Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

 
Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg Forum
 

Anglahall

actuele en interessante items over de Angelen // actual and interesting items about the Angles  

 
Qua patet Orbis

 

voor vragen, berichten of reacties, gebruik pagina Contact // for questions, messages or reactions, use page Contact 

De Oud Anglische naam Widsith betekent Wijd Zicht en is de titel van het oudste dichtwerk van de Angelen en van de Engelse en Nederlandse literatuur. Het dichtwerk stamt uit circa 425nC en is vrij zeker het werk van een Anglische troubadour uit Merum bij Loppersum. Ze getuigt van een grote internationale belangstelling. De naam Widsith is identiek aan de Anglische naam Wid Blic (Wijde Blick) van het woonhuis van de geliefde Anglische god Balder. De naam Wijde Blik komt anno 2019 ook voor in Haren/Groningen als huisnaam. Verder bestaat de naam Wijd Zicht ook in Nederland. O.a. als Wijdzicht (een type zeilboot) en als 't Wijde Zicht van een prachtig pand aan het kanaal tussen Zwartewater en Leenders in de Kop van Overijssel. Dit pand heeft inderdaad een groots en wijds uitzicht op de hemel, het water en het land aan de overkant, zoals te zien op foto rechtsboven. #FRI mrt2016 (foto's @) > PgAng/Widsith, Balder
Inglinga Saga: (1500vC-1230nC) Inglinga = volk (nazaten) van Ing. Saga van Snorri Sturluson (1179-1241), een IJslandse geleerde, die vele Noordse saga's heeft vastgelegd. De saga handelt over Ing, de stamvader van de Inglings, het oudste koningsgeslacht van Zweden. Een nazaat van deze stamvader is ene Ingwi (gb 700vC), de stamvader van de Angelen. > PgAng/Inglinga Saga, Ingwi, Inglings


Inglinge HŲg: Ofwel: Inglinge Hoogte in Midden Zweden. Letterlijk: de Hoogte van de Inglings. Onderdeel van een groot grafveld bestaande uit heuvels, staande stenen en stenen circels. De aanleg van dit grafveld begon in de Bronstijd rond 1500vC. Het was in gebruik tot circa 1000 nC. De grafheuvels werden gebruikt voor religieuse ceremonies, voorouder vereering en vergaderingen (things). Gezien de naam Inglinge moet dit gebied het stamland zijn van de Inglings, een volk waaruit het oudste Zweedse koningsgeslacht is voortgekomen. > PgAng/Inglinge Hog


De Angelen zijn West Goten uit ZW Zweden. Ze zijn nazaten van de Zweedse koning Ingwi uit circa 750vC. Ze wonen vooral aan de kust, waar locatienamen aan hen herinneren. De naam Angel lijkt afgeleid van Anglisch angol = een gepunt slagwapen. (> PgAng/Angelen, Angol) Volgens een Noorse saga is Ingwi een zoon van de Zweedse koning Halfdan de Oude. Ook andere saga's noemen Ingwi. Zweedse Angelen zijn vooral vissers en handelslieden. Rond 500vC wordt de Zijderoute via de Balkan en Zuid Duitsland doorgetrokken naar Noord Duitsland. (> PgAng/Zijderoute) Zweedse Angelen migreren dan naar NO Duitsland, een gebied dat later de naam Angeln (land van de Angelen) krijgt. Vandaar drijven ze handel met volken in Zuidoost Europa, Noord Azia, Persia, Afganistan, India en China. Later migreren vele Angelen verder naar West Duitsland en Noord Nederland. Rond 400nC verlaten de Romeinen NW Europa en keren ze terug naar Rome. Vele Angelen migreren dan verder naar Zuid Nederland, Vlaanderen, Luxemburg, de Elzas en NW Frankrijk. In 450-550nC wordt Nederland getroffen door vele regens, wat landbouw en veeteelt nagenoeg onmogelijk maakt. In deze tijd migreren vele Angelen in Nederland daarom verder naar NO Engeland. > PgAng/Angelen, Angelland, Ingwi, Klimaat, Migratie, Handel, Pg/Brittannia


Pint: De Anglische Mark fungeert vergelijkbaar als de pint = glas, beker, kan of pot van 6dL. In bron OVK (15.1.2009) over maten en gewichten in Friesland zegt auteur M.A. Holtman uit Kantens:

Laatst was ik in het British Museum. Daar hebben ze een verzameling aardewerk waarvan ze niet eens doorhebben dat het maten zijn! Ik heb toen die conservator aan zijn jasje getrokken en gezegd: hť, dat is een pint, de oermaat van de Angelen. Vijfhonderzeventig milimeter precies. Die maat kom je tegen in Friesland, maar daar heet 't een halfmengel.
...
En de magische vijhonderdzeventig milimeter is nog veel verder de wereld over gegaan. Holtman heeft 'm ook gevonden in Zuid-Zweden, het Deense eiland FŲhr en bij Zierikzee. Overtuigend bewijs dat het volk der Angelen eind vierde eeuw in al deze gebieden woonde alvorens naar Engeland af te zakken, meent Holtman.

Ing: Op een steen ergens in Zuid Engeland staat een Oud Engels (Anglisch) runengedicht dat vertelt over Ing:

Ing waes aerest mid Eastdenum
gesewen secgum, od he siddan east
ofer waeg gewat. Waen aefter ran.
Thus Heardingas thone haele nemdon.
ofwel
Ing was eerste onder de Oost-Denen
zo gezien en gezegd, tot hij oostwaarts ging
over weg en water. Zijn wagen reed achter.
Aldus noemden Heardinga's die held.


Ingwi: Volgens de Oud Germaanse mythologie de zoon van Odin, oppergod van de Noord-Germanen, identiek aan Wodan van de West-Germanen. Een Noorse saga zegt dat Ingwi de eerste koning van Zweden is. (Historia Norwegiae) Ook andere saga's noemen Ingwi koning van Zweden. Zijn nazaten heten Inglings. Zij vestigen zich in Angeln, een gebied in Sleswig (Noord Duitsland). > PgAng/Ingwi


Englum: oude naam van Angeln, Angelland. > PgAng/Englum

Englum: Diverse oude Engelse bronnen noemen Engeland of delen van Engeland ook vaak Englum. > PgAng/Englum, Engnamen, Engel, Angle

Englum: Buurtschap in Oldehove (Gem. Zuidhorn). De buurt ligt in het vroegere Humsterland in noordwest Groningen. > PgAng/Englum


 

2000vC++: Rechts: Een Angol uit de Bronstijd gevonden in Denemarken, daar waar de oer-Angelen enige tijd wonen. De Angol is een soort slagwapen, dat door Angelen werd gebruikt en waarnaar ze zijn genoemd. Later settelen ze zich in NW Duitsland tegenover ZW Zweden. Dit gebied heet sindsdien Angeln, het land van de Angelen.
> PgAng/Angol, Angelen, Angeln


 

 

Angeln: Gebied in Sleswig, Noord Duitsland, gelegen aan de Oostzee tussen Flensburg, Sleswig (stad) en Kappeln. Bron ASC/449 (835nC) schrijft:
Of Angle comon -- se a sittan stod weste betwix Iotum and Seaxum -- East-Engel, Middel-Engel, Mierce, and ealle North-Humbre.
vertaald:
Van Angle komen -- ze [Angle] is gezeten steeds west tussen Jutland en Saxen -- Oost-Engel, Midden-Engel, Mercia, en heel Noord-Humbria.
Deze locatie betekent dat Angeln rond 900nC volgens bron ASC ver buiten de huidige grenzen lag. Dit strookt volledig met andere gegevens. > PgAng/Angologie

 

In de loop van de eeuwen migreren Angelen steeds verder zuidwaards richting Nederland en Midden-Duitsland:
- 100vC: Bructeri komen met ossewagens en settelen in de regio Brucht. (#HED/p7) Ze zijn een onderstam van de Angelen. > PgAng/Hardenberg
- 0-300nC: Angelen uit Angelland migreren naar ZW Engeland > PgAng/Sul
- 150-350nC: Migratie kleine groepen Angelen naar Zuid Nederland. #SDV/p283
- 450vC++ Ossenweg: Het is vrij zeker dat de Angelen via de Ossenweg sinds circa 450vC naar zuidelijke regio's op het Continent migreren, waar vele van hen later verder migreren naar Engeland. > PgAng/Ossenweg
- 450-550nC: Bron NAE/1931: Angelen zijn een volk in het tegenwoordige Sleeswijk, later langs Beneden Rijn en Maas, steken in de 5e eeuw gedeeltelijk naar Groot Brittannia over, waar zij samen met Saxen en andere stammen verschillende rijkjes stichten.
- 450-550nC: Helft Angelen in West Angelland migreert massaal naar Brittannia vanwege langdurige natheid door regen. > PgAng/P35
> PgAng/Migratie, Massamigratie, MCAB, TEHA
Anglische Taal:


De Angelen komen voort uit de Inglo-Goten, West Goten die sinds circa 1000vC in Zuid Zweden wonen. De Anglische taal is derhalve van oorsprong Inglo-Gotisch, een West Gotische taal gesproken door de adel en koninklijke elite in Zuid Zweden. Sinds hun setteling in Angeln (Sleswig, Noord Duitsland) rond 650vC gaat de taal van de Angelen zich verder zelfstandig ontwikkelen. O.a. door het vormen van nieuwe woorden en taalregels en het overnemen van woorden en uitdrukkingen uit andere talen en culturen. Dit proces gaat eeuwen door en wordt versterkt door de vele handelscontacten van de Angelen met andere volken en culturen.
> PgAng/Anglische Taal


De ae-klank komt in het Anglisch in ruime mate voor en wordt uitgesproken zoals in het Stellingwarfs. (> Pg/Linguana/Fonologie) In het Neder-Saxisch lijkt de klank vooralsnog niet in gebruik. Zeker niet in Twente en de Achterhoek. Aangezien het Anglisch in de periode 300vC-800nC de Lingua Franca is in NO Nederland, kan de ae-klank in het Stellingwarfs derhalve afkomstig zijn van het Anglisch. Temeer daar nabijgelegen Munnikeburen en Havelte vrij zeker oude Anglische nederzettingen lijken te zijn. > PgAng/LFA


1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen: Een opmerkelijk feit doet zich voor in de fonologie van de streektaal in ZO Drente. O.a. in de regio Erm. Deze fonologie doet voor een buitenstaander ietwat Fries aan, maar de sprekers zeggen nadrukkelijk dat het geen Fries is maar Drents. Van typische Saxische fonologie is duidelijk geen sprake. En echt Fries is het ook niet. Mogelijk gaat het hier om oude Anglische taalresten, zoals in andere delen van NO Nederland. (FRI lente 2011) > PgAng/HBAA, ANAM: Angelen in Angelland na massamigratie 450-550nC > PgAng/ATZA, LFA


Bron ATZA schrijft dat NO Nederland de hoogste concentratie heeft van Anglische taalresten in de hele regio van de Lage Landen. > PgAng/ATZA


Anglische taalresten: Prof Dr Jacobus Joannes Antonius (Jac) van Ginneken S.J. (1877-1945) was taalkundige, dialectoloog en psycholoog. Hij doceerde aan de Universiteit Nijmegen. Heeft veel gepubliceerd op taalkundig gebied. Jac van Ginneken schrijft in Onze Taaltuin van april 1932 o.a. over zgn Anglische taalinfiltratiezones in Nederland en Vlaanderen. Later schrijft hij dat de term infiltratiezone bij nader inzien onjuist is omdat deze gebieden feitelijk taalkundige restegebieden zijn van het oorspronkelijke Anglisch wat daar kennelijk eerder gesproken werd.


Nederlands is in feite een Anglische taal, een erfenis van onze Anglische voorouders. Dat verklaart de grote overeenkomsten van Engelse en Nederlandse woorden. Tot circa 1000nC spreken Nederlanders en Engelsen dezelfde Anglische taal. Daarna verandert Engels enigermate. Vooral de schrijfwijze.


Op Engelse munten van circa 934nC staat EDELSTAN REX naar de Engelse koning Aethelstan. Anglisch Aethelstan = Edelsteen. Op andere Engelse munten staat EEN GULDEN. #BBC4tv 2.5.2018 > PgAng/Taalverwantschap


Engels is de taal van Engeland, Amerika, Canada, Australia, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, India, etc. Tot 1000nC zijn Nederlands en Engels identieke Anglische talen. Daarna groeien ze wat losser van elkaar. Engels wordt in 1000-1200 beÔnvloed door de taal van de Normandische bovenlaag. > PgAng/English, Oud-Engels, TAES

Tot circa 1000nC wordt in Angelland en in Engeland nagenoeg dezelfde Anglische taal gesproken. Daarna ontstaan er verschillen. > PgAng/Taalverwantschap

 
Diets (Duutsc) is de taal van het volk in Nederland, Vlaanderen en NW Duitsland. Het Engels noemt dat Dutch. Tot in de 19e eeuw wordt Diets algemeen gesproken. Dit Diets is het toenmalige continentale Anglisch. Rond 1850 voert Bismarck de taal van Oost Duitsland in als algemene omgangstaal in Duitsland. Vele West Duitsers spreken echter naast het Duits ook nog steeds Diets c.q. Nederlands. > PgAng/Diets

 
Engelsen vinden Nederlands de maklijkste vreemde taal om te leren. Ook vinden ze dat Nederlanders het best Engels spreken van alle niet-Engelstalige mensen. #DVB

 
Engels en Nederlands lijken erg op elkaar. #MAXtv 23.5.2018


Engels en Nederlands lijken erg op elkaar. Prof. Scherder MAX tv "Taal" 9.7.2019


Engels en Nederlands zijn van oorsprong Anglische talen. Engels wordt in 1000-1200 AD beÔnvloed door de taal van de Normandische bovenlaag. Toch zijn vele woorden in Engels en Nederlands nog gelijk. > PgAng/Engels

 
Anglisch is de taal van de Angelen en de basistaal van Engels en Nederlands.
Ze komt anno 2016 ook nog steeds voor in diverse variaties en regio's. O.a. in Angeln (N.Dtl), Nederland, Engeland, ThŁringen (Mid.Dtl), Vlaanderen, Elzas en Schotland. Ook zijn vele Anglische taalresten gevonden. > PgAng/TAES, ATZA, Oer Anglisch, Anglisch

 
Foto: Een woning te Kappeln in Angeln (1971), stamland van de Angelen gelegen in NO Duitsland tegen Denemarken.

