke vrijheid neemt daarin een primaire plaats in. De mens is vrij geboren en heeft het volste recht in vrijheid de eigen weg te volgen. De enige beperkingen zijn de grondrechten en vrijheden van alle andere mensen in de samenleving.
1970-80: Uit onderzoek op wereldschaal blijkt: mensen in een democratie zijn gelukkiger en gezonder dan in totalitaire regimes.
** Free Institutions

E::

Enki: (4000vC++ Z.Irak)
Betekenis: Heer van de Aarde. Sumerische god van het water, de wijsheid, de ambachten, de schepping en de stormen. Zijn heilig getal is 40. Volgens het latere Atrahasis Epos (1650 vC) is Enki verder niet alleen schepper van de mens, maar ook diens redder. Enki wordt door de Sumeriers soms ook Ea genoemd. Ook de Hettieten noemen hem zo. Aangezien de Hettieten voortkomen uit de Hamieten, is het mogelijk dat Enki (Ea) ook bij de AriŽrs wordt vereerd. Ook zij komen namelijk voort uit de Hamieten.
** Freyer, Njord

Ethiopia: (ETP:)
6000vC++: in Ethiopia wordt mede (honingwijn) gemaakt van honing > Ethiopia
300nC++: Christendom in Ethiopia belangrijkste geloof
2014: Hamar (volkstam) in zuiden:
- hartelijk en vriendelijk volk
- leeft nog naar oeroud gebruik; wil niet anders
- huizen zijn rond, gemaakt van takken en leem, puntdak van bladeren
- houden koeien en geiten
- geitehuid als deken
- veel bijgeloof
- stamregels worden strikt nageleeft (hoe wreed ook) om behoud van de stam
- 1 op de 3 mannen is priester of wordt ervoor opgeleid
- verzamelt honing met korven in bomen waar bijen gaan nestelen; oeroud gebruikt
- bir(re) = munteenheid
- zeer grote markt in hoofdstad Addis Abeba; dagelijks open; ontmoetingsplek voor mensen
- hoofdvoedsel: grote pannekoeken met vulling van gebraden en sterk gekruid geitevlees
- drank: koffie en mede
- werk: vrouwen huishouding, kinderen + boodschappen; mannen: luieren, jagen, handelaar, kleermaker, oorlog
# MAXtv/ErikaTerpstra/jun2014

F::

Free Institutions:
De Anglische adel is van oudsher beschermer, cultivator en promotor geweest van de zgn Free Institutions. Daaronder worden verstaan alle democratische rechten en vrijheden van alle mensen in de maatschappij. Winston Churchill zei ooit: Democracy is something horrible. But we have nothing better. Democratie garandeert de grondrechten en vrijheden van alle mensen. De persoonlijke vrijheid neemt daarin een primaire plaats in. De mens is vrij geboren en heeft het volste recht in vrijheid de eigen weg te volgen. De enige beperkingen zijn de grondrechten en vrijheden van alle andere mensen in de samenleving.
¶ Het zijn de Grieken die als eerste volk democratie hebben in hun stad- en gewestbestuur. De volgende grote stap is gezet in 1215nC met de opstelling van de Magna Charta, waarin de rechten en vrijheden van de Britse landadel zijn vastgelegd. De Franse Revolutie eind 18e eeuw brengt de vrijheid en democratie voor alle mensen, nadat de Franse adel eeuwenlang het volk had geknecht en uitgebuit. Met de Franse Revolutie komen liberalisme en democratie in heel West Europa. De bestuurorganen worden gedemocratiseerd en de rechten van de mensen vastgelegd. Daarmee is de basis gelegd voor de rechten en vrijheden van het huidige West Europa. Deze liberalisering en democratisering hebben ervoor gezorgd dat er duurzaam welzijn, welvaart en vooruitgang is gekomen voor mens en maatschappij.
** Democratie, Mensenrechten

Freyer:
Germaanse god van de vruchtbaarheid, evenals Ing. In ScandinaviŽ wordt Freyer geassocieerd met de heilige paarden. Elders worden Freyer en zijn tweelingzuster Freya geassocieerd met beren. Hun vader was de zeegod Njord. Die beheerst het pad van de wind, dempt donderstormen, kalmeert de zee en blust het vuur. Als zodanig doet hij denken aan de Soemerische god Enki.
# RRA, KBG
** Gadhimai, Enki

G::

Gadhimai:
Hindu godin van de macht, voor wie in Nepal om de vijf jaar eind november grote aantallen dieren ritueel worden geslacht. Voornamelijk ossen. In het Nepalse dorp Bariyapur wordt dit zgn slachtfeest bijgwoond door miljoenen Hindu's uit de regio en de naburige Indiase staten Bihar en Utar Pradesh, waar dit zgn feest verboden is. Het startsein wordt gegeven door een priester die brult "ere aan Gadhimai" en dan eigenhandig de nek doorsnijdt van twee ratten, twee duiven, een haan, een lam en een varken. Honderden slagers werken zich dan het apezuur om met vlijmscherpe zwaarden de kelen door te snijden van de hele vergeefs brullende veestapel. Het offerterrein kleurt daarna bloedrood en ligt bezaaid met kadavers en afgehakte koppen. Het ritueel is bedoeld als dank voor voorspoed, zoals bij de geboorte van een kind. Vele Hindu's, Boedhisten en dierenbeschermers protesteren echter vel tegen deze massaslachting. (De Telegraaf 23.11.09)
¶ In IndonesiŽ waren bevoor 1940 dergelijke gruwelijke massaslachting van voornamelijk karbouwen (ossen en stieren) ook gebruikelijk. (NPS tv documentaire 20.11.09) Maar kennelijk ook bij de Angel-Saxen. Bron RRA schrijft over Yeavering in Bernicia, Northumbria in Noord Engeland:

Noteworthy here is a massive, high post outside the [pagan] temple to the north-west, certainly with ritual significance, i.e. a mana-pool, equivalent to the Pacific totem poles (p. 43-4); and furthermore the pit by the door filled with the skulls of oxen. "To the west there was a building probably used as a kitchen for cooking the ceremonial feasts. Associated with this structure was an area apparently reserved for butchering the sacrificial beasts. It contained many remains of the long bones of oxen, but, significantly, not skulls - they ended up in the temple" (p. 45)
...
"In Scandinavian paganism animals, particular oxen, were offered to Freyer on his annual journey ... The ritual sacrifice of oxen is a feature of Anglo-Saxon paganism evedenced repeatedly by archaelogy and confirmed by historical document." (p. 45)
** Freyer, PgAng (Ossen, Bernicia)

 

Gamma:
Derde letter van het Griekse alfabet. Staat voor de letter C in het Latijnse alfabet. In het Grieks (v.a. circa 1000 vC) is het teken voor gamma een omgekeerde L, naar rechts gekeerd. Uit dit teken is de Latijnse C ontwikkeld, uitgesproken als een K.
 
¶ De gamma is ontwikkeld vanuit het Fenicisch teken voor C, genaamd Gimel. FeniciŽ (1200-300 vC) is een kuststrook van circa 250 Km tussen Egypte en SyriŽ. In de eerste eeuwen staat FeniciŽ onder sterke invloed van de Egyptisch cultuur. Mogelijk daarom dat Gimel is ontwikkeld vanuit een Egyptische hiŽroglief met een nagenoeg identieke betekenis. Gimel betekent mogelijk 'oud', Oud Nederlands 'gamal' = oud. Mogelijk zijn beide woorden een verwijzing naar de stok, die ouderen gebruiken om te lopen. Deze stok heeft immers vaak een rechte of gekromde handvat.
¶ In het Grieks is de gamma gelijk aan de G, de zevende letter van het alfabet. Dat kan betekenen dat de gamma oorspronkelijk een G-klank is geweest. Immers, Gamma is ontstaan uit de Fenicische Gimel, ook beginnend met een G-klank. Het Latijn voegt aan de C (3e letter) een streepje toe, waardoor de G (7e letter) ontstaat. Zeven geldt als een goddelijk getal. Drie als de volmaakte drie-eenheid. Numerologisch gezien is 7+3=10, de volmaakte twee-eenheid. De J is de 10e letter in het Latijnse schrift. Een naar links gerichte gamma en een naar rechts gerichte gamma vormen samen een T-kruis, ofwel Tau. Daaruit is de letter T ontstaan, de 20e (2x10) letter van het alfabet. Tau geldt als symbool van de volmaakte geestelijke eenheid. In de Kaballa is het een symbool voor Verlossing en Wedergeboorte. In het Christendom is het de kruis waaraan Jezus is genageld, sterft en weer herrijst. In het Latijn heeft Tau soms de vorm van de gamma, waarbij de bovenbalk een stukje naar links uitsteekt en de rest naar rechts.
¶ Het Runen alfabet (2e eeuw nC) gebruikt zowel de gamma als de C voor de letter K.
¶ De gamma lijkt sterk op het sterrenbeeld Kraanvogel (Grus). Mogelijk is dit teken in oertijden daarvan afgeleid. Dat kan te maken hebben met de Egyptische god Thot, de god van de kosmische wijsheid. In het oude Egypte geldt de kraanvogel als symbool van de astronomen. (> Kraanvogels: astronomie, mythologie) Thot wordt uitgebeeld als een ibis, een vogel van de Reigerachtigen. Daartoe behoort ook de kraanvogel (Gruidae). Mogelijk zijn de ibis en de kraanvogel in het oude Egypte met elkaar vereenzelvigd. Op een papyrusrol over de grafkelder van Ipuy is Thot inderdaad afgebeeld als een kraanvogel met de kroon van Osiris. De vogel heeft een rechte snavel en lange kopveren. De ibis is een waadvogel met een lange, neerwaarts gebogen snavel. In profiel lijkt de kop van de ibis sterk op oude variante vormen van gimel en gamma, die meer op grote, opstaande punthaken lijken.
¶ Verder lijkt gamma in vele opzichten op een galg en op de Egyptische herdersstaf, later de faraostaf. De galg kan gezien worden als een werktuig van de Gerechtigheid. De Egyptische herderstaf wordt gezien als een symbool van macht. In biezonder de macht van de farao (vaak afgebeeld met staf en gesel). Deze staf vinden we anno 2007 nog terug bij de oerbevolking van Afrika. De staf wordt verder gezien als een symbool voor de regeneratieve kracht. Dat is terug te vinden in de bijbel, waarin Mozes een staf verandert in een slang (het symbool van regeneratieve kracht) door het op de grond te gooien. Dat schijnt een oeroude toevertruck te zijn uit het Nabije Oosten. Deze opvatting correspondeert met de kraanvogel als symbool voor de herrijzende Christus.
 
¶ De faraostaf ofwel scepter beeld de regeermacht uit van de farao. Deze staf wordt in de hierogliefen gebruikt in een vorm lijkend op een groot vraagteken, zoals de staf van Sinterklaas. Deze hieroglief betekent regeren. In het wapen van Kranenburg Scharmer komt de winkelhaak vrij zeker ook als zodanig voor. De winkelhaak is daar namelijk ingevoerd door Jan Harkes Kranenburg rond 1690. Hij is grietman in Spijk (Gro), een burgermeester met rechtsprekende macht.
 

¶ De voorloper van gamma en faraostaf is vrijwel zeker de leiderstaf, de staf van de stamleiders in de verre oudheid. Deze staf is langer dan de stamleider zelf en heeft een rechte haak. Onder het lopen houdt de stamleider de staf in z'n rechter hand met de haak naar rechts. Hij loopt voorop en steunt daarbij op zijn staf. Tegelijkertijd wijst hij zodoende de overige stamleden de weg. Hierdoor is de leiderstaf in de loop der tijden het symbool geworden van de goede weg, ofwel de deugdaamheid.
 
¶ De leiderstaf wordt ook gebruikt door herders die met hun kudde trekken van weide naar weide. Hun staf wordt de herderstaf genoemd. Later gebruiken bisschoppen en andere Christelijke religieuse leiders de herderstaf als symbool voor het leiden van hun volgelingen langs de weg door het aardse leven.

Links: de Perzische koning Darius de Grote (521-486vC) noemt zich volgens een inscriptie in Naqsh-e-Rostam (nabij Shiraz in Iran): Een Pers, zoon van een Pers, een AriŽr, met Arische voorouders. De AriŽrs leven rond 8000-5000vC in Centraal AziŽ. Ze stammen af van Hamieten (300000-8000vC) in de Caucasus, die vrij zeker afkomstig zijn uit Egypte. De staf van Darius komt overeen met eerder genoemde leiderstaf. Ook in Afrika is een dergelijke staf nog steeds in gebruik bij stam- en dorpshoofden.
 

