Kranenburgia

English

home - lexicon - links - forum - anglahall - contact

A-B pagina, Kranenburgia, Kranenburg, Cranenburgh, Kranenborg, Kranenberg  
 
Genline


voorouders Angelen / forebears Anglians

@ = genlink / gen link
@++ = historische zijlink / historical side link
H = hypothese / hypothesis
++ = link met / link with
&& = kennislink / knowledge link300vC++ Boeddhisme: Levensbeschouwing gebaseerd op de essenties van het HinduÔsme. Centraal figuur is de Buddha. Centraal begrip Karma. Dit Karma is het resultaat van alle goede en slechte daden van een persoon. Het wordt na de dood het startpunt van een nieuw leven. Dit Karma kan men zelf ontwikkelen. Goede daden versterken het Karma. Slechte daden verzwakken het Karma. Goed Karma ontwikkelt men door nastreven van Liefde en Wijsheid. #MAXtv Erika Terpstra op Sri Lanka, DAB

600vC++: TaoÔsme in China

@ 665vC++ Angelen: --- Angelland(665vC)-Thuringen(200nC)-Engeland(450nC)
** PgAng

@ 800-600vC Inglo-Goten: --- ZW.Zweden-NO.Denemarken
Inglo-Goten is een verzamelnaam voor Inglings en andere Goten die oorspronkelijk wonen in ZW Zweden en op het eiland Seeland in NO Denemarken. De Oer Angelen zijn in feite Inglo-Goten, i.c. een grote groep bestaande uit Inglings en West Goten. In 665vC reist koning Ingwi van Leire op Seeland in Oost Denemarken naar het gebied dat later de naam Angeln krijgt. Tijdens zijn reis pleegt de broer van Ingwi een staatsgreep. Om een bloedige strijd te mijden, besluit Ingwi met zijn gevolg te blijven in Angeln. De groep Inglo-Goten zijn zodoende de Oer Angelen die Angeln hebben bevolkt. Later komen achtergebleven Ingwi getrouwen en andere Inglo-Goten zich ook duurzaam vestigen in Angeln. De cultuur van al deze Inglo-Goten vormt zodoende de basis van de Anglische cultuur in meest brede zin: taal, normen en waarden, technologie, etc.

1000vC: Stonehenge en Woodhenge gebouwd nabij Salisbury in Zuid Engeland.
Stonehenge is gebouwd van reuze rotsblokken en heeft een diameter van 30 meter. Woodhenge ligt 1 Km verder, is gebouwd van houten zuilen en heeft een diameter van 25 meter. #DeTelegraaf 23.7.2010

1000vC++: Het MazdeÔsme in PerziŽ predikt zoeken naar waarheid, rechtvaadigheid en barmhartigheid en goede zorg voor armen en vee. > AriŽrs
1000vC++: Tibet heeft een medisch boek voor artsenij. Beschrijft aandoeningen, behandeling en medicijnen. Anno 2016 nog steeds in gebruik. #VPROtv/Langs de oevers van de Yangtze 13.3.2016
1000vC++: Brazilia voor 't eerst bevolkt door mensen #VPROtv/jan2013<

1000vC-100nC Kelten: --- Nabije Oosten > NW.Eurpoa
De Kelten zijn een groep volkstammen die in de periode 1000vC-100nC in heel West Europa wonen. Ze komen oorspronkelijk het Nabije Oosten en settelen later in de regio Zwitserland, Oostenrijk en Zuid Duitsland. Vandaar verspreiden ze zich in latere eeuwen naar Frankrijk, Spanje, Noord ItaliŽ, de Balkan, Duitsland, Nederland en Brittannia. Politiek hebben ze nimmer een eenheid gevormd. Cultureel en taalkundig wel. De Kelten leven voornamelijk van de landbouw en veeteelt. Daarnaast beheersen ze de smeedkunst voortreffelijk. Ze maken allerlei voorwerpen uit koper, ijzer, zilver en goud. O.a. munten, pannen, potten, sieraden, wapens en helmen. Als de Germanen noordwest Europa binnendringen sinds circa 100nC, worden de Kelten steeds verder onderworpen of verdreven. De laatste Keltische bolwerken zijn Bretagne, Schotland, Wales en Ierland. #DVB > PgAng/Kelten

1100vC++: mensen verbouwen rijst in ZO AziŽ #DWO

1200vC++: watermolens in gebruik in Mesopotamia
Vanuit Mesopotamia verspreidt de watermolen zich naar Europa en andere delen in de wereld. De oudste watermolens zijn zgn schoepenraden die werden gebruikt voor het malen van granen, persen van olie, bewerken van metalen, maken van papier en textiel.