Op de balk staat in Anglisch:
Wer will buen an de Straten, mot de Minschen reden laten.
ofwel:
Wie wil bouwen aan de straten, moet de mensen kletsen laten.

De simpele tekst op de balk bevestigt dat Anglisch sterk lijkt op Nederlands. (@ foto © BCK)

 


Geordie is een oeroude streektaal van Norhumbria. Ze doet veel denken aan Nederlands. De naam Geordie lijkt ook afgeleid van het Oud Nederlandse woord ge-ordinu, wat in Anglisch/OudNederlands betekent gewoon. Dwz: de gewone taal. Dus zonder opsmuk met vreemde en dure woorden of taalkundige constructies. > PgBrit/Geordie

 
Tot 1850 lijken de spelling van de Engelse en Nederlandse taal sterk op elkaar, als gevolg van de common roots. Van 1850-1945 verduitst de Nederlandse taal. Reden: toenemende concurrentie Nederland en Engeland. In 1945 wordt de Nederlandse taal vernieuwd en weer gezuiverd van de Duitse invloeden. > PgAng/Verduitsing

 
Anglikaans populaire taal in Zuid Afrika
Anglikaans is een moderne hyper Anglische taal, ontstaan uit Engels en Afrikaners in
Zuid Afrika sinds de 19e eeuw. Afrikaners is de taal van boeren uit Zuid-Holland die rond 1610 settelen in Zuid Afrika. Hun taal is vrij zeker een oude Anglische taal, zoals rond 1610 gesproken op het platteland van Zuid Holland. > PgAng/Anglikaans, Afrikaners, Zuid-Holland

 
1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA, LFA

 Historische Anglische Sporen in Angelland: > PgAng: Archeologie, Anglische Architectuur, BALA, Familienamen, AFNA (Anglische Familienamen in Angelland), Geonamen, HBS (historisch besef), Literatuur, Widsith, HBA, HBAA, HBAE, Locatienamen, HIPA, Overleveringen, Persoonsnamen, Regionamen, Anglisch, Streektalen, ATZA, Munten, Anglische Mark, HASA, SEBA, A5+, HBAA, HIZA, FBAA, Angelsporen.


Pint oermaat der Angelen (OVK 1995) > PgAng/Pint


Sporen & Bronnen getuigend van aanwezigheid Angelen in Angelland
700-640vC: Koning Ingwi > PgAng/Ingwi
500vC++: Anglische nederzettingen > PgAng/ASA, Anglocs
500vC++: Anglische Maten & Gewichten in Nederland en Vlaanderen (#2009) > PgAng/Pint
500vC++: namen met Engel~ in NO Nederland > PgAng/Engnamen
500vC++: bizondere Anglische locaties > PgAng/BALA
500vC++: Balderverering > PgAng/Balder, Balderland
433vC--: Angol in Ezinge (NW Groningen) > PgAng/Ezinge, Angol
433vC--: Hoeve in Ezinge (NW Groningen) > PgAng/Ezinge
350vC++: Anglisko -- Teutonia > PgAng/Anglisko
200vC-300nC: Anglische nederzetting in Didam > PgAng/Didam
-80nC: Angelen wonen tussen Elbe en Rijn (Tacitus) > PgAng/ Angelen
-98nC: Op Continent NW Europa wonen voornamelijk Angelen (Tacitus) > PgAng/Angol
125nC: Angili (Angelen) wonen tot aan de Rijn (Ptolemaeus) > PgAng/Angili, Mega Angle
125nC: Angelen wonen in Swaney/Hannover > PgAng/Ptolemaeus, Swaney
150nC: Angelen in Afferden/Maas > PgAng/Afferden/Maas
300nC++: Overleveringen > PgAng/OMAA
365nC: Dorp bij Katwijk/ZH > ZuidHolland
405nC: Offa van Angeln > PgAng/Offa van Angeln
449nC: Angle tussen Denemarken, Elbe, Saale, Rijn en Noordzee > PgAng/Angle
450nC: Engist van Angeln ZA PgAng
650nC: Widsith getuigt van Offa van Angeln > PgAng/Offa van Angeln
650nC: Widsith getuigt van Ongle (= Angle) en Offa > PgAng/Widsith
678nC: York/Nhm: NO Nederlanders zijn neven > PgAng/Neven
801nC: Hof Englandi > PgAng/Engeland Beekbergen
803nC: Lex Anglorum et Werinorum in Thuringen > PgAng/Thuringen, Engilin
1000: Ingwi en Hardinga genoemd op steen in Engeland > PgAng/Hardinga
1200-1350: Anglische Mark Groningen > PgAng/Anglische Mark, CFO
1370: In Ankehaarveld/Drente en daaromtrent wonen nog Angelen > Pgang/Ankehaarveld
1600: Angelen NO Nederland sinds 400nC nog dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
2009: Anglische Maten & Gewichten > PgAng/Pint
2011: Twinnamen in Angelland en Engeland > PgAng/TEHA
2012: Anglische familienamen in Angelland > PgAng/AFNA
Sweatheart of the Forces Vera Lyn wordt maandag 20 maart 2017 honderd jaar. Met haar 'We'll meet again' is Vera de steun en toeverlaat van de Britse frontsoldaten in Wereldoorlog 2. #DeTelegraaf/18.3.2017

 
Nederland is na de Verenigde Staten de grootste handelspartner van het Verenigd Koningkrijk. #KRO/NCRV-tv 13.7.2018

 
Nederland en Engeland hebben als North Sea Neighbours oude en sterke banden gebaseerd op gedeelde waarden. #DeTelegraaf/4.7.2018/pgT6

 
Er zijn veel overeenkomsten tussen onze landen. Nederland is na de VS de grootste investeerder in Engeland, nog voor Frankrijk en Duitsland. Aldus Peter Wilson, de Britse ambassadeur in Nederland. #DeTelegraaf/16.10.2017
Angelen zijn uitstekende bouwmeesters. > PgAng/Bouw

 
Sinds circa 500vC wordt Noordoost Nederland bevolkt door Angelen uit Noordwest Duitsland. > PgAng/Angelen

 
98nC: Op Continent NW Europa wonen voornamelijk Angelen (Tacitus) > PgAng/Angol

Bron ATZA schrijft dat NO Nederland de hoogste concentratie heeft van Anglische taalresten in de hele regio van de Lage Landen. > PgAng/ATZA


Anglische taalresten: Prof Dr Jacobus Joannes Antonius (Jac) van Ginneken S.J. (1877-1945) was taalkundige, dialectoloog en psycholoog. Hij doceerde aan de Universiteit Nijmegen. Heeft veel gepubliceerd op taalkundig gebied. Jac van Ginneken schrijft in Onze Taaltuin van april 1932 o.a. over zgn Anglische taalinfiltratiezones in Nederland en Vlaanderen. Later schrijft hij dat de term infiltratiezone bij nader inzien onjuist is omdat deze gebieden feitelijk taalkundige restegebieden zijn van het oorspronkelijke Anglisch wat daar kennelijk eerder gesproken werd. > PgAng/Taalresten


Angel: Nederlandse familienaam. > PgAng/Angel


Na het vertrek van de Romeinen sinds 400nC migreren vele Angelen in Noordoost Nederland verder naar West en Zuid Nederland, Vlaanderen, Luxemburg, NW Frankrijk en Elzas. Zo ontstaat het gezegde: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan. > PgAng/Angelen, Angili, Angle, Angelland, FBAA, Frankrijk, Maerland, Maerlands

 
599nC++: grote verwantschap tussen de talen in de landen langs de Noordzee.
934nC++: Op Engelse munten van circa 934nC staat EDELSTAN REX naar de Engelse koning Aethelstan.
Anglisch Edelstan = Edelsteen. Op andere Engelse munten staat EEN GULDEN. #BBC4tv 2.5.2018
1000nC: Tot circa 1000nC zijn de talen in Angelland en Engeland nagenoeg gelijk.
> PgAng/Taalverwantschap

In 450-500nC migreren vele Angelen naar Noord en West Engeland. Later migreren ze verder naar Zuid en Zuidwest Engeland.

 

              

Boven: Aquarel van een Anglische drakenboot (kielboot met drakenkop) gemaakt door Hester Jans-Molenberg na zorgvuldig historisch onderzoek. Vier Angelen varen rond 450nC met hun drakenboot een riviermond op ergens aan de oostkust van Brittannia, het beloofde land, op de vlucht voor de langdurige natheid op het Continent. (@ aquarel © BCK)


450-550nC: Massamigratie Angelen naar Brittannia wegens langdurige natheid. Circa de helft van alle Angelen blijft in Angelland. > PgAng/MCAB

In Engeland zijn vele locatienamen die herinneren aan locaties in Nederland: Aalten/Achterhoek--Alton/Hants.+Staffs., Asveld/Hengelo/Twente--Ashfield/Nottinghamshire, Barclog/Apeldoorn--Barclow/Cumbria, Barlo/Wijhe--Barlow/Chesterfield, Beckum/Twente--Beckham/Norfolk, Beda/Reiderland--Beda/Yorkshire, Benneveld/Drente--Benfield/Newcastle, Berkum/Zwolle--Birkham/Cotswolds, Billinge/Groningen--Billinge/Liverpool, Bingum/Reiderland--Bingham/Nottingham, Bleckenpoel/Winterswijk--Blackpool/MW.Engeland, Borne/Twente--Bourne/Lincolnshire, Boxbergen/Deventer--Boxborough/N.Humb., Bredevoort/Achterhoek--Bradford/Leeds, Cottwick/Twente--Cottwick/Northumbria, Darfeld/Saasveld--Darfield/Z.Yorkshire, Deventer/Overijssel--Daventry/UK, Foxham/Groningen--Foxham/Chippenham, Harwich/Denekamp--Harwich/Londen, etc, Gansfort/Groningen--Gosforth/Northumbria+Gosfort/Cumberland, Grimbergen/Ov--Grimsby/UK, Noordwijk/ZH--Northwich/UK, Oxevoorde/Oxe-Deventer--Oxford/Mercia, etc > PgAng/TEHA
NB De locaties in Engeland liggen allemaal in Anglisch gebied!
De naam Holland komt in Engeland en de USA veel voor als familinaam en als locatienaam. #DVB > PgAng/Holland

Op grond van diverse gegevens lijkt te blijken dat Oxford in Engeland is vernoemd naar Oxevoorde bij Deventer. > PgAng/Oxevoorde

NGH-Route: Betreft de NoordGroningen-Hull Route: de route van Angelen naar Brittannia in de migratieperiode 450-550nC. De route gaat via Fiveldore of de Lauwers Zee over de Noordzee naar Hull in NO Engeland. De tocht wordt gemaakt met kielboten. De vaartijd duurt ongeveer 2 dagen. > PgAng/NGH-Route

Video over migratie naar Engeland

              

Boven: Engeland (links) en de stettelgebieden van Anglen uit Nederland. Rechts: de herkomstgebieden in Nederland. Opvallend is Overijssel waar kenlijk de meeste Angelen in Engeland hun roots hebben. Dat lijkt te maken te hebben met het feit dat de Yssel niet was bedijkt en bij zware regenval hele gebieden langdurig onder water werden gezet. Voor de Angelen aldaar was de situatie kenlijk ondragelijk en reden om te migreren naar Engeland waar de situatie aanzienlijk beter was. Een meisje in Engeland bevestigt rond 600nC dat zware en langdurige regen vele Angelen dwongen te migreren. > PgAng/TEHA
NB: op de kaart is Nederland naar verhouding groter geprojecteerd dan Engeland omwille van de duidelijkheid.

Herkomstgebieden Angelen in Engeland
Bij migratie worden vaak namen e.d. overgebracht naar het nieuwe settelgebied. (> PgAng/TEHA) Hieronder volgen voorbeelden van locatienamen en enige familienamen. De verwijzingen zijn gericht op de pagina's van Anglicana.