# WP, Symbole, egyptologica-vlaanderen.be 10.12.07, DAB
** Winkelhaak, Thot

 
Geesten:
Oermensen kennen een grote scala van geesten. Alles is begeesd door een geest met een zekere hoedanigheid en naam. De oude Angelen kennen o.a. de Roggemoeder, een geest die in roggevelden huist.
¶ Tot op heden zijn nog vele miljoenen mensen die geloven in geesten. Hoe een geest precies wordt gezien, beleefd of bedoeld, is niet helemaal duidelijk. Het kan allemaal erg individueel zijn. Bijgelovige mensen zullen een geest zien als een fysieke entiteit. Nuchtere mensen eerder als een geaardheid van iets.
¶ Op het land in SiberiŽ geloven mensen dat elk bos een geest heeft. Deze zgn bosgeest moet je respecteren, anders gaan de dingen mis. # AnimalPlanet 11.10.2010
¶ In Siam (Noord Thailand) bestaat het geloof in geesten anno 2010 nog heel sterk. De Siamezen brengen offers aan de geesten. Ze geloven dat de geesten hun zullen leiden en beschermen, zolang ze met respect worden behandeld. Ook geloven ze dat sommige bosgeesten bedriegelijk zijn. Daarom vragen de Siamezen aan de bosgeesten altijd eerst of ze in het bos mogen verblijven en of ze vrije doorgang hebben. # AnimalPlannet 3.12.10 Kingdom of the Elephants
** Nasa, Mythologie

Goden:
Het geloof in goden en godinnen is zo oud als de mensheid. De oude volken kennen er vele. Alle met een eigen naam, eigen hoedanigheden, eigen eigenschappen, eigen gedrag, eigen afbeeldingen en eigen verering. Voor velen zijn deze goden reŽel bestaande entiteiten, die de wereld continu beÔnvloeden. Deze entiteiten werden altijd fysiek uitgebeeld en als zodanig aanbeden, vereerd of gevreesd. De fysieke uitbeelding werd beschouwd als de reŽele verschijningsvorm van de godheid. Het lijkt echter goed mogelijk dat de fysieke uitbeelding van latere datum is, dan de oorspronkelijke perceptie. Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat de wereld waarin de oermensen leven allerlei kenmerken veroonde, die op een gegeven moment worden benoemd en later uitgebeeld. Zodoende lijken de goden oorspronkelijk veeleer natuurverschijnselen waarvoor de oermensen namen en vormen bedenken. Om de natuurverschijnselen gunstig te beÔnvloeden ontstaan dan de specifieke rituelen van vereering en gunstig stemmen. Hierdoor krijgt de oermens het gevoel het eigen lot beter te kunnen bepalen, waardoor het gevoel van bestaanszekerheid wordt versterkt. In de loop van de tijd ontwikkelen de oermensen zodoende een groot pantheon van goden en godinnen. Elk met een eigen naam, plaats, functie en verering in tijd en ruimte. Ook de Angelen en andere Germanen geloven in allerlei godheden. O.a. in Odin, Wodan, Donar (Thor), Freia (Frigg), Tiwaz, etc.
¶ De Germanen kennen vele goden, die ze vereren op heilige plaatsen als grotten en bossen. Ook kennen ze tempels, priester en rituelen, maar hun rol, functies en samenhang zijn vaag en inconsistent. In Uppsala (Zweden) staat een tempel met daarin drie beelden: Thor in het midden, geflankeerd door Wodan en Freya. Deze tempel dateert echter van na de jaartelling. Volgens Tacitus (55-120nC) zien de Germanen hun goden echter niet als idolen in menselijke gedaante en vinden ze tempels ongeschikt als woonstee voor hen. Wel offeren ze dieren en soms mensen (krijgsgevangenen) aan Tiwaz of Wodan en proberen ze de wil van goden te kennen door het werpen en interpreteren van dobbelstenen met runentekens. (> Dobbelen) Julius Cesar is echter niet onder de indruk van het Germaanse geloof. Hij schijft circa 50nC dat ze nauwelijks goden kunnen noemen en schijbaar alleen Zon, Vuur en Maan kennen. Ook schrijft hij dat ze in bizonder Mercurius vereren, die ze beschouwen als gids op hun reizen en behalen van winst. (Commentarii de Bello Gallico: 6.21, 6.17) Mogelijk bedoelt hij de god Balder, die vaak wordt vergeleken met Mercurius. (> Balder)

Bron drouwerveen.com 15.11.09 schrijft:

Tot het eind van de 9e eeuw was de religie in Drenthe niet christelijk, maar Germaans. Dit was een natuurgeloof, die later door de kerk als duivels werd beschouwd en op deze manier uit het dagelijks leven is geweerd. Het Germaanse geloof kende vele goden, zoals: Wodan, Donar, Frija en Ding (Tyrr) [Tiwaz]. Deze namen zijn nog terug te vinden in de namen van de dagen van de week. Vele tempels geweid aan deze goden in Drenthe zijn door zendelingen van de kerk vernield. Deze zendelingen werden gesteund door de legers van Karel de Grote. Vaak werd er op de plaats van een Germaanse tempel een kerk gebouwd. Een voorbeeld is de kerk van Roden. Veel herkenbare plaatsen van dit oude geloof zijn niet meer terug te vinden in het landschap. Een van de weinig overgebleven restanten is de BaloŽr Kuil. Hier kwamen vroeger de Germaanse priesters samen, werd recht gesproken en nieuwe wetten aangenomen.

Aangezien NO Nederland in de periode 300vC-775nC voornamelijk wordt bewoond door Angelen uit Noord Duitsland, hebben we hier dus te maken met Anglische tempels. Pas sinds 150nC komen geleidelijk ook Saxen wonen in dit gebied. De culturele verschillen tussen Angelen en Saxen zijn echter gering. Zeker door het verbond dat beide Germaanse volken sluiten in 125nC in het gebied tussen de Eems en de Elbe.
¶ Volgens bron Historia Regum Britanniae Book 6 noemt ene Hengest de goden van zijn volk: Saturnus, Jupiter, Mercurius, Frea (Frya) en andere goden die de wereld regeren. Maar in bizonder Mercurius, die ze Wodan noemen. (# WKP 10.11.10) Deze Hengest is feitelijk Engist van Angeln (c 405-465), afkomstig uit Angeln (NO Duitsland). Engist (Hengest) is leider van een leger huurlingen bestaande uit Angelen. Hij vestigt zich bevoor het jaar 430 met zijn leger in Humsterland (NW Groningen). Rond 435nC vertrekt hij met z'n leger naar Brittannia om zich aan te sluiten bij de Britse warlord Vortigern. > Engist van Angeln
¶ In 965nC brengt Ibrahim Al Tartushi een bezoek aan Haithabu. Hij schrijft dat de stad bekend is van Ysland tot Bagdad. Ibrahim is een Joodse Arabier uit Cordoba in Spanje. Bron WKP (25.11.07) citeert hem o.a.:

Haithabu is een zeer grote stad aan het uiterste eind van de wereld oceaan... De bewoners aanbidden Sirius [de Hondster, de helderste ster aan de hemel], behalve de Christelijke minderheid die een kerk heeft...
Het valt te betwijfelen of de Angelen in Haithabu inderdaad Sirius aanbidden. Mogelijk sneert hij hier en bedoelt hij dat honden een belangrijke plaats innemen bij de Angelen, zoals ook bij andere Germanen. Volgens het geloof van Ibrahim zijn honden immers onreine dieren. Kennelijk vindt hij dat erger dan de oproepen tot discriminatie en moord door zijn geloof.
** naam, ODA, Tempels, Mythologie, Ideologie, Geesten, Offerrituelen, Engist van Angeln, Nasa, Honden, Wodan, Odin, Balder, Hertha, Mercurius, Minerva, Tacitus, Twisto, Hercules, PgGen/Germanen

Godenkoppen:
Germaanse totempalen heten feitelijk manapalen. Een manapaal is een houten paal met een godenkop erop. Meestal waren dat de drie hoofdgoden, die daarom ook paalgoden worden genoemd. In Willemstad (Noord Brabant) is zo'n godenkop gevonden, daterend uit 4450vC. De kop is gevonden in een oude veenlaag. Het houten beeldje kreeg de naam Het mannetje van Willemstad. Mogelijk was het een ritueel attribuut van de locale sjamaan of een huisgod van een familie. Mensen hadden dergelijke beeldjes in huis om de godheid te eren en gevaren te weren. Deze traditie vindt heden nog steeds plaats in diverse gezindten.
** Totempalen

Godheden: > Goden

H::

 

Hagal:
Hagal is een oud Germaans teken voor Harmonie, Heil en Geluk. Later is ze opgenomen in de futhark, het Germaanse alfabet. Het teken is een combinatie van de tekens Gebo (X) en Isa (I). Gebo staat voor de letter G en Isa voor de letter I.
 
Opmerkelijk is dat Jezus (de Heiland) in oude geschriften ook Isa wordt genoemd. In de Jonge Futhark (runen alfabet) en in de Armanen Futhark is Hagal het 7e teken en staat daar voor geestelijk leiderschap, bescherming en harmonie en voor de letter H. Het getal 7 staat ook voor de zon en goddelijke kracht.
¶ Hagal is vaak ook te zien als muuranker op oude panden in NO Nederland. Niet alleen huizen maar soms ook kerken. Mogelijk bedoeld als bescherming tegen het kwade.
¶ De letter H staat in feite ook voor Horus, de Egyptische god en symbool van al het Goede. Hij is de zoon van oppergod Osiris en Isis. Horus wordt steeds bedreigd door Seth, de belichaaming van al het Kwade. Seth is er steeds op uit om Horus te achtervolgen en te vernietigen. Soms lukt het hem Horus te doden en in stukken te snijden. Maar telkens weer herrijst Horus uit het dodenrijk. (> Horus)
¶ Hagal vinden we terug als Christelijk symbool Xsi bestaande uit een X met een I horizontaal erdoorheen. Het lijkt veel op het Christusmonogram: een X met een P erdoor. Xristus Pontifex Maximus. Ofwel: Christus de grote bruggenbouwer. Een variante vorm voor het Christusmonogram is de vereenvoudigde vorm: een X met verticaal een I erdoorheen. De X voor Chrestos en de I voor Iesous. Ofwel: het symbool voor de stervende en herrijzende Christus.

¶ Hagal is ook een uitbeelding van de regeneratieve kracht in de kosmos en het proces van leven, sterven en herrijzen. Zoals de feniks die uit zijn eigen as herrijst. Of de herijzenis van Jezus aan het kruis. De X is dan het symbool van de vernietigende kracht en de I van de ziel die uit de eigen as opstijgt naar een nieuw leven. Anno 2009 vinden we Hagal nog terug op een kerstboom in het buitengebied van Gorssel. Als zodanig verbeeldt het de geboorte van Jezus, ofwel de wedergeboorte van het Licht.
 

¶ Kazachstan kent twee alfabetten: het Kazachse Cyrillische Alfabet en het Kazachse Arabische Alfabet. In de Cyrillische vorm is de Hagal qua vorm de 10e letter genaamd Dzjim. In transcripties wordt Dzjim weergegeven door de Latijnse letter J.
 
¶ In de wat langerekte vorm vinden we Dzjim terug als de zgn Donderbezem op oude panden in NO Nederland als bescherming tegen de woede Donar, de West Germaanse god van de donder, de vruchtbaarheid, het huwelijk en de doden. Ook genaamd: Thunar, Thunor, Thonar, Thor. Donar is tevens de god van simpele kracht. De donderbezem lijkt qua vorm op een combinatie van de Germaanse Hagal en het Christelijke Kruis.
 

Naar gewoonte draagt Donar altijd een hamer, die Mjolnir heet. Als hij daarmee gooit, bliksemt het. Ook wekt hij daarmee geiten weer tot leven, nadat hij ze heeft opgegeten, wat duidt op regeneratieve kracht.
¶ Per saldo geldt het Hagal dus als een kosmisch symbool voor de eeuwige cyclus van leven, sterven en herrijzen. Maar tegelijkertijd ook als symbool van de goede krachten in de wereld, die weliswaar sterfelijk zijn, maar uiteindelijk steeds weer zullen herrijzen. Een teken dus van geloof en hoop.
** Joefeest, Horus

Happiness: (HAP:)
Uit diverse Anglische begrippen lijkt dat de Angelen hun happiness vooral zien in liefde, vriendschap, bezit en wonen.
¶ In het Angalisme (Anglisch Naturalisme) is bidden een soort communicatie met een god of meer goden. Een gebed omvat lofuitingen jegens de aangeroepen god of goden, gevolgd door een verzoek. Meestal gaat het om geluk en voorspoed in het algemeen. Soms om succes in een belangrijke zaak. Bijvoorbeeld om beterschap bij ziekte, vruchtbaarheid van land of vee, geluk in de liefde, succes in de handel of succes in een strijd. > Bidden
 

425nC: Rechts een relief in steen, voorstellend koning Offa van Angeln rond 425nC. Zijn outfit is kenmerkend voor Anglische krijgers in de periode 500vC-1000nC. I.b. de grima, de speer (lans), het korte zwaard (dagga), de korte strijdbroek en het schild met zonnerad. (> Zonnerad) Dit symbool is gelijk aan Hagal en het Hagelkruis. Een oeroud Anglisch symbool dus. Kennelijk bedoeld om heil en geluk te beschermen en te bereiken in de strijd.
 