1200vC-125nC: Sanskriet > HinduÔsme

1260vC: Joden vestigen zich in IsraŽl

1290vC-10nC: samenstelling van de Thora
De Pentateuch zijn de eerste vijf boeken van de Thora, de Joodse bijbel. Ze omvatten:
- Genesis: Ontstaan van de aarde, De Zondvloed, Historie van de aartsvaders Abraham, Isašk en Jakob
- Exodus: Uittocht uit Egypte, Mozes op de SinaÔ
- Leviticus: Culturele en rituele voorschriften
- Numeri: De Israelische stammen
- Deuteronomium: Slotrede en de dood van Mozes
Later worden toegevoegd de brieven van de profeten, etc.
¶ De samenstelling van de Thora is een proces van eeuwen. De eerste eeuwen is alleen sprake van mondelinge overlevering met annotaties van Joodse priesters. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap rond 650vC begint de schriftelijke vastlegging en de uitbouw van de Joodse religie. Rond 10nC is dit hele proces afgerond.
# WP, Der Spiegel 22.12.2006, DAB

1300vC: Exodus Joods: Hagadah. Mozes vertrekt met de Joden uit Egypte. Zij worden achtervolgd door de Egyptenaren in strijdwagens getrokken door paarden. Deze gebeurtenis wordt door de Joden verteld tijdens de Pesach, het Joodse Paasfeest. Op de berg SinaÔ beitelt Mozes op stenen tafels zijn Tien Geboden. (# WP, DAB, KBG)
-- De overlevering beweert dat de Rode Zee zich opent en een doorgang biedt aan de Joden. Als de laatste Jood aan de overkant is, sluit de zee de doorgang weer af. Alle Egyptenaren komen om in de golven.
--- Onderzoekers stellen dat de Joden niet door de Rode Zee naar IsraŽl trokken, maar langs de korstste weg via de monding van de Nijl langs de Middellandse Zee. #BBC4tv/6.5.2015

 

@: Thoetanchamon (1343*-1323)
Zoon van Achnaton en bijvrouw Kiya.
Oorspronkelijk genaamd Thoetanchaton, naar de Egyptische god Aton. Later om politiek-religieuse reden veranderd in Thoetanchamon: Hij die Amon vereert. Troonnaam: Nebcheperoere: Heer van de manifestaties van Ra.
Groeit op in stad Amarna. Met negen jaar al farao. Onder zijn bewind keert Egypte terug naar de oude religie, nadat zijn vader Achnaton de oppergod Ra had verheven tot Rijksgod. Sterft op jonge leeftijd. Oorzaak: gevallen van een strijdwagen, tijdens een oefening in de woestijn.
¶ Van Thoet's hoofd is een reconstructie gemaakt. Kenmerken: hoofd ver uitgegroeid naar achter (door afbinden als baby?!), groene ogen, haakse wenkbrouwen, oren aangegroeid (geen lellen), mond: bovenkaak steekt uit boven onderkaak.
 
Boven: het dodenmasker van Thoetanchamon in zijn sarcofaag. NB: het dodenmasker (foto) wijkt af van de recontstructie!
¶ Het DNA-materiaal van farao Thoet blijkt te horen tot het type R1b1a2, waartoe de helft van alle West-Europese mannen hoort. Dat hebben Zwitserse genetici geconstateerd na onderzoek in opdracht van Discovery Channel. (De Telegraaf 2.8.2011)
# WKP 7.12.07, NGtv 4.11.09

 
1348vC: Egyptische steenhouwers gebruiken bijlen, beitels en olielampjes bij de bouw van een piramide voor Horemheb, een Egyptische veldheer. De bijlen zijn trapeziumvormig. De olielampjes zijn van steen, plat en afgerond met een holte voor olie en een dunne buis voor de pit. # NatGeoTV 16.11.11

1377vC: Farao Achnaton (1400-1354) verheft Ra tot de enige god die aanbeden mag worden. Zonnegod Ra wordt al ruim bevoor 3000vC vereerd door de Egyptenaren. Het monisme van Achnaton leidt tot grote beroering onder de priesters. Na zijn dood nemen ze revanche en verwoesten alles wat met hem heeft te maken.
** Egyptenaren/Ra

1400vC: Egyptenaren gebruiken al ruime tijd olielampjes
Dit blijkt uit hyrogliefteksten van bouwwerkers van de piramide van Horemheb in Zuid Egypte. De olielampjes bestaan uit een kannetje met een koord dat dient als pit. Aangezien de winning van aardolie nog niet bestaat in die tijd, zal de lampolie mogelijk worden gewonnen uit oliehoudende zaden, zoals later in Europa gebeurt.