Aalten/Achterhoek -- Alton/Hants.+Staffs. > Aalten
Abbings/Coevorden -- Aebbingas/Mercia > PgBrit/Aebbingas
Afferden/Maas/Limburg -- Offerton/Manchester/Mercia
Afferden/Betuwe -- idem
Apeldoorn/Veluwe -- Appledore/Kent > Apeldoorn
Asveld/Hengelo/Twente -- Ashfield/Nottinghamshire/UK
Baarlo/N.Overijssel - Barlow/UK
Balderverering/Angelland -- Balderverering/Engeland > Balderland
Barclog/Apeldoorn -- Barclow/Cumbria > Bruggelen, Barclaw
Barlo/Wijhe, etc -- Barlow/Chesterfield/NW.Engeland > Barlo
Bathmen/Deventer -- Bath/Somerset/ZW.Engeland > Bathmen
Beckum/Twente -- Beckham/Norfolk > Beckum
Beda/Reiderland -- Beda (Beda 672-735 Monkton/Yorkshire) > Reiderland, PgBrit
Benneveld/Drente -- Benfield/Newcastle > Benneveld
Bentheim(Benthem)/Westfalen -- Bentham/Cumbria/NW.Engeland > Bentheim, Cumbria
Berkum/Zwolle -- Birkham[burkum]/Cotswolds > Kranenburg Zwolle
Billinge(Bellingwolde)/Groningen -- Billinge/Liverpool > Billinge
Bingum/Reiderland/Groningen -- Bingham/Nottingham/Midlands > Bingham
Bleckenpoel/Winterswijk -- Blackpool/MW.Engeland > Plekenpol
Borne/Twente -- Bourne/Lincolnshire > Lincolnshire
Boxbergen/Deventer -- Boxborough/NH
Boyle/ZO.Friesland -- Boyle/ZO.Schotland > Boyle
Breda/N.Brabant -- Breada/Cumbria > Cumbria
Bredevoort/Achterhoek -- Bradford/Leeds/Mercia/NO.Engeland > Bredevoort
Bredevoort/Achterhoek -- Bradford on Avon/Wiltshire > Bredevoort
Breedenborgh/Groningen -- Bradbury/Yorkshire > Bredeburg
Breukelen/Utrecht -- Breckles/Norfolk > Breukelen
Broekland/Salland -- Brookland/Kent > Migratiepunten
Buckhorst/Zalk/Salland -- BuckhurstHill/Essex + Buckhurst/Kent > Buckhorst
Bunting/Drente -- Buntingford/Stevenage > Bunting
Chettenheim/Friesland -- Chatham/Kent
Cottwick/Twente -- Cottwick/Northumbria + Cottwick/Perth/Australia > Cottwick
Daarle(Darloe)/Twente -- Darlington(Darlo)/Northumbria > Daarle
Darfeld/Saasveld/Twente -- Darfield/Z.Yorkshire > Darfeld
Derking/Beckum/Twente -- Dorking/Londen > Derking
Deventer/W.Salland -- Daventry/Northants./MidEngland > Deventer
Deventer-Lochem -- Devonshire > PgBrit/Devonshire (x)
Diepenheim/Twente -- Deopham/Reepham/Norfolk/EastAnglia > Diepenheim
Douwe/naam/Groningen -- Thaw/naam/Staffordshire/MW.Engeland > Douwe
Drente -- N.Engeland > N-gebruik
Dunninghe/DeWijk/ZW.Drente -- Dunning/ZO.Schotland > Dunninghe
Dunninghe/DeWijk/ZW.Drente -- Dunnington/Yorkshire > Dunninghe
Eemsland (450-500nC) -- N.Yorkshire
Ekkels/famn/O.Ndl -- Eccles/Coldstream/NO.Yorkshire
Ellewick/Westfalen -- Ellenwick/Birmingham/Midlands > Elzen
Engelenveld/Olst -- Englefield/Berkshire+Surrey
Eppingehuse(Eppenhuizen)/N.Groningen -- Epping/N.Londen > Epping
Foxham/Groningen -- Foxham/Wiltshire > Vossen
Foxhol/Groningen -- Foxholes/Yorkshire > Vossen
Gansfort/N.Groningen -- Gosforth/Cumberland > Gansfort
Gansfort/N.Groningen -- Gosforth/Northumbria > Gansfort
Greve/Limburg -- Greaves fn UK
Groningen/Prov (450-500nC) -- Bernicia > PgBrit/Bernicia
Haaksbergen/Twente -- Haxby/York
Haarlo/Neede/Achterhoek -- Harlow/N.Londen > Haarlo
Hackelberend/Haaksbergen -- Huckleberry > Hagall
Hackfort/Vorden -- Hackford/Reepham/Norfolk/EastAnglia > Hackfort
Hallehuis/NONdl+Utr+ZHol -- the Hall/Engeland > Hallehuis
Harderwijk/N.Veluwe -- Hardwick/Mansfield/MW.Engeland
Harderwijk/N.Veluwe -- Hardwicke/Gloucester/ZW.Engeland
Harper/Neede/Achterhoek -- Harper/famn/Engeland
Harwich/Denekamp -- Harwich/Norfolk/EastAnglia > Harwich
Heetveld/Steenwijkerland -- Heatfield/EastSussex > Heetveld
Heggencultuur/NO.Nederland -- Heggencultuur/Z.Engeland > Heggen
Hemelum/ZW.Friesland -- Hemel/Hempstead/NW.Londen
Hengevelde(Angelveld)/Twente -- Englefield/Reading/Z.Engeland
Hengforden/Olst --- famWalsh/Engeland > PgAng/Walsh
Hindelopen/Friesland -- Hindlip/Worcester/Gloucestershire
Hoenlo/Olst -- Hounslow/Londen > Hoenlo
Holland/W.Nederland -- Holland/Lincolnshire
Holten/Twente -- Holton/Lincs+Norfolk+Somerset > Lincolnshire
Hoenlo/Yssel -- Hounslow/Londen > Hoenlo
Humsterland/NW.Groningen (435nC) -- NO.Yorkshire > Engist van Angeln
Jever/OstFriesland -- Yeavering/Bernicia/Northumbria > Jever
Jork/Lunenburg -- York/Yorkshire
Kembrug/Slagharen -- Cambridge/EastAnglia > Kembrug
Kleef(Cleve)/Westfalen -- Cleveland/Yorkshire
Kralingen/Rotterdam -- Crailing/Jedburgh/N.Yorkshire
Kranenbroek/Echt/Limburg -- Cranbrook/Sussex
Kranenbroek/Helmond/N.Brabant -- Cranbrook/Sussex
Kranenbroek/KranenburgKleef -- Cranbrook/Sussex
Kranenburg/Zwolle -- Cranenburg/Windsor
Landfort/Ulft/Liemers -- Landford/Wilthshire/ZW.Engeland
Lathum/Liemers (ZA) --- Laitham/Northumbria en Laytham/Yorkshire
Leek/Groningen -- Leek/Worcester+Leek/Manchester
Lent/Waal -- Lent/Malborough/Devon/ZW.Engeland > Lent
Lenthe/Zwolle -- Lenton/Lincolnshire > Lincolnshire
Limburg -- Limbury/WestMidlands > Limburg
Lingen/Nordhorn/NederSaxen -- Lingen/Ludlow/Worcestershire > Lingen
Loppersum/Fivelingo -- Lopham/Norfolk > Loppersum
Lutten/Salland -- Lutton/Lincs+Luton/N.Londen+W.Lutton/NO.Yorks > Lutten
Makkum/Holthe/Beilen/Drente -- Mekkum/NO.Yorkshire
Makkum/MW.Friesland -- idem
Malburgen/Huisen/Arnhem -- Malborough/Devon/ZW.Engeland > Malburgen
Malden/Nijmegen -- Maldon/Kent+Maldon/Chelmsford/Essex
Marwijk/Drente -- Marwick/NH
Meppel/Drente -- Mepal/Cambridgeshire > Meppel
Middelburg/Zeeland -- Middlesbrough/NO.Yorkshire
Montford/Maasbracht -- Montford/Shrewsbury/Liverpool
Noordwijk/Leiden -- Northwich/Londen*
Noordwijk/Leiden -- Northwick/Worcester
Notter/Wierden -- Notter/Cornwall > Notter
Oene/NO.Veluwe -- Unegungga/ZW.Mercia > Unegungas
Okkenbroek/Salland -- Ockbrook/Derby/MW.Engeland
Oving/Hunzeland+Markelo -- Oving/WestSussex > Oving
Oxevoorde/Oxe/Deventer -- Oxford/Mercia/GB > Oxevoorde
Paasvuren NO.Nederland -- Paasvuren Engeland > Eostre
Padinghem/Groningen -- Padihem/Yorkshire
Pick/Peck/famn/Groningen+Salland -- Pick/Peck/famn/Engeland > Pik, Piksen
Pieterburen/Groningen -- Peterborough/Cambrindgeshire
Regenham/Drente -- Rainham/Londen > Regenham
Reiderwoldt(Redwald)/Gro -- Redwald van EastAnglia > Redwald
Ripon/Groningen -- Ripon/Yorkshire
Sandhorst(Zandhorst)/N.Holland -- Sandhurst/Berkshire+Kent
Sandhorst/OstFriesland -- Sandhurst/Berkshire+Kent
Schijvenveld/Twente -- Sheffield/Engeland > Schieven
Segbroeck(Zegbroek)/DenHaag -- Sedgebrook/Grantham/Lincolnshire > Licolnshire
Schierbeek/Hoogezand -- Skirbeck/Lincolnshire > Schierbeek
Sop/NO.Nederland -- Sop/Mid+NoordEngeland > Sop
Spankeren(Pankeren)/Yssel -- Penzance*/Engeland > Spankeren
Staverden/N.Veluwe -- Staverton/Daventry/MidEngland > Staverden
Steenwijk/Drente -- Stanwick/Cumbria > Cumbria
Suttum/Humsterland/Groningen -- SuttonHoo/Suffolk
Swilbroek/Groenlo/Achterhoek -- Swillbrook/Cotswolds/Engeland
Teeuwland/Geesteren/Achterhoek -- Tewsley/Surrey > Teeuwland
Teng/Utrecht -- Theng/Engeland > Teng
Thiems/Hengelo/Ov. -- Theems/Engeland > Thiemsbrug
Tilburg/N.Brabant -- Tilbury/Londen
Tukkers/Twente --- Tuckers/Yorkshire (200nC++) > Twente
Tusveld/Twente (500nC) -- Tuxford/Nottingham > Nottingham, Tusveld
Twente -- Engeland > OND
Twente -- Twenty/Lincolnshire > Lincolnshire
Urling/Oeffelt/Boxmeer -- Eorlingas/Mercia > Urling
Varsen/Ommen -- Fearsingas/Mercia > Varsen
Wals/Achterhoek -- Walsingham/Norfolk > Wals
Wansbeck/NH -- Wansbeck/YK
Warringsveld/Warnsveld -- Warrington/Engeland > Warnsveld
Wassing/Montferland -- Washington/Yorkshire+Wessex > Wassing
Waterhuizen/Groningen -- WaterHouse/Cumbria > Cumbria
Welling/Montferland -- Welling/NO.Londen > Welling
Welling/Montferland -- Wellingboroug/Herefordshire > Welling
Welling/Montferland -- Wellington/Herfordshire+Salop+Somerset > Welling
Widsith/Fivelingo -- Widsith/Northumbria > Widsith
Wieken/Gendringen (370nC) -- Wicken/NewMarket/EastAnglia > Hwicce
Wieken/Gendringen (370nC) -- Hwicce/Cotswolds > Hwicce
Wiffing/Westerveld/Drente -- Wiffing/EastAnglia > Wiffing
Witte Wiefen (NO Nederland) -- White Ladies/Gloucestershire > Witte Wiefen
Wijhe/Salland -- Wye/Kent > Migratiepunten
Weenk/Rietmolen/Neede -- Wynken/ZW.Mercia > Weenk
Zandvoort/Gieten+Bathmen+Haarlem -- Sandford/Devon+Somerset+Cumbria > Zandvoort
Zuidwolde/Groningen -- Southwold/Suffolk/EastAnglia
Zuidwolde(Suthwolda)/Drente -- Southwold/Suffolk/EastAnglia
> PgAng/TEHA


Sporen & Bronnen getuigend van aanwezigheid Angelen in Angelland
500vC++: Anglische Maten & Gewichten in Nederland en Vlaanderen (#2009) > PgAng/Pint
500vC++: namen met Engel~ in NO Nederland > PgAng/Engnamen
500vC++: bizondere Anglische locaties > PgAng/BALA
500vC++: Balderverering > PgAng/Balder, Balderland
433vC--: Angol in Ezinge (NW Groningen) > PgAng/Ezinge, Angol
433vC--: Hoeve in Ezinge (NW Groningen) > PgAng/Ezinge
350vC++: Anglisko -- Teutonia > PgAng/Anglisko
200vC-300nC: Anglische nederzetting in Didam > PgAng/Didam
-80nC: Angelen wonen tussen Elbe en Rijn (Tacitus) > PgAng/ Angelen
-98nC: Op Continent NW Europa wonen voornamelijk Angelen (Tacitus) > PgAng/Angol
125nC: Angili (Angelen) wonen tot aan de Rijn (Ptolemaeus) > PgAng/Angili, Mega Angle
125nC: Angelen wonen in Swaney/Hannover > PgAng/Ptolemaeus, Swaney
150nC: Angelen in Afferden/Maas > PgAng/Afferden/Maas
365nC: Anglisch dorp bij Katwijk/ZH > ZuidHolland
449nC: Angle tussen Denemarken, Elbe, Saale, Rijn en Noordzee > PgAng/Angle
450nC: Engist van Angeln ZA PgAng
650nC: Widsith getuigt van Offa van Angeln > PgAng/Offa van Angeln
650nC: Widsith getuigt van Ongle (= Angle) en Offa > PgAng/Widsith
678nC: York/Nhm: NO Nederlanders zijn neven > PgAng/Neven
801nC: Hof Englandi > PgAng/Engeland Beekbergen
803nC: Lex Anglorum et Werinorum in Thuringen > PgAng/Thuringen, Engilin
1200-1350: Anglische Mark Groningen > PgAng/Anglische Mark, CFO
1370: In Ankehaarveld/Drente en daaromtrent wonen nog Angelen > Pgang/Ankehaarveld
1600: Angelen NO Nederland sinds 400nC nog dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
2009: Anglische Maten & Gewichten > PgAng/Pint
2011: Twinnamen in Angelland en Engeland > PgAng/TEHA
2012: Anglische familienamen in Angelland > PgAng/AFNA

Pasgeboren babies in Nederland, Engeland, Canada en Italia huilen vaker dan babies in andere landen. Circa 30 minuten per dag meer dan elders. #DeTelegraaf 4.4.2017
De Beneluxlanden Nederland, BelgiŽ en Luxemburg zijn voortzettingen van de oude Anglische cultuur.