450nC++: Angelen zijn uitstekende boeren, die veel landwerk doen. Zij fokken dieren die in deze tijd nog veel te zien zijn. Bijen houden gebeurt op grote schaal. Ze zijn uitstekende jagers, die gek zijn op honden en paarden. Valkenjacht is een populaire sport. Soms moeten ze vechten voor hun landheer. Thuis voelen ze zich echter het meest gelukkig. #WAB/p171
¶ Door de vereering van Hagall proberen de Angelen dus hun eigen heil en geluk veilig te stellen. Vooralsnog is echter niet bekend hoe die vereering was c.q. welke rituelen en gebruiken daaraan verbonden waren. Naar zeggen was er een heiligdom gewijd aan Hagall ergens in een eikenbos in Haaksbergen. Dit heiligdom is echter nog niet gevonden. Mogelijk is het vernield door missionarissen tijdens de kerstening van Angelland sinds circa 752nC. Zulks gebeurde elders ook. > Kerstening
300-550nC: In deze periode worden de kusten van Angelland geteisterd door zware stormen veroorzaakt door een langdurige stijging van het zeewater. (> M35) Het regent en stormt erg hevig en vaak. Hele gebieden verdrinken. Andere gebieden worden geteisterd door woekering van de vegetatie veroorzaakt door de langdurige natheid. Landbouw wordt erg zwaar, zo niet onmogelijk. Daarnaast maakt de langdurige neerslag vele mensen zwaar depressief.
450-550nC: De watersnood wordt zo ernstig dat vele Angelen besluiten hun geluk elders te zoeken. In 450-550nC migreren circa 4 miljoen Angelen naar Brittannia, waar de omstandigheden beter lijken volgens de verhalen. Zij zijn bereid om hun geluk elders te zoeken.
550-750nC: Eenzelfde aantal van circa 4 miljoen Angelen blijft in Angelland. Zij kunnen zich kennelijk nog redden of durven de overtocht niet te wagen. De achterblijver leven nog 200 jaar in redelijke omstandigheden. Daarna worden delen van Angelland geleidelijk veroverd door Franken, Saxen en Friezen. Alleen NO Nederland blijft duurzaam vrij zelfstandig Anglisch gebied. > Pax Anglorum
750-1000nC: In deze periode woont de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking in NO Nederland. Het gebied is vrij welvarend dankzij een redelijk sterke economie en vrij duurzame vrede.
Per saldo lijkt dus dat Angelen zich actief inzetten voor het bereiken van happiness. Door vereering van Hagall en/of door directe actieve inzet. > Hagalaz
1776: In de Declaration of Independence verklaren de 13 Verenigde Staten van Amerika tegenover de koning van Engeland dat alle mensen gelijk zijn en vanwege hun Schepper bepaalde onvreemdbare rechten bezitten, i.c. life, liberty and the pursuit of happiness. #WP
1800-2013: Geluk lijkt vrij onafhankelijk van materiŽle welvaart. Uit onderzoek blijkt dat sinds 1800 AD circa 87% van de mensen in Nederland zich doorgaans gelukkig voelen. In dezelfde periode stijgt de welvaart disproportioneel steeds hoger. (#VARA Pauw & Witteman mrt 2013)
1941-45: Nederlandse gevangenen in de Japanse kampen in IndonesiŽ worden zwaar mishandeld en ondervoed door de Jappen. Velen komen om in deze hel. Anderen proberen van elke dag iets leuks te maken ondanks alle verschrikkingen en ellende. O.a. door onderlinge solidariteit, zingen, voetbal en lezingen. Dat sterkt hen mentaal enorm. Velen van hen weten daardoor te overleven. Van gevangenen in de Duitse kampen zijn zulke gevallen ook bekend. (#FRI) > PgA-Z/Jappekampen, IndonesiŽ
2013: De Britse overheid meet sinds enige tijd de happiness van de diverse groepen in de Britse samenleving. Elke ministerie interpreteert de gemeten waarden en gebruikt ze om haar beleid af te stemmen. De regering zorgt voor een optimale coŲrdinatie van het beleid van alle ministeries. Deze aanpak oogst succes. Sinds enige tijd voelen de Britten zich weer beduidend meer happy. #BBC1/News 30.7.2013
** PgAng/Levenskunde, Welgaan, Deugden, Hagalaz, Hagal, Hagall, Geluk, Vriendschap, Liefde, Heelkunde, Sjamanisme, WKT, Moraal, G&K

Hellenisme: (1900vC++)
Circa 1900 vC vestigen AriŽrs uit Centraal AziŽ zich in Griekenland. In de loop der eeuwen groeit daaruit het Hellenisme, de beschaving van de oude Grieken. Rond de 7e eeuw vC gaat deze cultuur zich verspreiden rond de Middenlandse Zee, door o.a. handel en kolonisatie. Het Hellenisme kenmert zich door een hoog ontwikkelde vorm van polytheÔsme, democratie, liberalisme en cultuur. De Hellenistische cultuur bereikt een uitzonderlijke hoge graad mbt filosofie, wetenschap, literatuur, kunst en architectuur. Als zodanig geldt het Hellenisme als de bakkermat van de Westerse beschaving.
** Aryanisme
# WP, DAB

Heelkunde: (HLK:)
Volgens de heelkunde moet de ziel eerst helen, dan kan het lichaam helen. Dit is het adagium van de historische heelkunde. Zoals lichamelijke wonden moeten helen, zo moeten ook gewonde zielen helen om weer goed verder te kunnen gaan in het leven.
Heelheid: Uit bovengaande termen blijkt dat heelheid een centraal begrip is bij de Angelen. Heel is gerelateerd aan heil, heilig, vrede en gezondheid. Een heilig woud staat daar kennelijk mee in verband. Mogelijk duidt e.e.a. op een sterke relatie tussen gezondheid en het paranormale van de Anglische godenwereld. Ofwel: het vereeren van de goden lijkt volgens het Angalisme heil en zegen te brengen.
Healing: Het proces van healing (heel/gezond maken) is formeel simpel:
- nagaan wat de klachten zijn
- nagaan wat de oorzaken zijn van de klachten
- de oorzaken van de klachten zo goed mogelijk wegnemen
- de oorzaken zodanig wegnemen dat er zo min mogelijk nieuwe klachten ontstaan
Het proces van healing is afhankelijk van de kennis, het gedachtengoed, de mogelijkheden en de bekwaamheid van de heelmeester.
Helen: De Anglische woorden hael (zn heil, heel, gezond), hael (bn heel, gezond, ongeschonden), haelan (helen, gezond maken), haelfred (heil en vrede), haelig (heilig), haeligdom (heiligdom), haeling (healing), halian (ww helen) en haligdom (heiligdom) lijken sterk een relatie te suggereren tussen heil, gezondheid en heiligheid. Ofwel een relatie tussen persoonlijk heil en de godenwereld.
Heelmeesters: Gezien de sterke fonologische verwantschap van de Anglische woorden voor heil, gezondheid, vrede, heilig, heiligheid, heilgidom, etc, lijken de Angelen een sterke relatie te leggen tussen gezondheid en het paranormale. Gezien de kennis van de naturale Anglische priesters van de parnormale wereld en het godendom lijkt de rol van heelmeester in de Anglische naturale tijd te worden vervuld door de naturale priesters. Hun kennis zal een mix zijn van objectieve kennis en inzichten en kennis van de goden en hun wil. Hun aanpak zal navenant zijn. > PgAng/Priesters
** PgAng/Angalisme, Geneeskunde, Hylfred, Vrede, Sjamanisme, Heiligdommen

Hemel:
De Hemel wordt al eeuwenlang gezien als het oord van de menslijke zielen, die zijn toegelaten omdat ze zich op aarde goed hebben gedragen. Wie zich slecht heeft gedragen, wordt naar de Hel gestuurd waar een langdurige marteling wacht.
Goed gedrag: In het Oude Egypte is Horus die daarover oordeelt. Als het hart minder weegt dan een veertje, gaat de ziel naar de Hel. Weegt die meer, dan mag de ziel naar de Hemel. > Horus
** Horus, PgAng/Hemel, Hemelrijk

HinduÔsme: (3000vC++)
Het HinduÔsme is een polytheÔstische en sterk filosofisch ingestelde ideologie met een sterk open en adaptief karakter. Haar wortels gaan terug tot ver bevoor circa 4000 vC en liggen in het oude Arya, het woongebied van de AriŽrs tussen de Kapsische Zee en het Aral Meer. Rond 3000VC migreert een grote groep AriŽrs van dit gebied, via Afghanistan naar Noord India, waar ze zich duurzaam settelt. Door het open en adaptieve karakter heeft het HinduÔsme in de loop van vele eeuwen vele elementen uit haar omgeving opgenomen en geÔntergreerd in haar eigen ideologie, waardoor het HinduÔsme is uitgegroeid tot een groot complex van bizonderen literaire werken.
¶ Het polytheÔstische en filosofische karakter van het HinduÔsme maken deze wereldbeschouwing tot het meest liberale en democratische stelsel ter wereld. Het kent geen centrale gedachte die visiebeperkend werkt en geweld genereert. Als zodanig lijkt het HinduÔsme sterk op het Hellenisme (700vC-125nC), dat ook gekenmerkt is door polytheÔsme, filosofie en democratie, en de basis vormt van de Westerse democratiŽn en wetenschappen. India, waar het HinduÔsme circa 82% van de bevolking omvat, is daarom door de eeuwen heen een uiterst vredelievend en stabiel land, met een groot incasseringsvermogen en waar praktisch voor iedere richting en ieder individu ruim plaats is. Mede dankzij een bevolking van circa 1.2 miljard mensen (2009) wordt India daarom ook gezien als de grootste democratie op aarde.
¶ Dankzij het open en tolerante karakter van India, is dit land in staat steeds op alle vlakken in ontwikkeling te blijven. Anno 2009 hoort India daarom tot de grootste economiŽn in de wereld, ondanks een enorm gebrek aan grondstoffen. Centrale werken van het HinduÔsme zijn de Veda's, de Mahabarata en de Bagavad Gita. De Veda's (visies) zijn de oudste beschouwelijke geschriften van de mensheid. De Mahabarata is een groot epos dat de oeroude historie van de IndiŽrs beschrijft. De Bagavad Gita is een vrij beknopt werk dat een dialoog bevat tussen de krijger Aryuna en de god Krishna. Het dialoog is verdeeld over 18 yoga's (leerstellingen) waarin Krishna aan Aryuna de ware levensweg wijst.
** Mahimata, Gadhimai
# WP, DAB

 

Horus: (6000vC++) In de Egyptische mythologie de zoon van oppergod Ossiris en de godin Isis. Hij is verwikkeld in een eeuwigdurende strijd met Set, die hem steeds achtervolgt, martelt, vermoordt, in stukken snijdt en de resten verbrandt. Horus ondergaat steeds het onvermijdelijke lijden met gelatenheid en herrijst daarna telkens weer. Hij wordt gezien als de god van het goede, die steeds weer herrijst uit de dood en daarna de goede weg weer vervolgt. Al in het begin van de Eerste Dynastie (2878-2818vC) wordt Horus gezien als de koningsgod en beschermer van de farao, die op aarde een zichtbare incarnatie is van hem. In hun hand dragen ze vaak het zgn Ankhkruis, teken van eeuwig leven.
 
Boven: de Egyptische god Horus met een een valkenkop en een zonnering, symbool van eenheid en eeuwig leven. De valkenkop symboliseert dat Horus alles scherp in de gaten houdt. (> Valk) De slang om de zonnering symboliseert het eeuwig vernieuwend proces, zoals een slang steeds z'n huid verliest en dan weer verder gaat.
¶ Horus is heel populair onder de oude Egyptenaren. Hij is voor hen een voorbeeld voor de ware weg door het leven. Horus wordt vaak afgebeeld bij een grote weegschaal met een veer op de linker schaal en een hart op de rechter. Hij weegt dan het hart van een overledene met een veertje. Als het hart lichter is dan het veertje, dan heeft de overledene te weinig liefde gegeven in het leven. Als het hart zwaarder is dan het veertje, dan krijgt de overledene toegang tot het eeuwige leven. Uit deze symboliek blijkt dat Horus ook een god van Gerechtigheid is en dat liefde voor hem de belangrijkste weegfactor is. Het is daarom dat Horus primair wordt gezien als de god van Liefde en Mildheid. Daarom ook dat hij in Egypte eeuwenlang de meest populaire god is.
¶ In het oude Egypte ziet men Horus als de vader van alle farao's. Horus is voor de oude Egyptenaren het voorbeeld voor wat en hoe een farao moet zijn. Het beeld van Horus is ook te vinden in elke tempel, pyramide of paleis van het oude Egypte.
5000vC Oudste Horus beeldje: valk (10cm) zeer natuurgetrouw. Gevonden in Z.Egypte.
5000vC: In Noord Soedan zijn beeldjes gevonden van valken, die de god Horus moeten voorstellen. Ze zijn prachtig en scherp uitgesneden in een soort granietsteen en dateren van circa 5000vC.
1400vC: Amulet gouden valk in linnen zwachtels van mummie van Neswaiu, zoon van Tekeretdjehuti, generaal onder de Egyptische koning Thutmoses III (1479-1425vC). De valk is het symboool van de god Horus, de Egyptische god van de liefde en herrijzenis. Het sieraad is in 2014 ontdekt in Stockholm en daar nagemaakt in plastic met een 3D-printer. De amulet is circa 4 cm hoog en 7 cm breed. Ze was opgehangen met een halssnoer aan de vleugels van de valk. # De Telegaaf 22.2.2014
** Zonnering, Zonnecultus, Ankhkruis, Yrvan, Valk, Hagal
# WP, DiscoveryTV, DAB

I::

Ibis:
Egyptische waadvogel. Leeft langs de oevers van de Nijl. HiŽroglief voor de god Thot.
** Thot

Ideologie:
De Germanen geloven in de goden Odin (of Wodan), Donar en Freya. Daarnaast kennen ze geesten, dwergen, trollen, heksen en elfen. Hun geloof draait om Eer, Trouw, Moed, Kracht, Vrijheid en Noodlot. Enerzijds beschouwen ze Noodlot als onafwendbaar, anderzijds pogen ze het lot gunstig te stemmen door cultische handelingen als bezweringen en vereering van goden, demonen, doden, mensen, dieren, bomen, rotsen, elementen en hemellichamen. Vaak kennen ze een centrale cultplaats en elke nederzetting kent een heilge boom als representant van de Grote Heilige Boom, die de drie lagen van de wereld symboliseert.
** Mythologie, Odin, Nerthus, Sirius, Honden, Noodlot, Offerrituelen, Religie, Tolerantie, Free Institutions, Liberalisme, Mensenrechten
# HSZ, DAB, KBG

J::

Joelfeest:
Germaans feest rond de zonnewende van 21 december, waarbij de terugkeer van de Zon wordt gevierd. Een uitbundig feest, waarbij o.a. tegen de schemer de midwinterhoorns hun trieste maar ook hoopvolle tonen laten horen tot diep in de avond. Joel is afgeleid van joelen, zoals kinderen dat doen als ze plezier hebben en leuk spelen. De Christenen hebben daar het kerstfeest van gemaakt: de geboorte van Jezus, het Licht dat de mensheid redt uit de duisternis. Dit wordt uitgebeeld door de kerstboom, die is overgenomen van de Germaanse joelboom, die de regeneratieve kracht van de natuur uitbeeld. De Germanen gebruiken daarom verse dennetakken en dennebomen om het joelfeest luister bij te zetten.