@ 1500-665vC: Inglings: --- ZuidZweden
-- Zweden(1500vC)-Leire/Seeland/Denemarken(800vC)-Angeln(665vC)
Volgens een Noorse saga is Ingwi een zoon van koning Halfdan de Oude. Deze Halfdan leeft begin 6e eeuw nC. Een ander Noorse saga zegt dat Ingui (Ingwi, Inge) de eerste koning van Zweden is. (Historia Norwegiae) Ook andere saga's noemen Ingwi koning van Zweden. Zijn nazaten heten Inglings. Zij vestigen zich in Angeln, een gebied in NO Duitsland. Wanneer is niet exact bekend. Het moet echter ruim bevoor de jaartelling zijn. De Teutonen (400-300vC) kennen hen al rond 350 vC. (> Anglesko) En Tacitus (55-120 nC) noemt hen rond 100 nC in zijn boek De Germania (hoofdstuk 40). Ingwi zelf moet dus al ver bevoor de jaartelling zijn geboren. Mogelijk rond 630 vC. Als zodanig kan hij dus geen zoon zijn van koning Halfdan de Oude, die immers begin 6e eeuw nC leeft. Mogelijk gaat het dus inderdaad om de eerste Zweedse koning, die dan ergens in de 7e vC moet leven. De Inglings zijn vrij zeker afkomstig van de Inglinge HŲg in Midden Zweden, waar ze rond 1500 vC een groot grafveld hebben aangelegd met vele stenen monumenten. ** Inglinge HŲg, Ingwi, Angelen
¶ Inglinga Saga: Inglinga = volk (nazaten) van Ing. Saga van Snorri Sturluson (1179-1241), een IJslandse geleerde, die vele Noordse saga's heeft vastgelegd. De saga handelt over Ing, de stamvader van de Inglings, het oudste koningsgeslacht van Zweden. Een nazaat van deze stamvader is ene Ingwi (gb 700vC), de stamvader van de Angelen. ** PgAng/Snorri, Saga's, Ingwi
¶ Inglinge HŲg: Ofwel: Inglinge Hoogte in Midden Zweden. Letterlijk: de Hoogte van de Inglings. Ondereel van een groot grafveld bestaande uit heuvels, staande stenen en stenen circels. De aanleg van dit grafveld begon in de Bronstijd rond 1500 vC. Het was in gebruik tot circa 1000 nC. De grafheuvels werden gebruikt voor religieuse ceremonies, voorouder vereering en vergaderingen (things). Gezien de naam Inglinge moet dit gebied het stamland zijn van de Inglings, een volk waaruit het oudste Zweedse koningsgeslacht is voortgekomen. # gg.campacasa.eu 21.10.09, KBG

1500vC++ Zonnering:
Oeroud symbool van Goddelijkheid. Vaak zonneschijf genoemd. Komt reeds voor bij het MazdeÔsme als symbool voor de oppergod Ahoera Mazda (circa 1000vC), in Egypte als symbool van de oppergod Ra (circa 1500 vC) en later (circa 1400vC) in Midden Zweden op een grote
 
steen, mogelijk als symbool van Odin, de oppergod van de Germanen. Gezien het enorm grote gebied waarin de zonnering voorkomt, moeten we haast wel geloven dat de zonnering een oeroud symbool is, dat ver bevoor 1500vC ergens is bedacht en nadien gedurende vele eeuwen verder is verspreid. Dit kan wijzen op een zeer oud geloof in de zon als Goddelijke Macht. Een geloof dat heerst in het hele gebied van Noord Afrika, Centraal AziŽ en in Europa. > Zonnecultus
¶ De zonnering is in het oude Egypte het symbool van de zonnegod Aton. Farao Amenhotep IV (1410*-1350 vC) is een overtuigd aanhanger van Aton en noemt zich daarom Achnaton. Aton wordt afgebeeld als zonneschijf waaruit lichtstralen komen en uitkomen in handen, die het levensteken (Ankhkruis) aanreiken. Achnaton bezingt de schoonheid en goedheid van Aton in een beroemd zonnehymne.
Volgens bron RUD/12 is op het Noord Duitse waddeneiland Amrum een brokstuk van een wetsteen gevonden met de inscriptie thunn. Mogelijk gaat het om de roepnaam Authunn. In 1920 heeft ene Von Olshausen de inscriptie beschreven. Waarschijlijk komt de steen uit Nebel op Amrum. Deze biezondere vondst roept de vraag op of het hier gaat om de Egyptische zonnegod Aton. Het lijkt niet ondenkbaar, aangezien NW Europa al heel vroeg contacten heeft met de Mediterrane landen. Vooralsnog is helaas onbekend uit welk jaar de inscriptie dateert. Bij een zeer oude datum is er mogelijk een link met de ring van Odin.
** Zonnecultus, AriŽrs (MazdeÔsme), Odin, Ingwaz, Horus
# WP, DAB