 Op de Tafelbergheide bij Blaricum zijn duizenden kiezels (bewerkte stenen) gevonden van rond de jaartelling. Op de kiezels zijn te zien Wodankoppen, monsters, dierenkoppen, goden en gezichten van voorouders. De vondst wijst op een vroege settlement van Angelen aldaar. > PgAng/Blaricum
Circa 5000 gouden munten gevonden ergens in Midden Engeland in weiland en afkomstig van Anglische koning Ethelred II van Mercia (850*-911). Hij had ze daar begraven omwille van de veiligheid. Deense vikings waren het land binnengedrongen al plunderend en moordend. Grootste schat ooit gevonden in Engeland.
#BBC4tv 21.3.2016 > PgKbg/Ethelred II
Angelen (750vC++) zijn een West Gotisch volk afkomstig uit Zuid Zweden. Zij settelen rond 750vC in het huidige Angeln in Noord Duitsland tegen de Deense grens. Sinds circa 500vC breiden ze zich verder zuidwaards uit naar Noord-Oost Nederland en Midden Duitsland. En sinds het vertrek van de Romeinen rond 400nC verder naar Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk, Luxemburg en Elzas. (> PgAng/Angelen, FBAA) In 450-550nC migreren vele van hen verder naar Brittannia vanwege de Grote Natheid op het Continent. > PgAng/P36

 
Angles = Low-German tribe settled in Northumbria, Mercia & E.Anglia.
Low-German = dialects of Germany that are not High German, also, all forms of West-German, including English and Dutch.
#COD

 
Angelen zijn genoemd naar hun kenmerkend wapen: de angol, een slagwapen.
> PgAng/Angol


    

Boven: Re-enactment van een strijd tussen twee groepen c 450nC. Groep links: wit-groene wimpel + soort angol, typerend voor Angelen. Rechts: mogelijk Saxen, gezien zwaard.

 
In Angelland zijn vele locatienamen die herinneren aan de Angelen: Angelhausen/Thuringen/Dtl, Angelheem/Achterhoek, Angelhoven/Kernhem, Angelmodde/Munster/Dtl, Angeln/Sleswig/Dtl, Angeloo/Yssel, Angelradink/Westfalen/Dtl, Angelroda/Thuringen/Dtl, Angelrode/Liemers, Angelsberg/Mont./Dtl, Angelsberg/Neum./Dtl, Angelsborg/Ost-Friesland/Dtl, Angelsburg/Dtl, Angelsdorf/Dtl, Angelse Landen/Grolloo/Drt, Angelslengi/Fivelingo/Gr, Angelsloo/Emmen/Drt, Angelstede/Engelse Stad/Veluwe, Angelstein/Arnhem, Angelsvel/Eemsland/Dtl, Angelveld/NL, Angerlo/Yssel, Anglahoes/NL, Engeland/Aalten, Engeland/Beekbergen, Engeland/Beesd, Engeland/Dalfsen, Engeland/Hardenberg, Engeland/Harreveld, Engeland/Hoogvliet, Engeland/Kennemerland, Engeland/Oldebroek, Engeland/Ruinen, Engeland/Vinkenbuurt/Balkbrug, Engeland/Wezep, Engelen/DenBosch, Engelenveld/Olst, etc

Rechts: Ingang winkelcentrum Angelslo in Angelsloo/Drente. > PgAng/Angelsloo


600vC++: Angelen migreren vanuit stamland Angeln steeds verder zuidwaards richting Rijn, Elbe, Saale en Bohemen. > PgAng/ASA

550vC++: Lex Anglorum > PgAng/Lex Anglorum

500vC++: Angelen uit NW Duitsland settelen in Nederland. > PgAng/ASA

100nC: Tacitus (c 55-118nC) noemt de Angelen in hoofdtuk 40 van zijn De Germania. Zij wonen langs de Elbe tot aan Bohemen. > PgAng/Tacitus, Angelen, Bohemen

100nC++: Migratie Angelen naar Brittannia:
-100nC+ Nederlanders en Belgen in Winchester
-220nC+ Angelen uit Twente in Yorkshire > PgBrit/NOE (NO Engeland)
-290-450nC Angelen uit het Rijnland settelen in Engeland. > PgBrit/Raids, PgAng/Rijnland
-370nC+ Angelen settelen in de Cotswolds onder aanvoering van Wig, zoon van de onderkoning van Sleswig.
-450-550nC Massamigratie Angelen uit Noord Nederland naar Brittannia.
> PgAng/Kolonisatie, PgBrit/Kolonisatie

122nC: Ptolemaeus: Angili (Angelen) wonen tussen Rijn en Elbe. > PgAng/Angili

150-350nC: Migratie kleine groepen Angelen naar Zuid Nederland (#SDV/p283); mogelijk op de vlucht voor Saxen. > PgAng/Migratie

300nC++: Angelen settelen in Zuid Holland en Zeeland. > PgAng/Zuid-Holland, Zeeland

400nC: Angelen wonen tussen Denemarken, Oostzee, Elbe, Sale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle, Angelland

400nC: Bron OVK: De magische vijfhonderdzeventig milimeter is nog veel verder de wereld over gegaan. O.a. in Zuid-Zweden, het Deense eiland FŲhr en bij Zierikzee. Overtuigend bewijs dat het volk der Angelen eind vierde eeuw in al deze gebieden woont alvorens naar Engeland af te zakken. > PgAng/Pint, FBAA

400nC++: Na het vertrek van de Romeinen sinds 400nC migreren vele Angelen verder naar West en Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk en Elzas. Zo ontstaat het gezegde: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan. > PgAng/Angelen, Angili, Angle, Angelland, FBAA, Frankrijk, Maerland, Maerlands

400-500nC: Vele Angelen migreren vanuit Humsterland (NW Groningen) naar Brittannia. O.a. met de legendarische legerleider Hengist (Engist) van Angelen, die daar enige jaren zwerft en leeft met kameraad Horsa en een leger Anglische soldaten.
> PgAng/Humsterland, Horsa van Angeln, HEH (Hengist en Horsa)

425nC: Widsith oudste Anglisch dichtwerk geschreven in Fivelingo. > PgAng/Widsith

425nC++: Blackpool in Engeland mogelijk vernoemt naar Huis Blecpol bij Winterwijk. > PgAng/Bleckenpoel

449nC: Engist van Angeln bouwt de Burcht van Leiden. > PgAng/Leiden

450-550nC: Massamigratie Angelen naar Brittannia wegens langdurige natheid. Circa de helft van alle Angelen blijft in Angelland. > PgAng/MCAB

In Engeland zijn vele locatienamen die herinneren aan locaties in Nederland: Aalten/Achterhoek--Alton/Hants.+Staffs., Asveld/Hengelo/Twente--Ashfield/Nottinghamshire, Barclog/Apeldoorn--Barclow/Cumbria, Barlo/Wijhe--Barlow/Chesterfield, Beckum/Twente--Beckham/Norfolk, Beda/Reiderland--Beda/Yorkshire, Benneveld/Drente--Benfield/Newcastle, Berkum/Zwolle--Birkham/Cotswolds, Billinge/Groningen--Billinge/Liverpool, Bingum/Reiderland--Bingham/Nottingham, Bleckenpoel/Winterswijk--Blackpool/MW.Engeland, Borne/Twente--Bourne/Lincolnshire, Boxbergen/Deventer--Boxborough/N.Humb., Bredevoort/Achterhoek--Bradford/Leeds, Cottwick/Twente--Cottwick/Northumbria, Darfeld/Saasveld--Darfield/Z.Yorkshire, Deventer/Overijssel--Daventry/UK, Foxham/Groningen--Foxham/Chippenham, Harwich/Denekamp--Harwich/Londen, etc, Gansfort/Groningen--Gosforth/Northumbria+Gosfort/Cumberland, Grimbergen/Ov--Grimsby/UK, Noordwijk/ZH--Northwich/UK, Oxevoorde/Oxe-Deventer--Oxford/Mercia, etc > PgAng/TEHA
NB De locaties in Engeland liggen allemaal in Anglisch gebied!
De naam Holland komt in Engeland en de USA veel voor als familinaam en als locatienaam. #DVB > PgAng/Holland

Op grond van diverse gegevens lijkt te blijken dat Oxford in Engeland is vernoemd naar Oxevoorde bij Deventer. > PgAng/Oxevoorde

De naam Holland komt in Engeland en de USA veel voor als familinaam en als locatienaam. #DVB > PgAng/Holland

500nC++: NO Nederland vrij (onbezet) Anglisch gebied waar voornamelijk Angelen wonen. > PgAng/Pax Anglorum

782nC++: Koning Offa van Mercia ziet Angelland nog steeds als Anglisch gebied en dat Angelland zich uitstrekt tot aan de Rijn. > PgAng/Offa van Mercia

803nC++: Lex Anglorum et Werinorum > PgAng/Thuringen, Engilin

835nC++: Angle betwix Iotum and Eald-Seaxum > PgAng/Angle

900nC: Tot eind negende eeuw nC zijn in Drente religie en tempels van Angalistische signatuur. Daarna settelt er het Christendom, dat de macht geleidelijk overneemt. O.a. met geweld. > PgAng/Tempels, Angalisme

1200-1350 Anglische Mark: Munt gemaakt door en voor Fivelingo en Oldambt.
> PgAng/Anglische Mark

1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA, LFA

 
2010: Uit DNA-onderzoek in Engeland en de USA is gebleken dat het DNA van de bevolking in het overwegend Saxisch Zuid Engeland overeenstemd met het DNA van de Saxische gebieden op het Continent, i.c. NO Duitsland. Het DNA van het Anglische Noorden van Engeland komt daarentegen overeen met het DNA in de Anglische gebieden in Nederland en Duitsland. O.a. is hun Y-chromosoom gelijk. > PgAng/Genologie, Angelland

 
Vlamingen zijn een Anglisch volk. > PgAng/Vlaanderen

  
Arthur Weigall (1880-1934) was een Engelse Egyptoloog, journalist en schrijver. Hij studeert in Oxford en Leipzig. Daarna schrijft hij vele boeken, in bizonder over de oude historie van Egypte. In 1927 verschijnt zijn boek Wanderings in Anglo-Saxon Britain bij Hodder and Stoughton in Londen. Op pagina 23-24 schrijft hij:

The lands from which the Germanic invaders [in Britain] came lay along those sea-girt shores which pass from Denmark through Schleswig to the Netherlands. To the Romans these tribes had long been known as "Saxons", but actually they belonged to three nations - the Jutes in the north, the Angles in the middle, and the Saxons in the south, ... Of these peoples the Angles, or English, appear to have been the most powerful ...
> PgAng/FBAA, Angle, Anglische Macht

 
 

Grenzen Angelland: Sinds de vestiging van koning Ingwi in 665vC in Haithabu groeit Angeln uit tot Angelland (Angle) volgens onderstaand schema:

665vC-500vC Angelland tot aan de Elbe
500vC-125vC Angelland tot aan de Saale
125vC-400nC Angelland tot aan de Rijn
100vC++---- Angelland tot aan Bohemen
400nC++---- Angelland tot aan de Waal
550nC++---- Angelen settelen in Vlaanderen
550nC++---- Angelen settelen in Elzas
550nC++--- Pax Anglorum omvat Angeln, NW Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Luxemburg, Elzas, Westfalen, ThŁringen + NO Beieren

> PgAng/Angelland, Angologie, Pax Anglorum, Bohemen, Maerland

 

 
De Anglo-Saxon Chronicle voor het jaar 449nC schrijft 835nC in Oud Engels:

Tha comon the menn of thrim maegthum Germanie: of Eald-Seaxum, of Englum, of Iotum. ...
Of Angle comon -- se a sittan stod weste betwix Iotum and Seaxum -- East-Engel, Middel-Engel, Mierce, and ealle North-Humbre.