De joelboom of kerstboom is een uitbeelding van de regeneratieve kracht in de kosmos en het proces van leven, sterven en herrijzen. Zoals de feniks die uit zijn eigen as herrijst. Of de herijzenis van Jezus aan het kruis. Dit proces wordt weergegeven door het teken Xsi, een X met een I erdoorheen. De X is dan het symbool van de vernietigende kracht en de I van de ziel die uit de eigen as opstijgt naar een nieuw leven. Anno 2009 vinden we Xsi nog terug op een kerstboom in het buitengebied van Gorssel. Als zodanig verbeeldt het de geboorte van Jezus, ofwel de wedergeboorte van het Licht.
** Hagal
 

K::

Krishna:
De Bagavad Gita is een vrij beknopt Hindu werk dat een dialoog bevat tussen de krijger Aryuna en de god Krishna. Het dialoog is verdeeld over 18 yoga's (leerstellingen) waarin Krishna aan Aryuna de ware levensweg wijst.
¶ Krishna is een Hindu god die enigermate lijkt op de Anglische god Balder en de Griekse god Hermes. Deze drie goden hebben namelijk veel gemeen. Aangezien Angelen, Grieken en Hindu's voortkomen uit de AriŽrs in Centraal AziŽ, is het dus denkbaar dat de genoemde drie goden zijn afgeleid van een Arische god, met nagenoeg identieke eigenschappen.
** Yrvan

Krishnamurti: (1895-1986)
Jiddu. Geboren 12.5.1895 te Madanapalle in India. Overleden 17.2.1986 te Ojai in Amerika. Hindu guru afkomstig uit een Brahmaans en Theosofisch milieu in Adyar nabij Madras. Wordt in 1911 hoofd van de Orde van de Ster van het Oosten. Treedt af in 1925 omdat z.i.:

Het zoeken van de waarheid wordt belemmerd door organisaties met een geestelijk doel en door ceremonieel. De bewustwording van zichzelf door het individu is primair. Daardoor kan ook het probleem van de wereld worden opgelost.
Krishnamutri houdt vele lezingen in de hele wereld. O.a. in Nederland op kasteel Eerde te Ommen.
# WP, DAB

Kwaliteit:
Tacitus schrijft in 98vC: Germania biedt een grote afwisseling aan bossen en moerassen. Er wordt veel graan verbouwd. Ze hebben veel koeien, maar die zijn klein en mager. Ze denken alleen in aantallen. Ze hebben liever zilver dan goud. Bootjes van zilver geven ze elkaar als geschenk. Goud, zilver en ijzer worden er weinig gevonden. #TAG/G5

L::

Levenskunde: (LVK:)
2013: Aan de kust van Noord Griekenland wonen mensen die nog dagelijks omgaan met hun oude Griekse goden en wel op een leuke en relaxte manier. Bij de grot van Hades gooien ze vaak bloemen in de branding van de zee. Met andere goden communiceren ze op andere, normale menselijke manieren. De mensen voelen zich erg gelukkig en stralen dat ook uit. (# VRT1 17.3.2013: Joanna Lumley in Griekenland)
2013: In het zuiden van Japan wonen mensen die erg gezond zijn en heel oud worden. Gemiddeld halen ze circa 120 jaar. Zelf verklaren ze dat door hun bizondere levenstijl:
- elke dag een doel stellen
- veel tuinieren
- veel bonen, groente en vis eten
- weinig sex
2014: Mensen in centraal SiciliŽ leven gezond, zijn gelukkig en worden heel oud. Ze halen makkelijk 106 jaar. De regio is arm en het leven is er karig. Ze leven eenvoudig. Ze verbouwen alleen wat graan en groente en houden wat koeien en kippen. Ze werken graag zonder te overdijven. Ze bewegen veel en tuinieren veel en met plezier. Ook drinken ze graag wijn. Ze vinden familie heel belangrijk. Ze voelen zich goed. Ze willen nooit doodgaan. Een man van 86 zegt dat hij zich 50 voelt. Hij ziet er bizonder gezond uit en heeft nauwelijks rimpels. Hij zegt dat hij vaak 't idee heeft dat hij nooit zal sterven. #MAXtv 22.1.2014
** PgAng/Levenskunde

Liberalisme: > Free Institutions, Vrijheid, Democratie

M::

Mahimata:
Zo genoemd in de Rigveda. Betekent letterlijk: Moeder Aarde. Moedergodin in het HinduÔsme. Mahimata wordt in de Veda litaratuur vaak aangeduid als Viraj, de universele moeder, genaamd Aditi, moeder van de goden. Ook als Ambhrini, de eniggeborene van de Oer Oceaan. ** Moeder Aarde

Manapalen:
Germaanse totempalen.
** Totempalen, Gadhimai (manapole, manapaal)

MazdeÔsme: (1000vC++)
Ahoera Mazda is de oppergod, schepper en opperste rechter. Hij wordt vaak afgebeeld met een zonnering in de hand boven een grote gevleugelde zonnering, het symbool van goddelijkheid. Later (circa 500vC) wordt hij Ormoezd genoemd, ofwel Wijze Heer. Ormoezd is een Goede en Barmhartige God, die oproept tot het goede. Zarathoestra (7e eeuw vC) bezingt hem op prachtige wijze in zijn Gatha's. Zo ontstaat het Zoroastrisme ofwel het MazdeÔsme.
¶ Het MazdeÔsme gaat uit van een eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Ahra Manyoe is heer van duisternis en bedrog. Hij is de Boze Geest, die aanzet tot het kwaad en geweld. Later (circa 500vC) wordt hij Ahriman genoemd. Uiteindelijk zal het goede echter altijd overwinnen. Het zoeken naar waarheid, rechtvaadigheid en barmhartigheid staat daarbij centraal. Deze leringen staan in de Avesta, de bijbel van de MazdeÔsten. Het geloof kent ook leven na de dood en een hemel. Het MazdeÔsme is de oudste religie van de mensheid. Alle andere religies zijn van vele eeuwen later en zijn sterk geÔnspireerd door het MazdeÔsme, maar roepen helaas vaak op tot discriminatie en geweld.

Mensenrechten:
De Arische cultuur kenmerkt zich door de nagenoeg gelijkwaardige posities van mannen en vrouwen. Dat gold ook voor homo's en lesbo's. Deze gelijkwaardigheid vinden we terug in de culturen van de Germanen, Hindu's en Grieken, alle drie voortkomend uit de AriŽrs. Vrouwen kunnen zelfstandig opereren in allerlei zaken en functies. Andere aspecten van de Arische cultuur en de culturen van hun nazaten zijn een sterk besef en aanwezigheid van de grondwaarden Vrijheid, Democratie en Gerechtigheid.
¶ Gezien de situatie in latere tijden, mogen we veronderstellen dat de Inglo-Goten en de Angelen de liberale cultuur van hun voorouders hebben meegenomen naar hun settelgebieden. > Inglo-Goten/Cultuurlijn
¶ Het liberalisme bij de Germanen werd alleen beperkt door de maatschappelijk positie van horigen, slaven en lijfeigenen ofwel de zgn onvrijen. Slaven waren mannen of vrouwen die door oorlog tegen andere volken gevangen werden en meegenomen naar het eigen woonland. Horigen waren arme boeren die door geldnood in dienst waren van een landheer. Lijfeigenen waren personen wier lijf eigendom was van een heer.
Heren waren vrije lieden met vermogen in de vorm van land, huizen, hoeven, zates en andere goederen.
¶ Slaven, horigen en lijfeigenen hadden geen stemrecht en waren ook juridisch handelingsonbekwaam. Dwz: zij moesten zich in rechtszaken laten vertegenwoordigen door een zgn voogd, ofwel momber genaamd. Onvrijen konden echter wel vrijheid verwerven en zgn vrije worden. Dat gebeurde door een verklaring van hun heer. De oudst bekende tekst in Nederland komt uit de Lex Salica van circa 550nC:

Maltho thi afrio lito.  ofwel  Ik meld, ik laat je vrij horige.

Deze zin werd uitgesproken door de heer bij het vrij verklaren van een horige (lito).
Vrije lieden waren verplicht tot weerdienst, dwz met wapenrusting deelnemen aan strijd tegen vijanden. Onvrijen (lijfeigenen, slaven en horigen) hoefden dat niet.
¶ Een ander belangrijk aspect van de Germaanse culturen was het feit dat rechtszaken zoveel mogelijk werden opgelost door overleg en schikking tussen de partijen. De doodstraf werd alleen uitgesproken bij stamverraad waarbij belangen van de stam of gemeenschap ernstig werden geschaad.
550nC++ Opmerkelijk is dat na de kerstening van West Europa de Christelijke Kerk de doodstraf invoerde voor een veelheid aan delicten. Bespotting, bedreiging of geweld tegen de kerk leidde normaliter tot de doodstraf. De vervolging en executie op grote schaal van heksen, ketters en homo's in de afgelopen eeuwen zijn daarvan een afschuwelijke getuigenis. De Lex Saxonum kende zelfs 18 doodstraffen. In 785nC werd zij ingevoerd door Karel de Grote, de tot het Christendom bekeerde koning der Franken. Vlak daarvoor had hij de Saxen verslagen en ruim 5000 van hen laten onthoofden.
850-1795nC Leenstelsel. Dit stesel komt in de 10e eeuw tot volle bloei in de landen van West-Europa. In het leenstelsel geldt de titel Heer voor een bezitter van een Heerlijkheid. Ook wel Vrijheer of Erfheer genoemd. Deze heren hadden daarnaast nog zgn heerlijke rechten, zoals zwanendrift, duivendrift, visrecht, jachtrecht, etc. Ze konden die kopen, erven of in leen krijgen van een leenheer. In het uitoefenen van hun exclusieve rechten waren de heren vaak uiterst hardvochtig en meedogenloos naar gewone burgers.
¶ Niet alleen critici van de kerk werden zwaar gestraft. Door de Christelijke Kerk zijn de rechten van vrouwen in de loop der eeuwen steeds verder afgepakt, werden homo's bestempeld tot zware zondaars en werd steeds minder kritiek geduld. Kerkvaders werden zodoende in praktische zin heilig en onschendbaar verklaard.
¶ Dankzij de Reformatie en de Verlichting werd het ondragelijke juk van de kerken en adel langzaam maar zeker afgeworpen. De Franse Revolutie eind 18e eeuw maakt de burgers uiteindelijk helemaal vrij in hun strijd voor Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
Anno 2010 worden mensenrechten beschouwd als universele rechten die alle mensen toekomen. Tot deze rechten worden in essentie gerekend:

het recht op leven, vrijheid en vrije beweging
het recht op gelijkwaardigheid en gelijke behandeling
het recht op veiligheid, privacy en bescherming
het recht op zelfverdediging en zelfbescherming
het recht op de eigen identiteit en geaardheid
het recht op algehele integriteit van lijf, ziel en geest
het recht op een eigen levensbeschouwing
het recht op bezit, eigendom en arbeid
het recht op vrije meningsuiting
het recht op democratie
het recht op eerlijke en goede behandeling
het recht op eerlijke en goede rechtspraak
het recht op steun en hulp in nood
het recht op verweer bij schending van rechten
het recht op vergeving en verzoening
¶ Schending van rechten wordt door mensen als diepgaande kwetsing ervaren. Alleen eerlijk en adekwaat rechtsherstel kan dat gevoel wegnemen.
¶ Tegenover het recht op alle genoemde mensenrechten staat ook de plicht deze zelfde rechten van anderen te respecteren.
** Free Institutions, Tolerantie