1500-1300vC Joden in Egypte

1593-1533vC Abraham: oervader van de Joden -- UrDerChaldeŽen/Mesopothamia-xxx

1700vC++: Mensen maken spaakwielen. #DWO

1750-1000vC Hettieten:
Alias Hittieten. Volk wonend in een gebied grenzend aan Turkye. In hun tijd zijn ze een wereldmacht, dat op gelijke voet staat met Egypte. Hun schrift staat op kleitabletten, maar is pas voor 25 procent ontcijferd. In 1259vC levert koning Hattusile II bij Kadesh slag tegen farao Ramses II van Egypte. Hierna wordt het eerste geschreven vredesverslag ter wereld gesloten. Koningin Puduhepa en koningin Nefertari van Egypte corresponderen op kleitabletten. Ook sturen ze elkaar geschenken en informeren naar familie en gezondheid. De Hettieten hebben circa 1000 goden. Ze nemen namelijk de goden van overwonnen volken over om de vrede te bewaren. Hun rechtssysteem is zeer progressief en vrouwen hebben gelijke rechten. Als grafgift geven ze een zonneschijf mee. #DeTelegraaf/Reiskrant 15.11.2014
¶ Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat de Hettieten wonen in het bergland van centraal en zuid Turkye. Hun woongebied hebben ze daar helemaal omwald met hoge muren en moeilijk toeganklijke poorten. In hun stad hebben grote waterbasins aangelegd om langdurige belegering te kunnen doorstaan. Ze beschouwen zichzelf als een grote broederschap. De sociale orde is echter heel streng. Kleine overtredingen worden zwaar gestraft: tong afgesneden, ogen uitgerukt, handen afgehakt, etc. De ultieme straf is de brandstapel. Alles is minitieus vastgelegd op stenen ter grote van een vuist: sex, trouw, eed, straf, etc. Alle stenen zijn goed bewaard in een groot en veilig archief in de rotsen. Het leger is groot en goed getraind. Er worden vele oorlogen gevoerd. Door een diepe tweespalt in de samenleving is het volk ten onder gegaan en spoorloos verdwenen na een grote vernietigende brand. Rond 1000vC is het hele volk spoorloos verdwenen.
--- Taal: De ontrafeling van Hettitisch is nog in volle gang. Vele teksten op de tabletten zijn echter al ontcijferd. Opvallend zijn de vele woorden die heel dicht bij het Nederlands, Engels en hun Anglische basis staan. O.a. het Hettitisch woord watara voor water. Een verklaring hiervoor is nog niet gevonden. #BBC4tv 8.7.2015
¶ De zonnecultus, de gelijkwaardige rechten van vrouwen en de gemeenschaplijke woorden kunnen betekenen dat Hettieten en Angelen een gemeenschaplijke culturele basis hebben. Mogelijk is dat de Arische cultuur. De AriŽrs wonen in 8000-200vC in Centraal AziŽ. Dat is niet ver van centraal en zuid Turkye. Verwantschap is dus mogelijk. De genoemde vocabulaire overeenkomsten tussen specifiek Hettitisch en Anglisch lijken echter te wijzen op een meer directe relatie. Aangzien:
- de Hettieten rond 1000vC spoorloos lijken te verdwijnen
- en het Anglische volk pas rond 650vC lijkt te zijn ontstaan > PgAng/Angelen
>> zou e.e.a. betekenen dat de Angelen via een andere weg relaties hebben met de Hettieten. Daarvoor zijn echter vooralsnog geen aanwijzingen gevonden. > PgAng/AXR

1771vC++ Codex Hammurabi: -- Babylon/Mesopothamia
Soort wetboek opgesteld door koning Hammorabi (1878-1750vC), o.a. op basis van de Codex Ornammu (2000vC), Codex Lipitisjtar en Codex Esjoenna. De regels zijn niet dwingend, maar adviserend. De materie omvat o.a laster, valse aanklacht, diefstal, heling, roof, inbraak, moord, lichamelijk letsel, ontvoering, staatspachters, handel, geldzaken, slavernij, pandrecht, huur, huwelijk, bijvrouw, scheiding, erfrecht, etc. #WP