Nederlands:

Daar komen de mensen van drie machten in Germania: van Oud Saxen, van Angle, van Jutland. ...
Van Angle komen -- ze [Angle] heeft gezeten steeds westlijk tussen Jutland en Saxen -- [de mensen van] East Anglia, Mid Anglia [Midlands], Mercia, en heel Northumbria.
> PgAng/Angle

 
Englum = Angle = Angelland = Engeland. Diverse oude Engelse bronnen noemen Engeland of delen van Engeland vaak Englum. Englum is tevens een locatie in NW Groningen. Ook komt de naam Engeland veel voor in Nederland als streeknaam. Verder zijn er ook vele locatienamen en familienamen in Nederland die herinneren aan de Angelen en hun taal. Ook blijkt de oude Nederlandse taal zo goed als identiek aan het Oud Anglisch, de taal van de Angelen. Genetisch zijn Nederlanders en Engelsen helemaal gelijk.
> PgAng/Englum, Engeland, Angelheem, Hof Englandi, AFNA, Taal, Geordie, Genologie

Iotum = Jutland = gebied tussen Denemarken en Noord Angle. > PgAng/Jutland

Eald-Seaxum: Tot 775nC ligt het woongebied van de Saxen in NO Duitsland van de Poolse grens tot aan de Elbe. Dat gebied heet dus Eald-Seaxum ofwel Old Saxum.
> PgAng/Old Saxum

 

Angle: Uit historische analyses van het woonland van de Angelen op het Continent blijkt dat hun woongebied Anglaland (Angelland) rond 449nC Angle (Ongle, Engle, Englum) wordt genoemd. Dit Angle ligt in het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn/Waal en Noordzee. (afb. @)
> PgAng/Angle, Anglaland, Angelland, FBAA

 

 

 
De hoofdstad van Angle (Anglaland, Angelland) is Haithabu, alias Hedeby. Haithabu is afgeleid van Anglisch haitha (heide, heideveld) + bu (bouwsel, hut, borg, burcht). De naam betekent dus: Heideburg ofwel de burcht op de heide. De stad is gesticht rond 655vC toen de Zweeds/Deense koning Ingwi zich met zijn gevolg aldaar vestigde. > PgAng/Ingwi
665vC: Haithabu moet al ver bevoor de 10e eeuw zijn ontstaan, gezien de vermelding op de Eriksteen van circa 950nC en die van Ibrahim Al Tarthusi in 965nC.
Ligging: Haithabu ligt aan de oostkant van de Haddebyer Noor, een grote zijarm van de monding van rivier de Schlei, die uitmond in de Oostzee.
Bolwerk: Haithabu is aan de westkant omgeven door een halfronde stadsmuur van 8-10 meter hoog, die een gebied van rond 25 Ha omgeeft.
Handelsstad: Haithabu is al vroeg de grootste handelsstad van Noord Europa. Dit impliceert dat Haithabu al vroeg internationale relaties heeft. #WKS
> PgAng/Haithabu

 

Wapen van Angelland
> PgAng/Angelland, Reval
 

 
 

De Anglavlag is een reconstructie van het Angale symbool Hagal: het symbool voor Happiness en Eeuwig Leven, het belangrijkste symbool van het Angalisme, de levensbeschouwing van de Angelen. Koning Offa van Angeln voert rond 425nC dit symbool op zijn wapenschild.
> PgAng/Anglavlag, Angalisme, Hagal
 
  
Anglo-Mondiale Relaties en Verbindingen > PgAng/AXR, AMV

3000vC++ Eurasiaroute: Jutland-Haithabu-Ossenweg-Balkanroute-Constantinopel-Zijderoute-Nanking. > PgAng/Eurasiaroute, Balkanroute

2000vC++: Noord Europa heeft contacten met Azia via Noord Syria > PgAng/Syria

1500vC++ Sierzwaarden van brons. Gevonden in 1927 in Ommerschans/Overijssel. Verder in Engeland en Frankrijk. Ze wijzen op oeroude relaties. > PgAng/Zwaarden

800vC++: Kelten in Halbstad/Salzburg importeren yzer uit Klein Azia.
> PgAng/Kelten, Yzer

753vC: Rome gesticht > PgAng/Rome

750vC++: Ontstaan Angelland. West Goten uit Zuid Zweden settelen in regio Haithabu. Mogelijk om dichter bij Eurasiaroute te wonen vanwege handel.
> PgAng/OBA

650vC++: Handel tussen Haithabu (Angelland) en Kreta > PgAng/Kreta

650vC++: Angelen hebben contacten met Persia. > PgAng/Persia, Draken

650vC++: Angelen hebben internationale contacten tot in India en China
> PgAng/AXR, Hagal, Draken, Zijderoute

650vC++: Angelland onderhoudt al vroeg relaties met India, dat circa 8000 Km ver ligt. Mogelijk tot in Bangalore in Zuid India, waar een Silk Route Junction ligt.
> PgAng/India, Zijderoute, Angelland, AXR, Rekenkunde (650vC++), Sieraden (400nC++), Handel/peper (500nC++), Oegstgeest (650nC), AXR

300vC++: Handel tussen Haitabu en China via Constantinopel en Zijderoute
> PgAng/AXR, Balkanroute, Constantinopel, Zijderoute, Kloosters/Angale

100vC++: Angelland drijft intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en met de landen rond de Middellandse Zee en Oosterse landen > PgAng/Angelland, ASA, Handel, AXR

 


       boven: Eurasia met Balkanroute en Zyderoute circa 100vC (@) > PgAng/Eurasia

 
100nC: Rome op toppunt van haar macht. Er wonen c 1 miljoen mensen. Ze is de grootste macht van Europa en daaromtrent. Er is veel immigratie van heinde en ver. O.a. Bangladesh. > PgAng/Bangladesh

400nC++: Oud Anglische Kerk > PgAng/Oud Anglische Kerk

425nC: Anglische troubadour Widsith uit Groningen zwerft door Noord Persia.
Vrij zeker volgt hij de Balkanroute naar Constantinopel en dan de Zijderoute naar Persia. Widsith betekent Wijd Zicht en is de titel van het oudste dichtwerk van de Angelen en van de Engelse en Nederlandse literatuur. Het dichtwerk stamt uit circa 425nC en is vrij zeker het werk van een Anglische troubadour uit Merum bij Loppersum. Ze getuigt van grote internationale belangstelling. > PgAng/Widsith van Myrgingum, Media, Eurasiaroute

433nC: In Engeland zijn anno 2015* gouden sieraden gevonden van Angelen die daar rond 433nC leefden. De sieraden waren afkomstig uit Afghanistan en Persia. #BBCtv/11.1.2018 > PgAng/Sieraden

530nC: In Constantinopel wonen Angelen. Mogelijk gaat het om een Anglische handelspost voor de handel tussen Haithabu en het Nabije en Verre Oosten.
> PgAng/Constantinopel, Eurasiaroute

965nC: Hoofdstad Haithabu van Angelland is bekend van Ysland tot Bagdad.
> PgAng/Haithabu

1050-1110: Halewijn I van Leiden. Burggraaf van Leiden cq eerste kasteelheer van de Burcht te Leiden. Geboren te Diksmuide in Vlaanderen als zoon van Diederik III van Beveren, burggraaf van Diksmuide, en Beatrix van Gent. De Van Beverens zijn nazaten van de Anglische koningen in Engeland. In 1066 vecht Halewijn mee met Willem de Veroveraar tegen de Engelse koning. Daarna woont hij in Anglefield/Englefield bij Buckingham in Cranesbury Manor. Enige jaren later migreert hij naar Nederland, waar hij kasteel Kranenburg in Leiden bouwt, het stamslot van het geslacht Kranenburg.
> PgAng/Kranenburchten, PgKbg/Halewijn I van Leiden

Willem de Veroveraar (1028-1087) is vrij zeker een nazaat van de Anglische koningen in Engeland. > PgBrit/Willem de Veroveraar

1616: Dirk Hartog ontdekt Australia > PgAA/Australia

1642: Abel Tasman ontdekt Tasmania > PgAA/Australia

Nieuwe Zijderoute: (Eurasiaroute:)
2011: De Golden Eagle Express is een luxe treinreis van Amsterdam via Moskou naar Beijing (Peking) langs de oude steden van de Zijderoute. > PgAng/Zijderoute, Eurasiaroute
2016: China bouwt spoorlijn tussen Peking en Keulen. > PgAng/Eurasiaroute
2017: Eerste lading Chinese goederen via Eurasialine aangekomen in West Europa.
> PgAng/Eurasiaroute
2017: China investeert $ 70 miljard in Eurasiaroute. Daarnaast wil China hele steden bouwen langs de route. > PgAng/Eurasiaroute
2017: Pireaus bij Athene in Griekenland wordt doorvoerhaven China-Europa. Havenfaciliteiten voor honderden miljoenen opgeknapt. Spoortransport Europa-China steeds populairder. Treinen presteren beter dan scheepvaart. Via spoor duurt transport Europa-China 17 dagen. Per boot 35 dagen. > PgAng/Eurasiaroute
2017 29-4: Eerste Silk Route Train arriveert in West Europa en doet er 14 Eurpese stations aan. > PgAng/Eurasiaroute, Zijderoute
2017 16-5: Europa verwijt China dictatoriaal optreden ivm nieuwe Eurasiaroute.
> PgAng/Eurasiaroute
2017 21-7: De haven van Rotterdam moet veel meer investeren in de logistieke keten tussen Nederland en China, anders dreigt de BV Nederland de boot te missen. ... De nieuwe Zijdroute is een meerjarenproject waar de Chinese overheid tientallen miljarden in steekt. Aldus Roland Berger van Haven Rotterdam. #DeTelegraaf/21.7.2017
2018 9-1: China en EU gaan verder werken aan de Eurasiaroute. Er komt o.a. een zgn Belt & Road Route. President Macron van Frankrijk en Ping van China hebben dat afgesproken. #AlJazeera 9.1.2018 > PgAng/Eurasiaroute
2018 20-2: Nederland is voor China de poort naar Europa. China is bezig met een nieuwe Zijderoute, een enorm project van snelwegen, spoorlijnen en pijpleidingen van Oost naar West en zowel te land als ter zee moet Nederland het eindpunt zijn. Er is al een goederentrein van China naar Tilburg. Vandaar dat de focus van Chinezen erg op ons land is gericht. De Chinese zaakgelastigde Chen Ribiao onderstreepte dat de banden tussen zijn land en Nederland nooit eerder in de geschiedenis zo goed zijn geweest. #DeTelegraaf 20.2.2018 > PgAng/Eurasiaroute, Zijderoute
2018 28-2: Spoorlijn nieuwe Zijderoute heeft grens China/Kazachstan bereikt. #CBNCtv 28.2.2018 > PgAng/Eurasiaroute
2018 8-3: Lijn Amsterdam-Yiwu/Shanghai: eerste rit groot succes. TMA Logistics in Amsterdam verwacht 10% groei door de nieuwe spoorverbinding. De trein zal de rit van 11.000 Km 3x per week gaan maken. #DeTelegraaf 8.3.2018 > PgAng/Eurasiaroute
2018 10-4: Premier Rutte kiest vooralsnog niet voor de Nieuwe Zijderoute. Er zijn nog te veel vraagtekens. O.a. hoe handelsconflicten moeten worden opgelost. Frankrijk, Engeland en Australia zijn ook huiverig. Rutte vindt bovendien dat er al een treinroute is tussen China en Rotterdam. #DeTelegraaf 10.4.2018 > PgAng/Eurasiaroute
 
100vC: Angelland bereikt haar grootste omvang en is gelegen tussen Denemarken, Oostzee, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle, Angelland

 
Anglische Tijd (100vC-750nC): De Anglische Tijd valt samen met de periode dat het Anglische Rijk een groot deel van Continentaal NW Europa omvat. I.c. het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Anglische Tijd

 
400nC++ Anglaland: oude naam van Angelland. Tevens strijdkreet van de Anglische soldaten. > PgAng/Anglaland

 
400nC++: Na het vertrek van de Romeinen sinds 400nC migreren vele Angelen verder naar West en Zuid Nederland, Vlaanderen, NW Frankrijk en Elzas. Zo ontstaat het gezegde: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan.
> PgAng/Angelen, Angili, Angle, Angelland, FBAA, Frankrijk, Maerland, Maerlands

 
416nC: Na de dood van zijn vader Wermund in 416nC wordt Offa koning van Angelland. Hij erft the large kingdom of Angel. #britannica.com/9.1.2010. > PgAng/Offa van Angeln

 Angle (Angelland) is een goed georganiseerde staat.
> PgAng/Bestuur, Landinrichting, Rechtspraak

Koninkrijk Angle (c 650vC-737nC) > PgAng/Koninkrijk Angle
beroemdste koningen zijn:
- Ingwi (c 700-640vC): stichter van Koninkrijk Angle > PgAng/Ingwi
- Arwin van Angeln (c 225-165vC): verdrijft Deense indringers > PgAng/Arwin van Angeln
- Offa van Angeln (c 380-456nC): beroemdste Anglische koning > PgAng/Offa van Angeln

             

- Boven: Offa (links) circa 400nC voor zijn vader koning Wermund van Angeln op de troon en met angolstaf in de hand; rechts neemt ene Rigan zwaaiend afscheid. Tafereel uit circa 400nC. (prent c 1200AD #NHS/p44-45)
- 737nC: Laatste Anglische koning mogelijk gevlucht naar Veluwe
> PgAng/Hof Englandi

Angle wordt bestuurt door de Witan, een raad van Wijzen, die wordt voorgezeten door de koning. De overige leden worden gekozen, voornamelijk uit de kringen van de grote grondbezitters. > PgAng/Witan

Rond 100vC bereikt Angelland haar grootste omvang. Het drijft intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en via de rivieren in Rusland met o.a. de landen rond de Middellandse Zee en de Oosterse landen. > PgAng/Angelland, ASA, Handel, Internationale Contacten, AXR

Angle staatskundig goed ingericht > PgAng/Landinrichting
Rond 400nC omvat Angle 7 gewesten > PgAng/Gewesten
425nC++: Drente gewest Anglisch Rijk > PgAng/Wistlawudu, Etstoel, Drente