Mercurius:
Julius Caesar is niet onder de indruk van het Germaanse geloof. Hij schijft circa 50vC dat ze nauwelijks goden kunnen noemen en schijbaar alleen Zon, Vuur en Maan kennen. Ook schrijft hij dat ze in bizonder Mercurius vereren, die ze beschouwen als gids op hun reizen en behalen van winst. (Commentarii de Bello Gallico: 6.21, 6.17) Mogelijk bedoelt hij de god Balder, die vaak wordt vergeleken met Mercurius. (> Balder)
¶ Volgens bron Historia Regum Britanniae Book 6 noemt ene Hengest de goden van zijn volk: Saturnus, Jupiter, Mercurius, Frea (Frya) en andere goden die de wereld regeren. Maar in bizonder Mercurius, die ze Wodan noemen. (# WKP 10.11.10) Deze Hengest is feitelijk Engist van Angeln (c 405-465), afkomstig uit Angeln (NO Duitsland). Engist (Hengest) is leider van een leger huurlingen bestaande uit Angelen. Hij vestigt zich bevoor het jaar 430 met zijn leger in Humsterland (NW Groningen). Rond 435nC vertrekt hij met z'n leger naar Brittannia om zich aan te sluiten bij de Britse warlord Vortigern.
¶ Naar zeggen werd Wodan vaak afgebeeld met twee vleugels aan zijn hoed. Mercurius is altijd afgebeeld met twee vleugels aan zijn hoed en aan elke voet een vleugel. Dit sterkt de these dat Mercurius en Wodan veel met elkaar gemeen hebben.
¶ De Angelen noemen Mercurius Wincfot = winc (vleugel) + fot (voet). Dus Vleugelvoet. Mercurieus is namelijk altijd afgebeeld met een vleugel aan elke voet om zijn dynamiek te symboliseren.
¶ In Wirdum zijn scherven gevonden van terra sigialata (Romeins aardewerk) en twee bronzen beeldjes van Mercurius, de Romeinse god van de handel. Wirdum is dus zeker al bewoond in de Romeinse tijd (12vC-450nC). De regio is rond 500vC bevolkt door Angelen uit Oldambt.
¶ In 1962 zijn bij De Stokte in Dalfsen Oost archeologische resten gevonden die duiden op bewoning. O.a. een beeld van Mercurius. Het beeld wordt getaxeerd op circa 350nC. De regio wordt al sinds 300vC bewoond door Angelen uit Noord Drente. > PgAng/DeStokte
¶ Wodan's naam leeft voort in Woensdag, Anglisch: Wodenes-daeg. Deze dag heet bij de Romeinen 'dies mercurii', de dag van Mercurius, de god van de handel en winst. Dat Wodenes-daeg en Dies Mercuri beide dezelfde weekdag voorstellen, wijst op overeenkomst tussen Wodan en Mercurius.
¶ Wodenesdaeg ofwel woensdag is in Nederland nog steeds marktdag, de dag waarop traditioneel marktkramers hun waar aanbieden op het marktplein.
¶ In de tijd van de Romeinse Keizers is de vereering van Mercurius wijd verbreid onder de Kelten en Germanen. Wodan werd bij de oude Germanen zelfs gezien als identiek aan Mercurius. Dat zo zijnde, kan men veronderstellen dat de Angelen ook handel drijven. Zeker in de Romeinse Tijd. Havenstad Haithabu (later Sleswig genaamd) zal daarin dan een belangrijke rol spelen. De kans dat de Angelen in die tijd inderdaad handel drijven, is zeer reŽel gezien de beverjacht, waarin de Angelen kennelijk zeer actief zijn. (> Beverjacht) De beverjacht levert o.a. bevervellen op, die goud waard zijn. De handel in bevervellen is tot in de 19e eeuw zeer lucratief. (> Bevervel) Beverhuiden werden vooral gebruikt voor kleding en schoenen.
¶ Mercurius is de equivalent van de Griekse Hermes, de god van de handel, kooplieden, dieven, kunstenaars, muziek, wetenschap, welsprekendheid en liefde en begeleider van de doden naar het hiernamaals. Hij was een knappe man en zeer populair bij de Grieken.
¶ De Anglische god Balder heeft veel gemeen met de Romeinse god Mercurius, de Griekse god Hermes en de Hindu god Krishna. Julius Caesar schijft circa 50vC dat de Germanen in bizonder Mercurius vereren, die ze beschouwen als gids op hun reizen en behalen van winst. (Commentarii de Bello Gallico 6.17) Vrij zeker bedoelt hij de god Balder, die vaak wordt vergeleken met Mercurius. (> Religie)
¶ Mercurius en Hermes zijn o.a. goden van de handel en winst. Hermes en Krishna zijn zelf o.a. herders en tegelijk ook goden van de herders. Hermes, Krishna en Balder worden echter specifiek vereerd om hun bizondere schoonheid. Mercurius is gemodelleerd naar Hermes, die al in 1300vC wordt genoemd, dus relatief kort na aankomst van AriŽrs in Griekenland rond 1900vC.
400nC: Wirdum/Groningen: twee bronzen beeldjes van Mercurius > Wirdum
¶ De gelijkenissen tussen Balder, Hermes en Krishna zijn feitelijk goed verklaarbaar door hun common roots in het Aryanisme, de mythologie en ideologie van de AriŽrs in Centraal AziŽ. De relatie van Balder met het Aryanisme is zeker mogelijk. De Angelen komen immers voort uit de Goten, die volgens het boek Getica van Jordanes (ovl 552nC) het Aryanisme aanhangen. Anderen denken echter dat met Getica de Griekse stam der Geten wordt bedoeld. > Yrvan
** Balder, PgGen/Aryanisme

Minerva:
In 1894 is in Wirdum/Groningen een beeldje gevonden van Minerva, de Romeinse godin van de wijsheid. Zij draagt een helm en in de rechterhand houdt ze een platte schaal. Het beeldje is 10.6 cm hoog. Het beeldje dateert uit circa 400nC.
¶ In 1796 is te Groningen opgericht de Academie Minerva voor kunstonderwijs. Later is deze naam overgenomen door een groep Groningse kunstenaars en door een Groningse studentenvereniging.
** Anglische Wijsheden

Modranect:
Betekenis: Moeders Nacht. Ofwel de Nacht van Nerthus. I.e. op 25 december, begin van het Germaans Nieuw Jaar. Bedoeld om vruchtbaarheid te vezekeren voor de komende lente. (RRA)
** Nerthus

Moeder Aarde:
De aarde gezien als moeder die voortdurend nieuw leven baart. Deze voorstelling komt al in de verre oudheid voor. O.a. als Nerthus bij de Germanen en als Mahimata bij de Hindu's. Aangezien Germanisme en HinduÔsme beide voortkomen uit het Aryanisme, is het aannemelijk dat ook de AriŽrs een Moeder Aarde kennen. Vooralsnog zijn daar geen concrete vondsten van bekend. De oude Egyptenaren kennen Isis als moedergoding. Zij wordt vaak genoemd Moeder der Smarten. Aangezien de AriŽrs voortkomen uit de Hamieten en de Hamieten uit de Egyptenaren, is het inderdaad zeer wel mogelijk dat de AriŽrs ook een Moeder Aarde kennen.
** Nerthus, Mahimata, Horus, Nasa

Mongolen:
300vC++: China bouwt de Chinese Muur tegen invasies van barbaarse Mongolen.
100nC++: Tubanten uit Twente naar N.Yorkshire ivm bouw Hadrian Wall (> Tubanten) tegen invasies van de Picten en Scoten. In 300vC bouwt China de Chinese Muur tegen invasies van de barbaarse Mongolen. Het kan zijn dat de Romeinen deze kunst hebben afgekeken van de Chinezen. Dat wijst dan op mogelijke contacten van de Romeinen met China. En idem van de Angelen met China.
350-450nC Europa wordt geteisterd door de Hunnen uit Mongolia. > PgAng/Hunnen
370nC++: Europa wordt aangevallen vanuit Zuid Rusland door de meedogenloze Hunnen uit de steppen van MongoliŽ. Er ontstaat grote beroering en angst, gevolgd door een massale volksverhuizing in Europa. (> Germanen) Rond die tijd vindt de eerste migratie plaats naar Brittannia. > PgBrit/Hwicce
449nC: Bron ASC meldt dat Angelen massaal migreren naar Brittannia. Vele bronnen beweren dat de Angelen en andere Germanen op de vlucht zijn voor de Hunnen. Die Hunnen zijn echter al verslagen in 370nC (zie boven) en hebben zich teruggetrokken in hun thuisland Mongolia. Er moet dus een andere reden zijn voor de massamigratie. De Romeinen hebben al rond 400nC Brittannia verlaten. Dat feit heeft niet geleid tot massamigratie van Angelen naar Brittannia. Er moet dus een andere reden zijn. In het algemeen kan men stellen dat massamigratie alleen plaats vindt als er een ernstige negatieve factor hen daartoe aanzet. De vraag is wat de Angelen drijft om massaal te migreren naar Brittannia.
2014 Veedrijvers: Vee drijven op korte afstand gaat in oude tijden vrij zeker veelal lopend. Op grote afstanden lijkt het waarschijnlijk dat de Angelen te paard gaan. Anno 2014 gebeurt dat elders nog steeds: Afrikanen (te voet), Mongolen (te paard), Amerikanen (cowboys te paard), AustraliŽrs (te paard) en Argentijnen (gauco's te paard). #DVB
2014: In Rusland en Mongolia trekken herders met hun kudden (schapen en runderen) ieder jaar naar vaste weidegronden waar ze enige maanden blijven. Daarna keren ze terug naar hun winterverblijf.
2015: In Mongolia worden sjamanen ook vaak priesters of medicijnmannen genoemd. Ze zijn daar o.a. raadgevers, medicijnmannen en begeleiders bij belangrijke ceremoniŽle gebeurtenissen als huwelijk, geboorte en begrafenis. Als dusdanig lijken ze identiek aan de Anglische priesters, die op hun beurt identiek lijken aan de zgn Anglische heksen. De vijandschap van de christenen jegens de zgn heksen is daarmee goed te verklaren. Immers, deze Anglische heksen lijken de vertegenwoordigers van de oude Anglische geloofswereld en derhalve de grote concurrenten van de christelijke priesters en missionarissen.

Mongolia: > Mongolen

Mythologie:
De oude Germanen in Noord Europa hebben een eigen uitgebreide mythologie. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:
- Asen Mythische goden, wonend in Asgard. Daar houden ze drinkgelagen, spelen aan gouden tafels en beraadslagen op de dingplaats. Mogelijk afgeleid van Oud Indisch Asu = leven, levenskracht. Volgens Snorri komen ze uit AziŽ. Odin is de heerser van Asgard. Bekende Asen zijn Balder, Heimdall, Thor en Tyr.
- Asgard Mytisch woonoord van de Asen.
- Midgard Mytisch woonoord van de mensen.
- Nerthus Moder Aarde > Nerthus
- Wodan/Odin Oppergod > Wodan, Odin, Oda
** PgAng/Goden, Yggdrasil, Woluspa, Snorri, Ideologie, Goden, Geesten, Offerrituelen, Monsters, Werewulf, Nasa
# WP, DAB

N::

Nasa: (73miljoenVC++)
De Nasa zijn een Idianenvolk dat afstamt van de Inca's in Zuid Amerika. Ook wel genaamd Paez (volk). De Nasa wonen in Columbia. Tijdens een demonstratie tegen de regering anno 2009 scanderen ze luid:

Leve Moeder Aarde
Leve de stamoudsten die ons dienen
Leve de goden die ons regeren
Leve de geesten
Leve de sjamanen die ons helpen
Hoewel de meeste Nasa anno 2010 Katholiek zijn, blijkt uit hun leuzen dat het oude geloof toch nog een primaire rol speelt. Interessant daarbij is de rangorde: MoederAarde, stamoudsten, goden, geesten en sjamanen. Deze figuren lijken universeel. Dat is opmerkelijk. Zijn die genetisch verankerd of overgenomen uit andere culturen? Dat laatste betekent dat de oermensen de oerbron zijn van het oude volksgeloof van de Nasa. Door het universele karakter van dit geloof, lijkt dit geloof afkomstig van de oermensen die rond 75 miljoen jaar vC in Kenya verschijnen. Dit oergeloof hebben ze dan meegegeven aan hun nazaten, die zich over de wereld hebben verspreid.
** Moeder Aarde, Goden, Geesten
# VPROTV 10.11.2010, DAB, KBG

Naturalisme: (NAT:)
Geloof dat alle werkelijkheid uit de natuur voortkomt. Levensbeschouwelijk betreft het een geloof dat voortkomt uit waarneming en beleving van de wereld en de werkelijkheid zelf en niet van zgn goddelijke openbaringen. De kracht van het Naturalisme ligt in het feit dat ze steeds in staat is haar meningen te herzien en opnieuw te formuleren op grond van nieuwe ervaringen, bevindingen en inzichten. Zo komt het Naturalisme steeds verder vooruit, wat leidt tot nieuwe bloei en kracht.
900nC: Bron drouwerveen.com 15.11.09 schrijft:

Tot het eind van de 9e eeuw was de religie in Drenthe niet christelijk, maar Germaans [Anglisch]. Dit was een natuurgeloof, die later door de kerk als duivels werd beschouwd en op deze manier uit het dagelijks leven is geweerd. Het Germaanse geloof kende vele goden, zoals: Wodan, Donar, Frija en Ding (Tyrr) [Tiwaz]. Deze namen zijn nog terug te vinden in de namen van de dagen van de week. Vele tempels geweid aan deze goden in Drenthe zijn door zendelingen van de kerk vernield. Deze zendelingen werden gesteund door de legers van Karel de Grote. Vaak werd er op de plaats van een Germaanse [Anglische] tempel een kerk gebouwd. Een voorbeeld is de kerk van Roden. Veel herkenbare plaatsen van dit oude geloof zijn niet meer terug te vinden in het landschap. Een van de weinig overgebleven restanten is de BaloŽr Kuil. Hier kwamen vroeger de Germaanse [Anglische] priesters samen, werd recht gesproken en nieuwe wetten aangenomen.
Aangezien NO Nederland in de periode 300vC-775nC voornamelijk wordt bewoond door Angelen uit Noord Duitsland, hebben we hier dus te maken met Anglische tempels. Pas sinds 150nC komen geleidelijk ook Saxen wonen in dit gebied. De culturele verschillen tussen Angelen en Saxen zijn echter gering. Zeker door het verbond dat beide Germaanse volken sluiten in 125nC in het gebied tussen de Eems en de Elbe.
¶ De grote godsdiensten in de wereld schilderen het naturalisme steevast af als barbaars. Helaas vergeten ze welke wandaden ze zelf hebben gepleegd in naam van hun god en heilige schrift. De enige uitzondering is het MazdeÔsme, dat gelooft in waarheid en goedheid en een goede god. Dit MazdeÔsme ontstaat rond 1000vC in PerziŽ en predikt zoeken naar waarheid, rechtvaadigheid, barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee. Ze gelooft verder dat waarheid en goedheid uiteindelijk zullen overwinnen. > PgMon/MazdeÔsme
2013: Aan de kust van Noord Griekenland wonen mensen die nog dagelijks omgaan met hun oude Griekse goden en wel op een leuke en relaxte manier. Bij de grot van Hades gooien ze vaak bloemen in de branding van de zee. Met andere goden communiceren ze op andere, normale menselijke manieren. De mensen voelen zich erg gelukkig en stralen dat ook uit. (# VRT1 17.3.2013: Joanna Lumley in Griekenland)
** PgAng/Angalisme, Heiden, Goden, Mythen