Rond 400nC omvat Angle 55 gouwen (graafschappen). Een gouw wordt bestuurd door een gouwgraaf, Anglisch gerefa. Elke gouw omvat hundreds (honderdschappen). De gouwgraaf is voorzitter van de ding (vergadering), Anglisch thing. > PgAng/Landinrichting, Gouwen, Graaf, Hundreds
Landdag: = vergadering van afgevaardigden van een gouw. > PgAng/Landdag
Witan-Gouwen: Over de relatie Witan en Gouwen is vooralsnog niets bekend. Ze zal er zeker zijn geweest. Wel is bekend dat de koningen hun graven niet altijd vertrouwen en daarom controleurs sturen om de graven te controleren. Deze controleurs leiden soms ook Landdagen namens hun heer en zijn soms ook voorzitter van het Gerecht. > PgAng/Landdag

Voor bestuur en rechtspraak hebben de Angelen al sinds c 650vC de Eawa, een verzameling normen en waarden, die in oude tijden nog ongeschreven is, maar leeft in het geheugen van de stamoudsten. Sinds circa 550nC fungeert de Pax Anglorum als rechtsbron. > PgAng/Eawa, Pax Anglorum, Rechtspraak

De Oude Anglische Rechtspraak is deels Kromspraak en wreed. Daarnaast is ze echter ook praktisch en mild. Ze is primair gebasserd op macht en grondbezit. Het Christendom brengt daar geen verbetering in. In tegendeel. Het strafrecht wordt mede gebaseerd op het Oude Testament, met haar harde en wrede normen. Verbetering komt pas in de 19e eeuw, als burgers meer democratische macht en invloed krijgen.
> PgAng/Rechtspraak, Strafpleging, Christendom, Humanisme

Angale priesters worden gezien als bemiddelaars tussen geesten, goden en de mens. Ze hebben adviserende en rituele taken, mogen geen wapens dragen, mogen geen paard rijden en wonen meestal bij een offerplaats. Hun primaire taak is echter de Eawa te kennen en anderen daarover te informeren. Per saldo hebben ze een belangrijke geestelijke, bestuurlijke en juridische rol. > PgAng/Angalisme, Priesters, Eawa

Anglisch Eawa betekent Eeuwige Waarheid, zijnde de visies, normen en waarden die in de loop der eeuwen zijn opgenomen in het Anglisch erfgoed en als zodanig opgenomen in het collectief Anglisch bewustzijn. > PgAng/Eawa

Anglische munt uit circa 150nC met beeltenis van Wodan. Zgn Wodanmunt. Gevonden in Groningen.
> PgAng/Anglisch Geld, Geldstelsel
 
Solidariteit bestaat van nature al bij alle wezens die in groepen leven. Zo ook bij de Angelen. Ze ontwikkelt en formuleert zich in de loop van de eeuwen steeds verder. O.a. in broederschap, nabuurschap en armenzorg. > PgAng/Solidariteit, Broederschap, Nabuurschap

Veiligheid en zelfverdediging zijn onderdelen van de mensenrechten. Daaronder vallen o.a. verdediging van eigen lijf en goed, erfgoed en rechtmatige belangen. Ook de Angelen kennen die rechten. Ze voeren met succes vele oorlogen tegen vijandige lieden die hun leefgebied binnendringen of bedreigen. #SRK > PgAng/Zelfverdediging

 

Angle (Angelland) zorgt goed voor veiligheid. Leger en Vloot zijn efficiŽnt en effectief georganiseerd. De Angelen zijn in staat de Romeinen tegen te houden aan de Rijn en verder de Saxen bij Bremen (150nC), de Romeinen bij Harzhorn/Hannover (235nC), de Saxen bij Bremen (405nC), etc. (afb. @)
> PgAng/Veiligheid, Leger, Vloot, NOVL

 

Anglische vloot is macht van betekenis. > PgAng/Zeemacht
- 534nC: Radiger is een zoon van koning Hermegisklus van de Varni. Hij is verloofd met prinses Erma van Angeln (c 514-574nC) in Haithabu. Radiger verbreekt de verloving om te trouwen met Theudichildis, zuster van de Frankische koning Theudebert. Erma is furieus en neemt wraak. Ze zeilt met 400 schepen de monding van de Rijn op, waaromtrent Radiger dan kenlijk vertoeft. Radiger smeekt om genade en trouwt alsnog met haar. Het verhaal is afkomstig van Frankische ambassadeurs in Constantinopel. > PgAng/Radiger

Angelen zijn goede strijders. Ze verdedigen hun land en belangen met succes in vele oorlogen. O.a. tegen de Romeinen. > PgAng/Oorlogen

Angelen zijn excellente wapenmakers. > PgAng/Wapens

Angelen maken prachtige sieraden van zilver en goud en potten van beschilderd aardewerk. > PgAng/Sieraden, Aardewerk

Angelen houden van spelen en gezelligheid. > PgAng/Vermaak

Economie: Angelland kent van oudsher visserij, beverjacht, landbouw, veehouderij, ambachten (o.a. smeedwerk, lederwaren, etc) en handel. > PgAng/Economie

Angelland heeft van oudsher internationale contacten. > PgAng/Internationale Contacten, AXR

Sinds circa 100vC drijft Angelland intensief handel met de landen rond de Noordzee en Oostzee en via de rivieren in Rusland met o.a. de landen rond de Middellandse Zee en de Oosterse landen. > PgAng/Handel, AXR, AMV

Anglische Mark: munteenheid in Angelland, zeker in gebruik tot ver in de 14e eeuw.
> PgAng/Anglische Mark

Anglische Maten en Gewichten zijn eeuwenlang de norm voor heel NW Europa tot in de 12e eeuw. > PgAng/MEG

Holland House in hart financieel centrum Londen. #BBCtv 3*.3.2017 

Angelen en Saxen sluiten 150nC een duurzaam verbond in het gebied Lunenburg nabij Bremen tussen de Weser en Elbe om samen sterk te staan en de onderlinge vrede te bewaren. > PgAng/Angel-Saxen

 Angelen kunnen sinds c 750vC lezen en schrijven.
Het oudste Anglische alfabet is de Futhark, Anglisch: Futhorc. Ze dateert van circa 750vC en is een afgeleide van de Gotische Futhark uit circa 1500vC. De Futhark bestaat uit runen, tekens die oorspronklijk worden gebruikt om teksten te schrijven op steenblokken, amuletten, gereedschap, wapens, etc. > PgAng/Futhark, Schrift, OATA

Sinds 340nC schrijven Angelen steeds meer met het Anglo-Gotisch Alfabet, dat geleidelijk de Futhark gaat vervangen. > PgAng/ALFA

Sinds c 350nC geeft Angelland onderwijs. > PgAng/OWA
Het Angalisme omvat het gedachtengoed van de Angelen. Ze is gericht op Happiness.
(> PgAng/Angalisme, Happiness) Dat blijkt o.a. uit hun Zonnecultus. Ze is voor de Angale Angelen de meest belangrijke cultus, zoals in de meeste delen in de wereld van die tijd.

    
 
Boven: Anglische priester brengt bij zonnegloren een offer aan de rijzende zon.
(© STI) De Zonnecultus symboliseert tevens het sterven en herrijzen van al wat leeft en bloeit, mede uitgebeeld door hun geliefde god Balder en de jaarlijkse paasvuren in de lente, die in deze tijd nog bestaan. (> PgAng/Zonnecultus, Balder, Eostre, Wedergeboorte) Daarnaast geloven de Oude Angelen in Odin, hun oppergod. (> PgAng/ODA, Odin) Ook geloven Angelen al sinds hun bestaan rond 750vC in een goede God, die staat voor Waarheid, Rechtvaadigheid, Barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee.
(> PgAng/God, AmazdeÔsme) Verder geloven ze in Tiwaz, de god van Gerechtigheid en Oorlog. Conform het Aryanisme kennen de Angelen ook de gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen, homo's en lesbo's en zijn ze voor het monogame huwelijk. (> PgAng/Aryanisme, Huwelijk) Ook zijn voor Angelen Waarheid en Trouw heel belangrijk. Alleen zij die de Waarheid en Trouw dienen, komen na hun dood in Walhalla, de Anglische Hemel. (> PgAng/Walhalla, Waarheid, Trouw) Impliciet geloven de Oer Angelen daarmee in een Ziel, Laatste Oordeel, Wedergeboorte en Eeuwig Leven. (> PgAng/Ziel, Eeuwig Leven) Naast Waarheid is voor de Oude Angelen ook Echtheid belangrijk. Voor hen is Echt = Edel = Adel = Heil. Alleen door Echtheid kan men de waarheid zien en waarachtig handelen om happiness te bereiken. (> PgAng/Echtheid, Edel, Adel, Heil, Happiness) Bovenal echter is Veiligheid van groot belang bij de Angelen. > PgAng/Veiligheid

Het Angalisme is oorspronklijk henotheÔstisch. Vele Oer Angelen geloven namelijk ook in andere goden en in geesten. (> PgAng/ARO, HenothÔsme, Goden, Geesten) Dat past goed in het Angalisme. Sinds deze Oer Angelen horen namelijk Vrijheid en Democratie tot het hoogste Anglische goed. Een goed dat de Angelen door de eeuwen heen steeds met grote inzet verdedigen. > PgAng/Liberalisme, Democratie


Centraal in het Angalisme staat Hagal: het symbool voor Harmonie, Heil en Geluk. Als 8e teken van de Futhark staat ze ook voor Volmaaktheid en Eeuwig Leven, te bereiken via Echtheid en Heelheid. Het teken Hagal (afb. rechts ©) dateert van circa 725vC. In moderne zin staat Hagal voor Waarheid, Geluk en Liefde. Per saldo is Hagal het symbool voor ware Happiness, een waarde om naar te streven en om goed te verdedigen.
> PgAng/Angalisme, Hagal
 

De Anglische Heelkunde is gericht op Heelheid. Heil is in het Angalisme namelijk gebaseerd op Echtheid en Heelheid. Ze is daarmee het summum van het bestaan. Dit sluit goed aan bij de Anglische Hagal, die o.a. staat voor Echtheid, Heelheid en Eeuwig Leven.
> PgAng/Heelkunde, Echtheid, Heelheid, Volmaaktheid, Hagal, Angalisme

 
De Anglische cultuur is veelzijdig. Aardewerk, sieraden, ornamenten, metaalwerk, glaswerk, beelden, etc zijn eerste klas. Kleding is zeker zo prachtig als die van de Romeinen en soms zelfs nog mooier. En wapens zijn zeker zo goed. Als echter een Romeins concept beter is dan die van henzelf, aarzelen de Angelen niet dat snel over te nemen. Vele archeologische restanten van de Anglische cultuur en techniek in Engeland dateren uit de jaren vlak na de invasie vanuit Angelland. Ze tonen dat de Anglische cultuur en techniek in Angelland al op een hoog peil staan. > PgAng/ACA, Aardewerk, Kunst, Sieraden, Outfit, Sculptuur

 De Grote Natheid 300-600nC: Water Noordzee stijgt > langdurige zware regens en stormen > grote overstromingen en veel landverlies langs kusten NW Europa > PgAng/P36
Massamigratie naar Brittannia 450-550nC. Ongeveer de helft van alle Angelen in Angelland vlucht naar droge oorden wegens de Grote Natheid in Angelland. Vooral naar Brittannia waar de situatie beter is. > PgAng/Massamigratie, MCB, TEHA, TAES
De Grote Collaps 500-785nC: Door de grote migratie van Angelen naar Brittannia raakt Angelland gedeeltelijk ontvolkt en verzwakt de bestuurlijke en militaire macht in ernstige mate. Instroom van Saxen, Franken en Friezen. > PgAng/Grote Collaps, P68
Dissolutie Angelland 550nC++: Door de Grote Collaps raken achtergebleven Angelen in Angelland steeds meer hun eigen identiteit kwijt. Vele Angelen in Oost Angle (NW Duitsland) vluchten daarom naar West Angle (NO Nederland). > PgAng/Grote Dissolutie
Instroom van Saxen, Franken en Friezen in Angelland 700nC++. De Grote Dissolutie wordt verder versterkt. > PgAng/Grote Dissolutie
Ondanks de instroom van Saxen, Franken en Friezen blijven de Angelen in Angelland nog dominant aanwezig. Vooral in West Angle > PgAng/FBAA, West Angle

737nC: Opper-Angelland (Noord Angle) onderdeel Deens Rijk
880nC: Neder-Angelland (West + Oost Angle) onderdeel Frankisch Rijk
> PgAng/Anglische identiteit

Vele locatienamen, streeknamen, wegnamen, huisnamen, familienamen, voornamen, woorden en taalconstructies in Nederland en Vlaanderen herinneren heden nog aan de Oude Angelen. > PgAng/ASA, Namen, Huisnamen, AFNA (Familienamen), Voornamen, Regionamen; PgDix, PgLing
 
Balder is de beste, meest wijze, meest knappe, meest welsprekende, meest hulpvaardige, meest beminde, stralende lichtgod van de Oude Angelen (650vC++). Hij sterft en herrijst telken jaren. Dit feit wordt elk jaar herdacht met een vreugdevuur in de Lente. > PgAng/Balder, Paasvuur


          

 
Boven: Aquarel van Balder gemaakt door Hester Jans-Molenberg na zorgvuldig historisch onderzoek van alle relevante feiten met betrekking tot de god Balder. (© BCK)


Van oudsher worden met Eostre (lentefeest) vreugdevuren ofwel paasvuren aangestoken. Vooral in NO Nederland: Twente, Achterhoek, Drente en Groningen. Maar ook in Engeland, Denemarken en NW Duitsland. Dit feest herdenkt het sterven en herrijzen van Balder, de Anglische god van de Liefde. > PgAng/Paasvuur, Eostre