Nerthus:
Godin uit de Germaanse mythologie. Volgens Tacitus (55-118 nC) wordt zij vereerd door acht stammen aan de kust: de Longobardi, Reudigni, Aviones, Angli, Varni (Denen), Eudoses, Suarines en Nuithones. Van tijd tot tijd wordt zij op een ossekar gezet, bedekt met een laken, en rondgereden langs de akkers om die te zegenen. Alleen een priester mag het laken aanraken. Het wordt bewaard in een heilig woud op een ver eiland in de zee. Tijdens de tocht wordt geen wapen gedragen en geen oorlog gevoerd. Er wordt alleen gefeest. Na de rondtocht worden de wagen, het laken en de godin gewassen door slaven, die daarna worden verdronken.
¶ Nerthus is duidelijk een godin van de vruchtbaarheid. Volgens de mythe grijpt ze persoonlijk in het leven van de mensen. Nerthus wordt ook vaak gezien als Moeder Aarde. Bij de Angelen komt ze nog tot in de tijd van de Christianisering. O.a. in het Eacerboth ritueel. In Denemarken zijn rituele ossewagens gevonden, die dateren uit 200 nC. Ook zijn er ossewagens gevonden uit de Bronstijd (2000-800vC). De rondtocht langs akkers met Nerthus met wit laken in de ossekar, doet sterk denken aan de Maria Processies langs akkers in zuidelijke landen. Ook Maria en de wagen waarop ze staat zijn bekleed met een wit laken. Wit als symbool van de zuiverheid. Maria Processies langs akkers vinden anno 2009 nog steeds plaats. O.a. in Maastricht in de maand mei.
¶ Mogelijk hebben we dus te maken met een eeuwenoude vruchtbaarheidscult, die teruggaat tot de oertijd van de mensheid en is meegenomen door de verre voorouders van de Angelen. Dat dergelijke culten tot de oertijd kunnen horen, bewijst de fonds van een beeldje in Zuid Duitsland door archeologen, mei 2009. Het beeldje is circa 40.000 jaar oud, circa 10 cm groot, gemaakt van ivoor van een slagtand van een olifant en stelt voor een stevig geschapen volwassen vrouw. Kennelijk een soort moederfiguur. Uit zeer vele latere tijdperken zijn identieke beeldjes gevonden op verschillende locaties in de wereld. Al deze beeldjes hadden te maken met een soort vrouw/moeder vereering.
** Modranect, Sirius
# WP, WKP 12.5.09, NOS Journaal 13.5.09, RKK TV 13.5.09, DAB

Noodlot:
Germanen (Angelen) geloven in voortekens en noodlot. Het lot voorspellen ze o.a. met stukjes twijg van een vruchtboom. Ook vogels worden gebruikt bij voorspellingen. Aan de trek van vogels leest men de voortekens van het lot.
** Ideologie, Voorspelling

O::

 

Odin: (c 1430-1370vC)
Oppergod van de Noord Germanen, identiek aan Wodan van de West Germanen. Volgens de SkjŲldungasaga komt hij uit AziŽ en verovert Noord Europa. Hij geeft Zweden aan zijn zoon Ingwi (ca. 700-640 vC) en Denemarken aan zijn zoon SkjŲldr. Uit SkjŲldr is het Deens koningshuis SkjŲld voortgekomen, waarvan nazaten zich ook
hebben gevestigd in Zuid Zweden. Bij nadere studie blijkt Ingwi echter koning van Denemarken. Tijdens een reis van Ingwi naar Zuid Denemarken doet SkjŲld een greep naar de macht en roept zichzelf uit tot koning van Denemarken. Ingwi besluit daarop in Zuid Denemarken te blijven. Zijn vrouw en kinderen komen hem nareizen. Het gebied waar Ingwi nu woont wordt later Angeln genoemd, het land der Angelen, de nazaten van Ingwi. > Ingwi, Angeln, Saga's
¶ De SkjŲldungasaga lijkt een historische kern van waarheid te bezitten. In de 15e eeuw vestigt zich namelijk een Zweedse familie in Lemgo (Duitsland) die hun naam verduitsen en zich Schild gaan noemen. Schild betekent hetzeflde als SkjŲld, het Zweedse woord voor schild. Volgens overlevering zouden zij in Zuid Zweden de naam SkjŲld hebben gevoerd en een aanzienlijk geslacht zijn geweest. Zij vluchten om religieuse redenen van het toen nog Katholieke Zweden naar Noord Duitsland, waar het Protestantisme sterk opkomt. Opmerkelijk is dat het geslacht Schild een oud familiewapen voert waarop het Alziend Oog in een driehoek is afgebeeld. Dit alziend oog komt overeen met een belangrijk kenmerk van Odin, zoals verderop is beschreven.
¶ Odin is mogelijk ooit een volksheld geweest, die gelegendariseerd en gemytologiseerd is. Als Ingwi en SkjŲld zoons van Odin worden genoemd, betekent dat in mythetaal waarschijnlijk dat ze (verre) nazaten van hem zijn. Ingwi en SkjŲld moeten naar schatting ergens in 700-600 vC hebben geleefd. (> Ingwi) Odin kan heel lang daarvoor hebben geleefd. Een preciese schatting wanneer is vooralsnog niet mogelijk. In Zweden is echter een steen uit de Bronstijd (2000-800vC) ontdekt waarop twee boten, mannen en een grote ring zijn uitgebeiteld. De ring is een symbool van Odin. Dit symbool komt mogelijk uit Egypte (3000-332 vC). Zoals de letter O in het Latijnse schrift afstamt van de Egyptische hiŽroglyf O. Deze Egyptische O staat voor het Alziend Oog, dat waakzaamheid en macht betekent. Maar ook is de O identiek aan de zonnering van Ra, de oppergod van Egypte. Al deze kwaliteiten vinden we terug bij Odin. > Zonnering
¶ De naam Odin wordt geassocieerd met woede, razernij en extase. Odins attributen zijn o.a. de speer Gungir, de wolven Geri en Freki, het achtvoetige paard Sleipnir en de raven Hugin en Munin, die op zijn schouders zitten en hem influisteren wat ze hebben gehoord en gezien. Odin woont in Asgard, waar hij vanuit Hlidskjalf alles op de wereld kan zien. Zijn gemalin is Frigg.
¶ Odin is de god van oorlog en dood. De helft van zijn slachtoffers van het slagveld horen hem toe. Hij neemt ze mee naar het Walhalla om hem te helpen in de strijd tegen de demonen bij de ondergang van de wereld.
¶ Odin is ook de god van de wijsheid en de poŽzie. Wijsheid heeft hij gekregen van de reus Mimir (de hoeder van de Wijsheid) in ruil voor een oog. De PoŽzie krijgt hij door te drinken van de dichtdrank Mede uit de vaten van de reus Suttung. Kennis van de magie en runen krijgt hij door negen dagen en nachten aan een boom te hangen, doorboord door zijn eigen speer. Vandaar zijn naam Hangagud. Odin heeft vele bijnamen. De bekendste is Snorri.
** PgAng/Ingwi, Ingwaz, Tijdperken, Saga's, Wetsteen, Angon, Oda, Zonnering, Zonnecultus
# WP, MVW (p 163), NGTV (mei 2007), EWB, RGT, GKS, DAB

Offerrituelen:
In 965nC brengt ene Ibrahim Al Tartushi een bezoek aan Haithabu. Hij is afkomstig uit Cordoba in Spanje en schrijft over zijn bezoek o.a.:

Haithabu is een zeer grote stad aan het uiterste eind van de wereld oceaan... De bewoners aanbidden Sirius [de Hondster], behalve de Christelijke minderheid die een kerk heeft... Wie een offerdier slacht, zet palen op bij de deur van zijn tuin en spiest het dier daarop, of het nu is een rund, een ram, een bok of een varken, opdat zijn buren weten dat hij een offer brengt ter ere van zijn god. ...
Het is vooralsnog niet duidelijk voor wie geofferd wordt. Vrij zeker niet voor Sirius, want die wordt nergens anders genoemd als god van de Angelen of andere Germanen. Mogelijk sneert Ibrahim hier, omdat zijn geloof honden als onreine dieren ziet. Reinheid staat daarin nogal centraal. Oproepen tot discriminatie en moord door zijn geloof deren hem kennelijk niet.
** Sirius, Ideologie, Mythologie, Ossen, Goden

P::

Planten:
8000vC++: mensen cultiveren planten #BBCtv4/16*.5.2017
2014 Mekong Delta (Cambodja): Boeddhatempel op top van heuvel. Oude priester leeft daar alleen tussen bloemen, Boeddhabeeld en wierook. Hij wordt bezocht door mensen uit de regio. Zij leven door verzamelen van planten en van de jacht in de directe omgeving. They love their live, maar zijn erg bang dat overheid en grote bedrijven hun habitat gaan vernietigen door massaal kappen van het bos. #BBCtv nov2014

Q::

R::

Ra:
Oud Egyptisch voor zon of dag. Naam van de Egyptische Zonnegod. Vereert als zonneschijf aan de hemel. Zijn stad is Heliopolis. Al vroeg verbonden met Horachte, een andere zonnegod. Re-Horachte wordt voorgesteld als een man met de kop van een valk. Ra wordt beschouwd als de Schepper, die zorgt voor licht, warmte en groei. Hij is een oergod, ontstaan uit het oerwater Noen. Heeft zichzelf geschapen. Volgens een andere mythe echter door de aardgod Geb en de hemelgodin Noet. Elke avond slikt zij Ra in, om hem de volgende morgen weer te baren. Ma-at is zijn dochter. Zij is de godin van de Kosmische Orde en de Gerechtigheid. Ra presideert in het hoogste goddelijke gerechtshof in Heliopolis. De farao's van de vijfde dynastie verheffen Ra tot Rijksgod en noemen zichzelf zonen van Ra. Zij bouwen zonnetempels zonder zonder godenbeeld, maar met een altaar in de open lucht. Daarop wordt rechtstreeks geofferd aan de zon als hemellichaam met een grote obelisk als symbool. De latere farao Achnaton (1400*-1354) verheft Ra tot de enige god die aanbeden mag worden. Zijn monisme leidt tot grote beroering onder de priesters. Na zijn dood nemen ze revanche en verwoesten alles wat met hem heeft te maken.
Alias: Re, Re-Horachte. Afbeelding: zonneschijf of zonnering.
** Zonnering, Zonnecultus, Ankhkruis, Yrvan, Valk, Hagal

Rechtvaardigheid:
De rechtspraak bij de Germanen c.q. Angelen is gezien in de tijd feitelijk niet slecht georganiseerd. Het stamrecht wordt overgeleverd van generatie op generatie en middels dingen (rechtszittingen) in een Mallus gehandhaafd. Verreweg de meeste delicten worden gestraft met een geldboete (zoengeld). De rechtspraak is dus sterk gericht op verzoening. Die immers verzekert duurzame stamvrede. Slechts zeer ernstige delicten worden gestraft met verbanning of de dood. Pas na de vestiging van de christelijke kerk wordt de doodstraf op grotere schaal ingevoerd. Met name voor delicten tegen de kerk en zgn heidense rituelen.
** Stamvrede

S::

Sirius:
In 965nC brengt ene Ibrahim Al Tartushi een bezoek aan Haithabu. Hij is afkomstig uit Cordoba in Spanje en schrijft over zijn bezoek o.a.:

Haithabu is een zeer grote stad aan het uiterste eind van de wereld oceaan... De bewoners aanbidden Sirius [de Hondster], behalve de Christelijke minderheid die een kerk heeft...
Sirius komt van het Grieks Seirios (heet, brandend), de Hondster in sterrenbeeld Grote Hond. Het is de helderste ster van de hemel. De verschijning van Sirius valt in Egypte samen met de overstromingen van de Nijl. Deze overstromingen maken de Nijloevers uitermate vruchtbaar. Vandaar heeft de Hondster in Egypte zo een belangrijke plaats. Sirius wordt door de Egyptenaren in latere tijden Sothis genoemd, waaraan de Sothisperiode is gekoppeld. Dat is de Egyptische kalender van 1460 jaar. Sothis is de Griekse naam voor de Egyptische godin Sopdet, de hondster Sirius. De overstromingen van de Nijl werden teogeschreven aan deze godin Sothis. De Oude Egyptenaren vereren haar omdat zij vruchtbaarheid brengt. Het begin van de overstroming van de Nijl geldt bij hen tevens als begin van het Nieuwe Jaar.
¶ Waarom de Angelen Sirius vereren is vooralsnog niet bekend. Mogelijk is deze verering afkomstig van de Egyptenaren. Er was echter ook de verering van Nerthus, Moeder Aarde, die goldt als symbool van de vruchtbaarheid.
** Offerrituelen, Nerthus, Ideologie, Wolven
# WP, DAB

Sjamanisme:
Sjamaan = hij of zij die weet (Toengoezisch/Siberisch). Zowel mannen als vrouwen kunnen en konden sjamaan zijn. Bij de Nasa-indianen in Columbia, nemen de sjamanen anno 2010 nog steeds een belangrijke positie in. Tijdens een massademonstratie tegen de regering anno 2009 scanderen ze luid:

Leve Moeder Aarde
Leve de stamoudsten die ons dienen
Leve de goden die ons regeren
Leve de geesten
Leve de sjamanen die ons helpen
Hoewel de meeste Nasa anno 2010 Katholiek zijn, blijkt uit hun leuzen dat het oude geloof toch nog een primaire rol speelt. Interessant daarbij is de rangorde: Moeder Aarde, stamoudsten, goden, geesten en sjamanen. Deze figuren lijken universeel.
Sjamanisme is de naam voor een oeroud, wijdverbreid, veelomvattend en zeer gevarieerd gebied van allerlei hocus pocus achtige zaken. Elke oude cultuur kent zijn eigen namen en vormen. Zo kent IndonesiŽ z'n doekoens, wonderdokters die o.a. ook doen aan droomuitleggen en voorspellen. In Amerika heten ze medicijnmannen. In de kern van de zaak zijn echter toch enige algemene gelijkheden te bespeuren, die het best zijn te formuleren in de volgende listing van de functies van sjamanen:
- verklaren van dromen
- genezen van mensen met lichamelijke, geestelijke en psychische kwalen
- genezen met kruiden, magische rituelen, magische muziek, transcendentie en extase; o.a. met trommels, tamtams, drums, fluiten en dans; alles gericht op healing
- opsporen van verloren voorwerpen
- interpreteren van events, tekens en omen
- voorspellen van de toekomst
- hulpmiddelen: diagnose, projectie, paragnose, contact met goden, dobbelen
¶ Het sjamanisme is vrij zeker al door de Germanen meegenomen van hun Ariesche voorouders. Later is het meegenomen door de Angelen en andere Germaanse volken naar hun eigen woongebieden. Bij hen wordt het sjamanisme vooral gekoppeld aan de god Thor. Zijn heilige tekens staan vaak afgebeeld op rituele drums.
¶ Sjamanisme wordt vaak negatief beoordeeld. Toch zijn ook vele exceptioneel goede resultaten bekend. O.a. anno 2009 van een Amerikaans jongetje met ernstige gedragsproblemen dat in de USA door geen enkele arts of psycholoog kon worden geholpen. De ouders gingen ten einde raad naar een sjamaan in Mongolia, die het kind in vrij korte tijd verbluffend goed wist te genezen. Ook zijn vele goede ervaringen bekend met doekoens op Sumatra. O.a. een vrouw in de 1930-jaren die in de oerwouden van Sumatra op wonderbaarlijke wijze binnen 14 dagen werd genezen van een mysterieuze kwaal, nadat Nederlandse artsen na veel en langdurig onderzoek haar niet konden helpen. Verder is bekend een geval waarbij een doekoen een gestolen horloge wist te achterhalen, door de bestolene te laten kijken in een kom met water. Hoewel sommige sjamanen kwakzalvers kunnen zijn, heeft ook de moderne geneeskunde z'n uiterst dubieuze, zo niet kwaadaardige aspecten en representanten. In Afrika werkt anno 2009 de moderne geneeskunde uitstekend samen met locale sjamanen.
** Nasa, PgAng (Kruiden, Dobbelen, Crumbledook, Arwin)
# FRI, TV 2009, DAB, KBG

Stamvrede:
Een begrip in de Germaanse tijd, die betrekking heeft op de sociale en juridische vrede binnen een stam. Juridische conflicten en sociale onvrede hebben veel met elkaar te maken. Schendingen van het recht veroorzaken namelijk veel boosheid bij mensen, of zelfs geweld. Rechtsherstel is daarom van grote betekenis. Alleen dan is immers weer vrede te bereiken. Deze vrede kan dan weer leiden tot herstel van orde en gezag en tot verdere bloei van de gemeenschap. Daarom neemt de stamvrede zo een belangrijke plaats in bij de Germanen.
** Democratie

T::

Tempels:
Heuvels worden door de Germanen vaak gebruikt als locatie voor tempels, vergaderplaatsen en dingplaatsen. Bron RRA schrijft hierover:

English place-names evidence suggests that hills were very often used for heathen temples.
Voorbeelden in Nederland: de Dingelerberg in Markelo, de dingplaats van de Angelen in de regio, en de Herenhul (hul=hill), het hoogste deel van de Engelanderholt bij de regio Engeland te Beekbergen, een uitgestrekte heuvel waarop "Het Hoge Gericht" van de Veluwe werd gehouden. Verder in Suxwort, in het Anglische gebied Humsterland in NW Groningen. In het midden van dit terpdorp uit circa 400vC staat een NH Kerk. Voor de kerstening was het dorpsplein echter een dingplaats. Mogelijk heeft daar ook een Anglische tempel gestaan. Vele kerken uit de begintijd van de kerstening zijn namelijk gebouwd op plekken waar eerder Germaanse tempels stonden.
¶ Yeavering is een stad in Bernicia, Northumbria in Noord Engeland, langs de Noordzee kust tussen Yorkshire en Schotland. Yeavering wordt al vroeg bewoond door Angelen, die vrijwel zeker afkomstig zijn uit Jever in Ost-Friesland, dat in die tijd Anglisch gebied is. (> Mega Angeln) Bron RRA schrijft over Yeavering:
Noteworthy here is a massive, high post outside the [pagan] temple to the north-west, certainly with ritual significance, i.e. a mana-pool, equivalent to the Pacific totem poles (p. 43-4); and furthermore the pit by the door filled with the skulls of oxen. "To the west there was a building probably used as a kitchen for cooking the ceremonial feasts. Associated with this structure was an area apparently reserved for butchering the sacrificial beasts. It contained many remains of the long bones of oxen, but, significantly, not skulls - they ended up in the temple" (p. 45)
...
"In Scandinavian paganism animals, particular oxen, were offered to Freyer on his annual journey ... The ritual sacrifice of oxen is a feature of Anglo-Saxon paganism evedenced repeatedly by archaelogy and confirmed by historical document." (p. 45)
** god (naam), Goden, Gadhimai (tempel Yeavering), PgAng/Tempels

Thot: (3000vC++)
Oud Egyptische god. In Egypte Djhoeti of Djehuty genoemd. De Grieken noemen hem Thot, zoals de oude Egyptenaren de naam mogelijk uitspraken. Thot (Djehuty) wordt als naam reeds genoemd in een tempel te Karnak tijdens de regering van Ramses XI (circa 1450 vC). Hij wordt dan genoemd Djehuty-hotep, tempelbewaker c.q. hoofd poortwachter. De toevoeging hotep betekent dat Djehuty zelf al ver voor die tijd een godheid is. Gezien zijn macht over andere goden en zijn status als boodschapper van oppergod Ra, moet Thot gerekend worden tot een oergoed van Egypte. De historie van Thot begint daarom al zeker bevoor 3000vC, vanaf de wording van Egypte.
¶ Thot wordt vaak afgebeeld als een man met een ibiskop en een lange staf in de hand. Soms ook alleen als ibis of als baviaan. Ook wel als kraanvogel, zoals in de papyrus over de grafkelder van Ipuy. Daarin is Thot afgebeeld als een kraanvogel met een rechte snavel, lange kopveren en de kroon van Osiris. De ibis is een waadvogel die leeft in moerassige gebieden. Ze komt voor in diverse soorten in de hele wereld. O.a. de zwarte ibis (grootste groep; Afrika, AziŽ, AustraliŽ), de rode ibis (Zuid-Amerika), de witte ibis (Noord-Amerika) en de kuifibis (Egypte en Europa). De kuifibis wordt in het oude Egypte verheerlijkt als de menselijk ziel, die na de dood voortleeft in het hemels hiernamaals.
Thot is de god van het Schrift en de Schrijvers, de Wijsheid en de Gerechtigheid. Hij heeft de Schrift uitgevonden, is notulist van alle belangrijke historische feiten, bewaker van de wetten en tempelrituelen, en kent de geheimen van de kosmos en de maanfasen. In biezonder de regeneratieve kracht van de kosmos en de cyclus van leven, sterven en herrijzen. Vandaar ook zijn sterke associatie met de god Horus, die door zijn broer Seth wordt achtervolgd, vermoord en in stukken gesneden, maar na verloop van tijd weer herrijst. Verder is Thot de boodschaper der goden en Opperrechter van het dodenrijk. Thot beoordeelt de daden van de dode en oordeelt over de morele kwaliteiten daarvan. In die zin lijkt hij op de Griekse god Hermes.
HiŽroglief: ibis.
** Gamma, Xsi
# WP, ancient-egypt.org (28.6.2007), DAB

Tiwaz:
Ook: Thewaz, Tingwaz, Tiw, Tyr. Germaanse god van gerechtigheid en oorlog, vergelijkbaar met de Arische god Deiwos, de god van het luchtruim. Ook beschermgod van de dingplaatsen en de zgn dingen (vergaderingen) die daar worden gehouden. Zijn naam leeft voort in Dinsdag (Dingesdag), Oud Engels (Anglisch): Tiwes-daeg. Dinsdag is namelijk de dag waarop de dingen i.c. de rechtszaken plaats vinden. Overwonnen vijanden worden aan hem geofferd. Als zodanig geldt Tiwaz ook als god van de Gerechtigheid. Tiwaz wordt gezien als identiek aan de Romeinse oorloggod Mars. Op een runensteen van circa 225nC in Thorsberg (Angeln) staat geschreven in Oud Anglisch:

owlthuthewaR / ni waje mariR
= o wulthu thewaz, ni waje mariz
= een weldoende Tiwaz, niet weinig vermaard
De naam Tiwaz (Thewaz) vinden we terug in Deiwos (Arisch), Devas (Sanskriet), Dewes (Oud Pruisisch) en Dievas (Litouws). Devas, Dewes en Dievas worden normaliter vertaald met God. Dus feitelijk de Enige Almachtige. De functie van god van de Gerechtigheid maakt Tiwaz zeker tot de machtigste god van de Germanen.
** Goden, PgAng/Tiwaz, PgLing/225nC
# RRA, vkblog 29.10.09, DAB, KBG

 
Totempalen:
Germaanse totempalen heten feitelijk manapalen. Een manapaal is een houten paal met een godenkop erop. Meestal waren dat de drie hoofdgoden, die daarom ook paalgoden worden genoemd. In Willemstad (Noord Brabant) is zo'n godenkop gevonden, daterend uit 4450vC. De kop is gevonden in een oude veenlaag. (> Godenkoppen) Manapalen dienden mogelijk om de godheid te eren en gevaren te weren.
Yeavering is een stad in Bernicia, Northumbria in Noord Engeland, langs de Noordzee kust tussen Yorkshire en Schotland. Yeavering wordt al vroeg bewoond door Angelen, die vrijwel zeker afkomstig zijn uit Jever in Ost-Friesland, dat in die tijd Anglisch gebied is. (> Mega Angeln) Bron RRA schrijft over Yeavering:

Noteworthy here is a massive, high post outside the [pagan] temple to the north-west, certainly with ritual significance, i.e. a mana-pool, equivalent to the Pacific totem poles (p. 43-4); and furthermore the pit by the door filled with the skulls of oxen. "To the west there was a building probably used as a kitchen for cooking the ceremonial feasts. Associated with this structure was an area apparently reserved for butchering the sacrificial beasts. It contained many remains of the long bones of oxen, but, significantly, not skulls - they ended up in the temple" (p. 45)
...
"In Scandinavian paganism animals, particular oxen, were offered to Freyer on his annual journey ... The ritual sacrifice of oxen is a feature of Anglo-Saxon paganism evedenced repeatedly by archaelogy and confirmed by historical document." (p. 45)
** Gadhimai (manapole), Godenkoppen, PgAng/Totemalen

U::

V::

Valk: In de Egyptische mythologie is Horus de zoon van oppergod Ossiris en de godin Isis. Hij is verwikkeld in een eeuwigdurende strijd met Set, die hem steeds achtervolgt, martelt, vermoordt, in stukken snijdt en de resten verbrandt. Horus ondergaat steeds het onvermijdelijke lijden met gelatenheid en herrijst daarna telkens weer. Hij wordt gezien als de god van het goede, die steeds weer herrijst uit de dood en daarna de goede weg weer vervolgt. Al in het begin van de Eerste Dynastie (2878-2818vC) wordt Horus gezien als de koningsgod en beschermer van de farao, die op aarde een zichtbare incarnatie is van hem. In hun hand dragen ze vaak het zgn Ankhkruis, teken van eeuwig leven.
 
Boven: de Egyptische god Horus met een een valkenkop en een zonnering, symbool van eenheid en eeuwig leven. De valkenkop symboliseert dat Horus alles scherp in de gaten houdt. De slang om de zonnering symboliseert het eeuwig vernieuwend proces, zoals een slang steeds z'n huid verliest en dan weer verder gaat.
5000vC: Oudste Horus beeldje: valk (10cm) zeer natuurgetrouw. Gevonden in Zuid Egypte.
** Horus

Voorspelling:
Germanen (Angelen) geloven in voortekens en noodlot. Het lot voorspellen ze met stukjes twijg van een vruchtboom. De stukjes krijgen elk een eigen teken ingekerfd. De priester neemt drie stukjes, kijkt naar de hemel en duidt de tekens.
¶ Ook vogels worden gebruikt bij voorspellingen. Aan de trek van vogels leest men de voortekens van het lot.
¶ Paarden worden gezien als vertrouwelingen van de goden. Priesters zien hen als belangrijkste bron van goddelijke informatie. Ze gebruiken het hinniken en snuiven van dravenden witte schimmels als bron voor voorspellingen en raadgevingen.