Weken van tevoren worden droge takken verzameld en op een grote hoop gelegd, om dan tegen de schemer van Eerste Paasdag ontstoken te worden. Een ritueel dat het landschap mystieke diepte geeft. Eastern is verwant aan East en Ostern aan Ost, de windrichting waar de zon opkomt. Deze relatie vinden we terug bij de AriŽrs. Eostre heet bij hen Austron = de Stralende, godin van de morgenstond. @ foto © TiedLight ®
  
Naam Twente mogelijk afgeleid van Anglisch tunta = speer. > PgAng/Twente

 
Altaarsteen in Hadrian Wall uit 222nC in Noord Engeland noemt CIVES TUIHANTI = burgers van Twente. De familienaam Tucker komt van oudsher veel voor in Engeland. Het lijkt derhalve dat in Engeland al sinds 222nC Angelen uit Twente wonen. In Nederland wordt een Twentenaar namelijk van oudsher ook Tukker genoemd. Ook in Nederland komt de familienaam Tukker veel voor. > PgAng/Twente

 
Vortigern (c 395-455nC) is naar zeggen een Keltische warlord in Brittannia. Mogelijk echter een Anglische heerser in Noord Brittannia. (> PgBrit/Aeglesthrep) Leeft in de periode dat de Romeinen zich terugtrekken uit dat land. Hierdoor ontstaat een machtvacuŁm, wat chaos, criminaliteit en oorlogen uitlokt. Volgens bron ASC (c 832nC++) doet Vortigern daarom in 449nC een beroep op de koning van Angle (i.c. Offa van Angeln) om hem te helpen. Offa is daartoe bereid. Naar het lijkt heeft dat te maken met de Grote Natheid op het Continent, waardoor het leven haast onmogelijk lijkt. > PgAng/Vortigern

 
450-550nC: Helft alle Angelen in Angelland (Angle) migreert naar Brittannia vanwege langdurige natheid in Angelland. > PgAng/MCAB


Hengest en Horsa (c 405-465nC): Legendarische vrienden uit Angelland die sinds 449nC door Brittannia zwerven. > PgAng/HEH

 
Bron ASC schrijft bij het jaar 455nC:

455. Hier Hengest and Horsa fuhton [vechten] with Wyrtgeorne [Vortigern] thaem kuninge [hun koning] in thaere stowe [schuilplaats daar] the is gekweden [genaamd] Aeglesthrep; and his brothor Horsan man afslog [afslachtte]. And aefter thaem Hengest feng to rike [kwam aan de macht], and Aesc his sunu [zoon].
 
Nader onderzoek leert dat genoemd Aeglesthrep matched met de huidige (anno 2007) locatie Eaglescliffe nabij Ingleby (Angelburg) en Middelsbrough in Noord Yorkshire.
> PgBrit/Aeglesthrep

 
In 449nC stuurt koning Offa van Angeln een grote vloot met soldaten naar warlord Vortigern in Brittannia. > PgAng/Zeemacht

 
De Anglo-Saxon Chronicle voor het jaar 449nC schrijft 835nC in Oud Engels:

Tha comon the menn of thrim maegthum Germanie: of Eald-Seaxum, of Englum, of Iotum. ...
Of Angle comon -- se a sittan stod weste betwix Iotum and Seaxum -- East-Engel, Middel-Engel, Mierce, and ealle North-Humbre.

Nederlands:

Daar komen de mensen van drie machten in Germania: van Oud Saxen, van Angle, van Jutland. ...
Van Angle komen -- ze [Angle] heeft gezeten steeds westlijk tussen Jutland en Saxen -- [de mensen van] East Anglia, Mid Anglia [Midlands], Mercia, en heel Northumbria.
> PgAng/Angle

 
De meeste Angelen die naar Brittannia migreren tijdens de Grote Natheid in 450-550nC zijn afkomstig uit Noord Groningen, Noord-Oost Drente, Salland, Twente en Achterhoek. De meesten van hen settelen in Yorkshire en Northumbria. Vandaar migreren later vele Angelen verder naar Midden, West en Zuid-West Engeland.
> PgAng/TEHA

 
 

Offa van Mercia (736*-796) Zoon van Thingfrith, zoon van Eanulf van Mercia. Mogelijk geboren in Bredon, 18 Km ZO van Worcester. Koning van Mercia in 757-796. Gekozen tot koning na de dood van koning Ethelbald in 755. Zijn belangrijkste residentie is Tamworth in Staffordshire.
Offa is een groot bewonderaar van zijn voorvader Offa van Angeln (gb 380nC). Links: munt uit circa 760 met de beeltenis van Offa van Mercia.
> PgBrit/Offa van Mercia
 

  

Angelen in Angelland na massamigratie 450-550nC > PgAng/ANAM, HAA

530nC++: In Constantinopel en elders in Griekenland wonen Angelen.
De Angeli's zijn een belangrijk geslacht in Constantinopel. Mogelijk zijn het Angelen afkomstig uit Haithabu in Sleswig. > PgAng/Angeli
537nC---: Anglische vloot van 400 schepen naar Rijnmond > PgAng/Radiger, Zeemacht
550nC++: Angelland nog overwegend bewoond door Angelen > PgAng/Pax Anglorum
582nC++: Angle strekt zich uit van NW Duitsland en NO Nederland tot diep in Zuid Duitsland, ondanks dat circa 4 miljoen Angelen (de helft van de Anglisch bevolking) is gemigreerd naar Brittannia en Angle dus aanzienlijk is verzwakt. > PgAng/Angle
600nC++: Van Denemarken tot Duinkerken kunnen mensen elkaar goed verstaan.
> PgAng/Duinkerken, Maerland, Maerlands
650nC++: In Angelland wonen nog vele Angelen. > PgAng/Demografie
678nC++: In NO Nederland wonen voornamelijk Angelen. > PgAng/Neven
700nC: Laatste Anglische koning mogelijk gevlucht naar Veluwe. > PgAng/Hof Englandi
700nC++: West Angle versterkt oostgrens tegen oprukkende Saxen. > PgAng/NOVL
700nC++: Hof Englandi te Beekbergen/Veluwe > PgAng/Hof Englandi

Hof Englandi: (c 700nC++) In 801nC schenkt Podolf (gb c 755nC), zoon van Wibald (gb c 720nC), zijn hof in Englandi, annex weiden en rechten, alsmede het woud Braclog (Bruggelen) aan de Abdij van Werden bij Duisburg aan de Rhur.
¶ Englandi is de huidige regio Engeland in Beekbergen. Deze regio is genoemd naar de Angelen die daar woonden. > PgAng/Hof Englandi, Engeland Beekbergen

700nC++: grote Anglische legermacht op Oost Veluwe > PgAng/Hof Englandi
750nC: In Angelland wonen circa 6.2 miljoen Angelen. > PgAng/Demografie, Angle, HDG
782nC++: Koning Offa van Mercia ziet Angelland nog steeds als Anglisch gebied, dat zich uitstrekt tot aan de Rijn/Waal. > PgAng/Offa van Mercia
803nC: Pax Anglorum verschrompeld tot NO Nederland. > PgAng/Pax Anglorum
803nC++: Lex Anglorum et Werinorum in Thuringen > PgAng/Thuringen, Engilin
835nC: Anglo-Saxon Chronicle noemt Angelland Angle. Volgens beschrijving omvat dit Angle het hele gebied tussen Denemarken, Elbe, Saale, Bohemen, Rijn en Noordzee. > PgAng/Angle
1050: Tot dit jaar is NO Nederland (West Angle) economisch, cultureel en militair het belangrijkste gebied van Nederland. Daarna wordt Holland steeds belangrijker. Mede dankzij migratie Angelen naar West Nederland. > PgAng/West Angle
1200++: Angelen in West Angle (NO Nederland) blijven een belangrijke rol spelen.
> PgAng/ACO, Hoeken, Vetkopers, Anglische Mark, MEG (Maten en Gewichten)
1200-1350: Anglische Mark > PgAng/Anglische Mark
1230: Inglinga Saga vastgelegd > PgAng/Inglinga Saga
1350: term Angel-Saxen ontstaat op Continent NW Europa > PgAng/Angel-Saxen
1350-1490: Hoeken en Vetkopers lijken Anglische landadel. > PgAng/Hoeken, Vetkopers
1600++: Angelen in Nederland nog dominant aanwezig > PgAng/Hunnen
1610++: Zuid-Hollanders settelen in Zuid-Afrika. Zij en hun taal worden Afrikaners genoemd. > PgAng/Afrikaners
1610++: Afrikaners is Oud Anglische taal > PgAng/Afrikaners, TAES
1800++: Anglikaans is mix van Engels + Afrikaners. > PgAng/Anglikaans
1841: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa noemt diverse locaties in Nederland waar Angelen woonden. O.a. Angerlo, Engeland/Beekbergen, Engelenburg/Brummen, Engelum, etc. > PgAng/AWA, locatie
1850++: Anglikaans populaire Anglo-Engelse taal in Zuid Afrika > PgAng/Anglikaans
1931++: Anglische taalresten in Nederland en Vlaanderen > PgAng/ATZA, LFA

  
Nova Anglia = New England in Virginia, USA. Aldus genoemd in boek van Isaac Newton rond 1602. > PgAng/New England

  
750vC++: Angelen geloven al sinds hun bestaan rond 750vC in een goede God, die staat voor Waarheid, Rechtvaadigheid, Barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee. Dit geloof hebben ze vrij zeker opgedaan tijdens hun handelscontacten in Persia. > PgAng/God, AmazdeÔsme, MazdeÔsme, Persia

 

 

34nC++ Christendom:
Jezus (0-34nC) wordt geboren in Bethlehem, Israel. Hij ontwikkelt zich al jong tot een criticus van het Joodse geloof. I.b. de hardheden en valsheden daarvan. Hij predikt verder zachtmoedigheid en gelatenheid tegen geweld. De Joodse rabbies zien hem als een groot gevaar. Ze weten de Romeinen te overtuigen van zijn gevaar. En zo wordt Jezus gekruisigd op Golgota. Hij sterft maar herrijst na drie dagen en stijgt dan ten Hemel. > PgAng/Jezus
 

360nC++: Angelen in Angelland komen in contact met het christendom via het Arianisme. > PgAng/Arianisme

400nC++: Oud Anglische Kerk > PgAng/Oud Anglische Kerk

750nC++: Kerstening Angelland vanuit Engeland. > PgAng/Kerstening

1347++: Door hardheden en wreedheden van de kerken groeit het verzet en verlaten steeds meer christenen de kerk. Zo ontstaat het Humanisme dat mensen een nieuwe weg wijst naar een menswaardig leven waar ruimte is voor menslijkheid en happiness.
Dit Humanisme sluit goed aan bij het Evangelie van Jezus.
> PgAng/Christendom, Humanisme

1529++: Protestantisme > PgAng/Protestantisme

1534++: Anglican Church, Protestante Kerk van Engeland, opgericht door koning Hendrik VIII van Engeland. > PgAng/Anglican Church

1637: Staten-Bijbel > PgAng/Staten-Bijbel

1650*++: In het centrum van de grote financiŽle sector van Londen staat een heel oude NH Kerk. Mogelijk daterend uit de 17e eeuw.

1940-45: Britse spitfires voeren badges met de kleuren oranje-rood-wit-blauw. #BBC2tv/12.4.2018

2019: Nederlands vrouwenelftal verliest na een spannend duel in juli 2019 van Amerika. BBC World brengt dat op tv. De presentatriece draagt een oranje shirt met een grote badge met de Nederlandse vlag en het Engelse kruis in rood op wit in het midden. #BBCWorldTV/7.7.2019

 


 

Het blijkt dat de Oude Angelen hun happiness vooral zien in liefde, vriendschap, bezit en wonen. Naast Waarheid is voor de Oude Angelen ook Echtheid belangrijk. Voor hen is Echt = Edel = Adel = Heil. Alleen door Echtheid kan men de waarheid zien en waarachtig handelen om happiness te bereiken. > PgAng/Echtheid, Edel, Adel, Heil, Happiness
650vC++: In het Angalisme (Anglisch Naturalisme) is bidden een soort communicatie met een god of meer goden. Een gebed omvat lofuitingen jegens de aangeroepen god of goden, gevolgd door een verzoek. Meestal gaat het om geluk en voorspoed in het algemeen. Soms om succes in een belangrijke zaak. Bijvoorbeeld om beterschap bij ziekte, vruchtbaarheid van land of vee, geluk in de liefde, succes in de handel of succes in een strijd. > PgAng/Bidden
Per saldo blijkt dat Oude Angelen zich actief inzetten voor het bereiken van happiness. Door vereering van Hagal en/of door directe actieve inzet.
> PgAng/Hagalaz, Happiness
 

Hagal is het runeteken dat voor de Oude Angelen staat voor Harmonie, Heil en Geluk. De waarden van Hagal vormen samen de aspecten van Hagalaz. Per saldo blijkt dat voor de Angelen Happiness het hoogste ideaal is. > PgAng/Hagal, Happiness
 