Vrijheid:
- Johan de Witt, regent en politicus van groot formaat. Schrijft Manifest van de Ware Vrijheid. Hij komt op voor de vrijheid van de Nederlandse ProvinciŽn. Johan wordt vermoord door een opgezweepte Haagse menigte. Zijn standbeeld staat aan de Hofvijver bij het Binnnhof in Den Haag.
- Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van groot formaat. Wordt na een politiek proces onthoofd. Leunend op een stok spreekt hij zijn laatste woorden tot het volk: Ik heb eerlijk en vroom gehandeld als een goed patriot. Zijn standbeeld staat bij het Binnenhof in Den Haag.
- Dwight Eisenhower, Amerikaanse president en oorlogsheld: De vrijheid leeft in het hart, de daden en de geest van de mens en moet elke dag opnieuw worden verdiend en vernieuwd. Zoniet, dan zal ze verwelken en sterven zoals een bloem wordt afgesneden van zijn levengevende wortels.
** Liberalisme

W::

Winkelhaak:
Symbool voor architectuur en bouwkunde. Attribuut van de apostel Thomas, schutspatroon van de architecten. De winkelhaak is identiek aan het teken voor het getal 7, in religies en mystiek een heilig symbool, dat vaak het goddelijke voorstelt. Ook stelt het voor de deugdzaamheid en rechtvaardigheid. De winkelhaak wordt ook gezien als symbool van de geest die de materie overwint. Als zodanig wordt het vaak gevonden op graven van Vrijmetselaars. > Gamma
Astronomie: Sterrenbeeld aan de zuidelijke sterrenhemel. Eigenlijke naam is Norma et Regula, aldus genoemd door Nicolas de Lacaille in het midden van de 18e eeuw.
Qua symbool is de winkelhaak identiek aan het sterrenbeeld Kraanvogel.
Bouwkunde: Hulpmiddel voor het bepalen en tekenen van rechte hoeken, zowel in de tekenfase als in de bouwfase van bouwkundige projecten.
China: In China is de winkelhaak het symbool voor het opbouwen en van heiligende toverkrachten in de mystieke leer van Foe Hsi, die de I Tjing zou hebben geconcipieerd. Hij wordt voorgesteld met een slangvormig onderlijf en een winkelhaak in de hand.
Heraldiek: In de heraldiek komt de winkelhaak al in oude tijden voor. Ruim bevoor het ontstaan van de Vrijmetselarij in het begin van de 18e eeuw. Een winkelhaak in een familiewapen betekent dus zeker niet persť dat die refereert naar de Vrijmetselarij. Vaker stelt het iets voor uit de algemene symboliek.
Letterhistorie: In het Fenisisch schrift stelt de winkelhaak de klank G voor.
In het ArchaÔsche Griekse schrift stelt de winkelhaak de letter gamma (C) voor. Via het Romeinse schrift is hieruit de huidige letter C ontstaan, aanvankelijk uitgesproken als G of Chť, later als K. > Gamma
Macht: In de Egyptische hieroglyfen beeld de faraostaf regeren uit. De winkelhaak in het wapen van Kranenburg Scharmer beeld vrij zeker hetzelfde uit. Deze winkelhaak is namelijk ingevoerd rond 1690 door Jan Harkes Kranenburg (gb 1660). Hij is grietman in Spijk (Gro). Dus een burgermeester met rechtsprekende macht.
Vrijmetselarij: Het 7e cq centrale symbool in de Vrijmetselarij. Symbool van het goddelijke en de rechtvaardigheid. De Achtbare Meester draagt als ambtsteken een winkelhaak op de borst. Hij is voorzitter van de Loge. Volgens J. BaurnjŲpl (1793) is de winkelhaak het symbool van Gods liefde en de naastenliefde.
Vele Vrijmetselaars hebben een winkelhaak op hun grafsteen.
# SSP, DAB

Wijsheden:
Alles is goed wat goed eindigt.
Alles sal reg kom.
Als de trompet schalt, neemt de wijze het paard.
Als je band plat is, moet je lopen.
Als je in Rome bent, doe dan als de Romeinen.
Als we niet door de vingers kunnen kijken, dan is de wereld een verloren zaak.
Beter een half ei dan een lege dop.
De hoogte van het kippenhok is tweemaal de hoogte van de haan.
De volle uier hangt het laagst.
Democratie is vreselijk. Alleen, er is niets beters.
Een wijs mens kent de grenzen.
Een vroege vogel vangt de worm.
Eet de pudding niet zolang die heet is.
Elke dag een appel houdt de dokter weg.
Elke wolk heeft een zilveren rand.
Geluk komt in drievoud.
Gelukkige apen worden oud.
Gemak dient de mens.
Goede manieren kosten niets.
Haastige spoed is zelden goed.
Het belangrijkste komt altijd eerst.
Het bewijs ligt in het eten van de pudding.
Het gaat niet om wie je bent, maar wat je bent.
Het gras bij de buren is altijd groener.
Het is niet belangrijk hoe lang je leeft, maar hoe je leeft.
Iedereen is kapitein van het eigen schip.
Iedereen is smid van het eigen geluk.
Je kan een paard leiden naar water, maar je kan hem niet dwingen te drinken.
Met praten los je vele problemen op.
Morgen is er ook nog een dag.
Nee? Volgende! Bingo!
Neem de tijd, eer de tijd u neemt.
Pluk de dag, eer de dag u plukt.
Reizen is de universiteit van het leven.
Reizen is een omweg naar jezelf.
Rustig aan, dan breekt het lijntje niet.
Stront maakt sterk.
Teveel obers bederven de soep.
Vecht niet tegen de donder, wacht tot de storm over is.
Veilgheid komt altijd eerst.
Vervelen van de kok brengt kleine porties.
Vis is een gezond medicijn.
Vogels met gelijke veren zoeken elkaar op.
Een vierkant wiel rolt niet achteruit als je een berg oprijdt.
Voorzichtige mensen worden rijk.
Vroeg naar bed en vroeg weer op houdt een mens gezond, welvarend en wijs.
Wacht en zie wat het wordt. Alles heeft een eigen tijd.
Weet wat je zoekt en je zal vinden.
Wie aan de weg wil bouwen, moet de mensen kletsen laten.
Wie bewaart, heeft wat voor later.
Wie echt wil leven, moet wat van het leven maken.
Wie weet wat die zoekt, die zal zeker vinden.
Zit en denk en doe wat moet.
** Minerva
# Angelland, China, Spanje

X::

Xsi:
Symbool bestaande uit een X met een I horizontaal erdoorheen. Lijkt veel op het Christusmonogram: een X met een P erdoor. Xristus Pontifex Maximus. Ofwel: Christus de grote bruggenbouwer. Een variante vorm voor het Christusmonogram is de vereenvoudigde vorm: een X met verticaal
 
een I erdoorheen. De X voor Chrestos en de I voor Iesous. Ofwel: het symbool voor de stervende en herrijzende Christus.
Bron WP schrijft over het Christusmonogram:
CHRISTUSMONOGRAM, gevormd door de eerste twee ineengestrengelde letters (x = chi en p = rho) van het Griekse woord ChrŤstos, was reeds bevoor 312nC een algemeen gebruikelijke afkorting voor woorden die met deze letters [Cr of Kr] beginnen.
Later gebruikt keizer Constantijn de Xsi op zijn vaandel (labarum), schilden en munten. Een ander Christusmonogram is IHS, dat is samengesteld uit de eerste drie Griekse letters voor Iesous.

¶ Xsi is ook een uitbeelding van de regeneratieve kracht in de kosmos en het proces van leven, sterven en herrijzen. Zoals de feniks die uit zijn eigen as herrijst. Of de herijzenis van Jezus aan het kruis. De X is dan het symbool van de vernietigende kracht en de I van de ziel die uit de eigen as opstijgt naar een nieuw leven. Anno 2009 vinden we Xsi nog terug op een kerstboom in het buitengebied van Gorssel. Als zodanig verbeeldt het de geboorte van Jezus, ofwel de wedergeboorte van het Licht.
 
¶ Het teken Xsi komen we verder tegen als de 10e letter in het Cyrillisch en Russisch alfabet waar het staat voor de letter Dzjim, met de klank "dzj", zoals in het Engels door de G (Germany) en de J (Jesus). Deze dzj-klank vinden we terug bij Djhoeti, de Egyptische naam voor Thot, de god van de regeneratieve kracht van de kosmos. (> Thot) Deze naam wordt al genoemd rond 1500 vC in een graftombe in Luxor gewijd aan een hooggeplaatste ambtenaar, genaamd Djehuty. De tombe is onderdeel van van de necropolis Dra Abu El Nagra, aan de Nijl bij Thebe in Zuid Egypte. (De Telegraaf 18.3.09) Het Cyrillisch alfabet is een variant van het Griekse. Mogelijk hebben de Grieken dit teken bedacht en geassocieerd met Djhoeti, toen die naam voor Thot ingang vond in Egypte. Dat moet dan ergenis in 100-300 nC zijn gebeurd, toen het teken werd gecreŽerd. Juist in de tijd dat het Romeinse Rijk de belangrijkste wereldmacht is en het oude Egypte in verval raakt.
¶ De Engelse dzj-klank wordt zoals gezegd weergegeven door de Latijnse letters G (Germany) en J (Jesus). De G is afgeleid van de Oud Griekse C (gamma), die de vorm heeft van een omgekeerde L. De Latijnse G-klank ligt vlakbij de K-klank. De GCK-klanken liggen dus fonetisch vlak bij elkaar. Dat vinden we zelfs terug bij de naam Kranenburg~, die in een enkel geval vervormd lijkt tot Granenburg, zoals bij een boerderij nabij kasteel Cranenburg in Bleiswijk. (> Granenburg) In het Engels komt de overgang vaker voor: Cranbury > Granbury en Cranborough > Granborough. Zoals de GCK-klanken vlak bij elkaar liggen, zo blijken ook de oorspronkelijke GCK-lettertekens vlak bij elkaar te liggen. Dat is ook terug te vinden in het Runen-alfabet.

Kazachstan kent twee alfabetten: het Kazachse Cyrillische Alfabet en het Kazachse Arabische Alfabet. In de Cyrillische vorm is de Xsi qua vorm de 10e letter genaamd Dzjim. In transcripties wordt Dzjim weergegeven door de Latijnse letter J. De Arabische equivalent wordt weergegeven door een letterteken
 
dat nagenoeg gelijk is aan de Latijnse C. In de Kazachse transcriptie wordt de letter weergegeven door een J. In het Latijnse alfabet is dat weer het 10e teken. De J staat weer voor Jezus en Jezus heet de Christus. De Cyrillische letter Dzjim is dus equivalent aan het Christusmonogram en dus ook aan de afkortingen Cr en Kr.
 

¶ In het Runen alfabet (futhark) bestaat het teken Xsi ook. Namelijk in de Angel-Saxische en Deense futhark. Dit teken staat voor de letter H, wat een symbool is voor Harmonie, Heil en Geluk. Het lijkt een combinatie van de tekens Gebo (X) en Isa (I). Gebo staat voor de letter G en Isa voor de letter I. Opmerkelijk is dat Jezus (de Heiland) in oude geschriften ook Isa wordt genoemd. In de wat langerekte vorm vinden we het Xsi-teken in de runen terug als teken voor de Z-klank. Mogelijk identiek aan de dzj-klank van de Russische Xsi.
¶ In de Jonge Futhark (runen alfabet) en in de Armanen Futhark is Xsi het 7e teken, genaamd Hagal. Daar staat het voor: geestelijk leiderschap, bescherming en harmonie.
¶ De letter H staat in feite ook voor Horus, de Egyptische god en symbool van al het Goede. Zijn broer en grote rivaal is Seth. Beide zijn ze kinderen van oppergod Osiris en zijn hemelse vrouw Isis. Seth is de belichaaming van al het Kwade. Hij is er steeds op uit om Horus te achtervolgen en te vernietigen. Soms lukt het hem Horus te doden en in stukken te snijden. Maar telkens weer herrijst Horus uit het dodenrijk.
¶ Per saldo geldt het teken Xsi dus als een kosmisch symbool voor de eeuwige cyclus van leven, sterven en herrijzen. Maar tegelijkertijd ook als symbool van de goede krachten in de wereld, die weliswaar sterfelijk zijn, maar uiteindelijk steeds weer zullen herrijzen. Een teken dus van geloof en hoop.
# WP, RGT, DAB
** Gamma, Thot, Hagal

Y::

Yrvan:
Naam van een Arische god, die mogelijk ooit heeft bestaan en naar wie zijn gemodelleerd de Anglische god Balder, de Griekse god Hermes en de Hindu god Krishna. Deze drie goden hebben namelijk veel gemeen. Aangezien Angelen, Grieken en Hindu's voortkomen uit de AriŽrs in Centraal AziŽ, is het dus denkbaar dat de genoemde drie goden zijn afgeleid van een Arische god, met nagenoeg identieke eigenschappen. Om deze eigenschappen te bepalen, moeten we de eigenschappen van de drie genoemde goden achterhalen en daaruit de gemeenschappelijke kenmerken distilleren.
- Balder: schoonheid, welbespraakt, geliefd, hulpvaardig, wijsheid, menslievend, passief (niet agressief), moedig, dapper, flink, wordt door list verraden en vermoord, herrijst in andere wereld.
- Hermes: schoonheid, welbespraakt, intelligent, vindingrijk, behendig, vriendelijk, menslievend, weidegod, god van herders en kuddes, komt en gaat altijd plotseling. Hermen = steenhoop als wegwijzer, grafteken en beschermteken bij huis, etc
- Krishna: schoonheid, god van de liefde, god van herders, heroÔsch, dapper, wagenmenner van Arjuna, strijdbaar, overwinnaar, geliefd, ideaal van menszijn.
>> Overeenkomst: schoonheid, welbespraakt, wijsheid, strijdbaar, menslievend, god van herders, alom geliefd en vereerd. Dit zijn dus mogelijk ook de belangrijkste kenmerken van Yrvan. Aangezien de AriŽrs voortkomen uit de Hamieten en de Hamieten vrij zeker uit Egypte stammen, is het denkbaar dat de Egyptische god Horus het oerbeeld is naar wie Yrvan is geschapen. In ieder geval lijken er vele overeenkomsten te zijn tussen beide goden. ** Horus, Balder, PgAng/GLA
# WP, DAB, KBG

Z::

Zoengeld:
Zoengeld = geld ter verzoening van een conflict. Alias weergeld. Het is een boete voor manslag (doodslag), vastgelegd in het oude landrecht. ON: weer = man. Dus: weergeld = de geldelijke waarde van een mens. Bij doodslag moet de dader het volle weergeld betalen. Bij zwaarder vergrijp een veelvoud daarvan en bij lichter vergrijp een deel van het weergeld. De dader moet de boete betalen aan de familie en verwanten van het slachtoffer. De preciese hoogte van het weergeld is nauwkeurig vastgelegd in het regionale landrecht. Het verschil in stand tussen edelen, vrijen en vrijgelaten slaven bepaalt de uiteiendelijke hoogte. In de Salische Wet moest voor slaven geen boete worden betaald.
# WP, DAB, KBG

====