650vC++: Door de vereering van Hagal proberen de Oude Angelen hun heil en geluk veilig te stellen. Vooralsnog is echter niet bekend hoe die vereering was c.q. welke rituelen en gebruiken daaraan verbonden waren. Naar zeggen was er een heiligdom gewijd aan Hagal ergens in een eikenbos in Haaksbergen. Dit heiligdom is echter nog niet gevonden. Mogelijk is het vernield door missionarissen tijdens de kerstening van Angelland sinds circa 752nC. Zulks gebeurde elders ook. > PgAng/Hagalaz, Kerstening
Het lijkt dat de Angelen heil koppelen aan gezondheid, heelheid, heiligheid, godheid, goedheid, zuiverheid, oprechtheid, echtheid en veiligheid. Deze factors lijken de grote makers van hun heil. > PgAng/Heil
1590*: In Nederland verschijnt een boek over geluk en happiness, geschreven door een Nederlander. Meer data zijn vooralsnog helaas niet bekend, behalve dat het boek impact had. > PgAng/Happiness
1776: In de Declaration of Independence verklaren de 13 Verenigde Staten van Amerika tegenover de koning van Engeland dat alle mensen gelijk zijn en vanwege hun Schepper bepaalde onvervreemdbare rechten bezitten, i.c. life, liberty and the pursuit of happiness. #WP > PgAng/Happiness
1800-2013: Geluk lijkt vrij onafhankelijk van materiŽle welvaart. Uit onderzoek blijkt dat sinds 1800 AD circa 87% van de mensen in Nederland zich doorgaans gelukkig voelen. In dezelfde periode stijgt de welvaart disproportioneel steeds hoger. #VARA/Pauw&Witteman/mrt2013 > PgAng/Happiness
Steeds het goede doende en het onnodig kwade latende, bereikt men uiteindelijk het hoogst bereikbare. Waar mogelijkheden eindigen, resten berusting en gelatenheid. Wie de weg met Jezus gaat, die zal herrijzen. Wie de weg met God gaat, die zal waarlijk leven. #SRK > PgAng/Goede Weg, NEW
Zoek de oorzaken van uw lijden en raak ervan bevrijd. De meester zoekt happiness en bereikt ware vrede. Meer kan een mens waarlijk niet doen. #SRK > PgAng/Happiness
Zoek de oorzaken van uw lijden en raak ervan bevrijd. Waar mogelijkheden eindigen, resten berusting en gelatenheid. De meester buigt voor onmacht en ondergaat in gelatenheid het onvermijdelijke lijden. Wie de goede weg blijft volgen, die zal veel bereiken. Wie de goede weg blijft volgen, die heeft weinig te vrezen. #SRK > PgAng/Lijden
1941-45: Nederlandse gevangenen in de Japanse kampen in Nederlands-IndiŽ worden zwaar mishandeld en ondervoed door de Jappen. Velen komen om in deze hel. Anderen proberen van elke dag iets leuks en nuttigs te maken ondanks alle verschrikkingen en ellende. O.a. door onderlinge solidariteit, zingen, voetbal en lezingen. Dat sterkt hen mentaal enorm. Velen van hen weten daardoor te overleven. #FRI > PgAng/Carpe Diem, PgKbg/Jappekampen
Een tijdschrift voor management schrijft in 1972:
- ontspan op tijd
- zoek een leuke hobby (wandelen, fietsen, schilderen, etc)
- mijdt onnodige taken en plichten
- beperk je tot het belangrijkste
- uit je irritaties, twijfels, onzekerheid en angsten
- vergeet vooral niet te genieten van het leven

Mensen in centraal SiciliŽ leven gezond, zijn gelukkig en worden heel oud. Ze halen maklijk 106 jaar. De regio is arm en het leven is karig. Ze leven eenvoudig. Ze verbouwen alleen wat graan en groente en houden wat koeien en kippen. Ze werken graag zonder te overdijven. Ze bewegen veel en tuinieren veel en met plezier. Ook drinken ze graag wijn. Ze voelen zich goed. Ze willen nooit doodgaan. Een man van 86 zegt dat hij zich 50 voelt. Hij ziet er bizonder gezond uit en heeft nauwlijks rimpels. Hij zegt dat hij vaak 't idee heeft dat hij nooit zal sterven. #MAXtv 22.1.2014
Elke dag 15-30 minuten meditatie reduceert stress en bevordert gezondheid en happiness. Meditatie betekent rustig zitten in een rustige omgeving en dan tot innerlijke rust en vrede komen door gedachten en gevoelens ongestoord te laten opkomen en wegebben. #BBC4tv/feb2015 > PgAng/Meditatie
Positivisme sterkt de happiness en gezondheid en bevordert een lang leven. #VARAtv/Pauw/3.3.2015 > PgAng/Positivisme
Zonlicht sterkt de gezondheid en brengt happiness. #dec 2015 > Licht
Een vrouw van 94 jaar in ItaliŽ zegt dat je oud en gelukkig wordt door bij de dag te leven en ook te genieten van dit leven. #AVROTROStv 28.4.2017 > PgAng/Genieten
Sleep is important for a long and good health and life. #BBC4tv/15-16.5.2017
> PgAng/Slapen
Pluk de dag eer de dag u plukt. Geniet van het leven zoveel als is gegeven. Mijdt ellende en onnodig lijden. De meester volgt de goede weg en ondergaat in gelatenheid het onvermijdelijke lijden. Meer en beter kan een mens waarlijk niet doen. #SRK > PgAng/Carpe Diem
Ondanks alle ellende ware happiness vinden, dat is waarlijk leven. #SRK
First things first. Het belangrijkste komt altijd eerst. #SRK > PgAng/Prioriteiten
Ware liefde is het belangrijkste dat men kan bereiken. Zorg goed voor de liefde en vindt ware happiness. #SRK > PgAng/Liefde
Wie in zwarte tijden de goede weg blijft volgen, zal veel bereiken en heeft weinig te vrezen. De meester volgt de goede weg en bereikt het hoogst bereikbare. Meer of beter kan een mens waarlijk niet doen. #SRK > PgAng/Zwarte Tijden
Een lang en happy leven is het hoogste doel waarnaar een mens kan streven. Wie moe is van het streven moet rusten. Wie uitgerust is, kan weer streven. De meester volgt de goede weg en bereikt het hoogst bereikbare. #SRK
** PgAng/LHL, Levenskunde, Happiness, Gezondheid, Welgaan, Relaxen, DWG, Paradijs

 


 

Evenementen:
2015 30.8-16.9: England, My England Utrecht: middeleeuws Engelse zang en muziek
2015 5.9: English Fair Kasteel Weldam in Diepenheim Twente
2015 12.9: Last Proms Royal Albert Hall Londen BBCtv
2016 21.1++: Remeber Me Expositie Museum Aboriginal Kunst in Utrecht
2016 20.3. zondag: World Happiness Day > PgAng/Happiness
2016 tm 15.1.17: Mapping Australia expositie Aboriginal Art Museum in Utrecht.
2016 19-23.10: Frankfurter Buchmesse: Nederlandse literatuur groot succes!
2016 17.11.-17.4.17: Koninginnen van de Nijl Expositie Rijksmuseum Oudheden in Leiden
2017 2.9: English Fair Kasteel Weldam in Diepenheim Twente

 


 

Latest Updates 1-2-2020
Pg Brittannia: Andrieskruis, Cotswolds, P-line, Salisbury, Politiek, Asland, Willem de Veroveraar (gb 1028), Drogo Beuviere (gb 1040), Doomsday Book, NormandiŽrs, Ethelbald van Mercia (gb 680), Edwin van Northumbria (gb 586), Icel van Angeln (gb 441nC), Iclings, Vortigern, Angelsey, Wecantakit, KTE, Onderstammen, Hasten, Stamgebieden, Angelen, Eorlingas, Wynken, Aebbingas, Aelfingas, Bilas, Lincolnshire, Oxford, Suffolk, Hastings, Peasmarsh, Goosnarg, Balderstone, Garstang, Nottingham, Anglesh, Ethelflaed van Wessex, Geordie, Engeland, Angelen
Pg Anglicana: Angle, Grote Natheid (300-600nC), Etstoel, Wistlawudu, Grollerholt, Arianisme, Democratie, Gerechtigheid, Engeland Hardenberg, Rijksdag, Roderwolde, P36, Silf, P36/Salland, Salland, MCAB, Klinkenberg, Praesting, Tilligte, Breckinckwurth, Tanfana, Lemelerberg, Notter, Kisveld/Neede, Baldersteen, Fortmond, Gouwen, Schulte, Drente, Dunninghe, Rabbinge, Nolde, Landinrichting, Holting, Fivelingo, Engelandvaarders, Zieuwent, Veerdiensten, Paarden (Suffolk, Sallander), Veerboten, Hludana, Anglesey, Altaarvolk, Scythe, Paardekarren, Hemelrijk, Bodediensten, Sneek, Giethmen, Nieuwe Saxen, Bohemen, Zoelmond, Sleen, Spankeren, HenotheÔsme, Epe, Wyster, Blessed, Avergoor, Averlo, Anglisch geld, Anglisch Erfgoed, Leger, Schatbewaarder, Staatskunde, Hagelkruis, Vortigern, Paardekarren, Levenskunde, Cowboys, Maerland, Meddo, Betham, Barlham, Zelhem, Priestering, Kreynck, Kloosters, Boyle, Laagland, BAIA, Homohaat, Zonnebergen, Heksen, Strijdkreet, Tempels, Donar, Positivisme, Blokken, Menneke van Holten, Blankeweer, Eethuizen, Gieterveen, Balderfeest, Landinrichting, Persia, HIPA, Wenthold, Specerijen, Tempels, Tempelweg, Dagelijks Leven, Heelkunde, Geneeskunde, Zonnecultus, Offerdiensten, Widsith/bron, Nederland, Tempelman, Heemse, Walhalla, Outlaws, Solidariteit, Leger, Anglavlag, Nederzettingen, Dalfsen, Wegen, Turf, Hennep, Orvelte, Raatakkers, Zelhem, Horninx, FYNA, Ongrijpbaarheid, TAES, Veenlijken, Kronenberg, Ockenburg, Nijmegen, Rome (anno 100nC), AXR, Scaerland, Warwik, Warwick, Hengelo, Handel, Angelland, Gouwen, Burcht Haithabu (> Koninkrijk Angle), Echtheid, Gezondheid, Harmonie, OBA, Vandalen, Reval, Koningen, Angalisme, P36, Grima, ABR, Brandrodes, Myrgingum, Hof Englandi, Beekbergen, Koning, God, OGW, ARO, Zonlicht, Levenswaarden, Denken, Maleis, Maleiers, Zonnering, Krefeld, Hagal, Hutten, Afrikaners, Anglikaans, Angel-Saxen, Idealen, LRS, Zijderoute, WRT, Kembrug, ANM, Vrede, Humanisme, Arianisme, OWA (Onderwijs in Angelland), Stress, Vrouwen, Kapitalisme, Romeinse Rijk, Rha, Mulra, Awan, Frankrijk, Maerlands, Sybrook, Deugdzaamheid, Blaricum, HKLA, Eurasia, Bunnik, Odin, Rijnsburg, Reuzen, Watersnood, Schieven, Schaveren, Arkmania, Neely, Familienamen, Homovervolging, Zwaarden, Hunnen, Liefde, Kreta, Ninive, Vreselijkheden, Zwarte Tijden, Anglische Kerk, Oud Anglische Kerk, Fitheid, AIN (Angelen in Angelland), Zijderoute, Angelse Landen, Voorden, Leukheden, Angelsloo, Zelfherstel, Denekamp, Conflicten, Carpe Diem, Engelshoven, Reflectie, Angle (munt), Happiness, LHL
Pg Linguana: Anglische fonologie, Klassiek Anglisch, E-gebruik, E-klank, eu/ao-klank, Fonologie, OND, G-klank, etc
Pg Genline: 8.2 Event, Zondvloed, Idanen, Grensapen, Veldapen, Litouwers, Gorilla's, Tsodillos, Nasageloof, Nyla's, Chimpansees, Inglo-Goten, Vondsten 4000vC, Aboriginals 70 miljoen vC, GŲbekli Tepe, Hettieten
Pg Mondiana: Mazdeisme, Krishnamurti, etc.
Pg Legenda: Compatibiliteit, Fictieven, Symbolen.
Pg Links: Regia Anglorum, East Anglia, etc.

 
 

          

  


          

 

  

2014 Film: "Engelandvaarders: Varen voor Victorie" is een hommage aan alle Nederlanders die in de oorlogsjaren '40-'45 vanaf de Nederlandse kust met boten de vrijheid zochten in Engeland - ongeacht of ze 't haalden of niet. De film is gemaakt op basis van de verhalen van Engelandvaarders en duurt 45 minuten. Zondagmorgen 31 augustus 2014 gaat ze in premiŤre in Tuschinski te Amsterdam. > PgAng/Engelandvaarders

 
2017: Standbeeld voor Engelandvaarders in Katwijk. Veertig jonge mannen ontsnappen in de Tweede Wereldoorlog vanuit Katwijk naar Engeland. Ze zijn een toonbeeld van moed, ontbering en opoffering. Voor hen is een standbeeld gemaakt op de boulevaard van Katwijk. > PgAng/Engelandvaarders

  
ANGELE: Yzersmederij in Reinstetten/Duitsland, grootste in zijn soort in Europa. #2013
> PgAng/Angele

Angelenweg: langste weg in industriegebied Oss/N.Brabant. #2015+ > PgAng/Oss
 

          

                             Engeland fan in Borculo, Achterhoek 23.6.2012
 
Angelstein
Landgoed aan de Velperweg te Arnhem. Reeds genoemd in 1487. Oorspronkelijk is Angelstein omringd door diepe grachten. Later zijn die gedempt en is het landgoed gemoderniseerd.
> PgAng/Angelstein  

          

                      boven: Angelstein zomer 2010 (foto © MOK)
 
===