1900vC++ Hellenisme: --- Arya-Griekenland
Circa 1900 vC vestigen AriŽrs uit Centraal AziŽ zich in Griekenland. In de loop der eeuwen groeit daaruit het Hellenisme, de beschaving van de oude Grieken. Rond de 7e eeuw vC gaat deze cultuur zich verspreiden rond de Middenlandse Zee, door o.a. handel en kolonisatie. Het Hellenisme kenmert zich door een hoog ontwikkelde vorm van polytheÔsme, democratie, liberalisme en cultuur. De Hellenistische cultuur bereikt een uitzonderlijke hoge graad mbt filosofie, wetenschap, literatuur, kunst en architectuur. Als zodanig geldt het Hellenisme als de bakkermat van de Westerse beschaving.
** AriŽrs, Aryanisme
# WP, DAB

1900-1300vC Babylonische beschaving

2000-12vC Kreta:
In 2000-12vC heeft Zweden handelsrelaties met Kreta en via dat land mogelijk ook met Egypte. Kreta is een Grieks eiland in de Middelandse Zee. In de 16e-15e eeuw vC is in Kato Zakro op Oost Kreta een paleis gebouwd. Daar ligt de belangrijkste vlootbasis van MinoÔsch Kreta. Het is een centrum voor handel met Egypte en het Nabij Oosten. Men kan stellen dat als er contacten zijn tussen Zweden en Kreta, dat er dan ook zeker contacten kunnen zijn tussen Angeln en Kreta. Angeln en Zweden liggen nagenoeg even ver van Kreta en zijn dus beide even makkelijk of moeilijk te bereiken. In die tijd zal de normale verbinding wel per boot zijn. Bovendien is Haithabu in Angeln toch al heel vroeg een belangrijke havenstad. In ieder geval brengt Ibrahim Al Tartushi in 965nC een bezoek aan Haithabu. Hij schrijft dat de stad bekend is van Ysland tot Bagdad. Ibrahim is een Arabier uit Cordoba in Spanje.

2000vC++ Yzertijd -- Syria-Egypte--Europa (800vC++)

2000vC++ Theecultuur, ontstaan aan oostkust van China zuid van Shanghai

2000vC++ Mensen gebruiken sneeuwschoenen. (#DWO)

2000-1000vC Slaven bedrijven akkerbouw --- W.Rusland-Polen-Tjechia. #WP

@ 2000-1500vC WestGoten: --- Litouwen-ZW.Zweden
Goten wonen in NW Europa. > Goten

2000vC Codex Ornammu: -- Babylon > Codex Hammurabi 1771vC
2200vC++ Mensen maken wol. #DWO
2200vC++ Mensen maken dingen van ijzer. #DWO
2300vC++ Mensen houden paarden. #DWO
2300vC++ Mensen maken katoen. #DWO

2400vC++: Sodom en Gomorra zijn twee steden aan de oostkant van de de Dode Zee. Rond 2400vC verdwijnen ze brandend van de aardbodem. Het Oude Testament beweert dat God deze steden had gestraft vanwege de homo's die daar leefden. Dit heeft geleid tot dramatische vervolging van en moord op homo's in het Nabije Oosten, Europa, Rusland, Centraal AziŽ, Afrika en Amerika, die tot op heden voortduren.
--- 2014: Recent wetenschaplijk en technisch onderzoek aan de University of Cambridge in East Anglia heeft aangetoond dat beide steden waren gebouwd op een instabiele grondlaag van zand en teer boven een gebied waar de continentale plateaus van Afrika en Arabia elkaar ontmoeten. Aan het onderzoek werkten wetenschappers uit diverse landen mee. Hun conclusie is dat de continentale plateaus rond 2400vC de bodem in de regio van Sodom en Gomorra rond 2400vC hevig opstuwden waardoor de zwakke bodem van zand en teer instortte en in de aardbodem verdween. Daarbij ontstonden grote branden, veroorzaakt door de teerbrokken in de zandgrond. (# BBCtv4 28.10.2014) Deze dramatische gebeurtenis is door de overlevenden en hun nakomelingen geÔnterpreteerd als een straf van God vanwege de homo's die daar leefden. Deze interpretatie van de werklijkheid heeft gezorgd dat tot op de dag van vandaag homo's in de wereld nog steeds worden gediscrimineerd, vervolgd en vermoord in de naam van God.

@ 2500-2000vC Litouwers: --- OekraÔne-Litouwen
Litouwen lijkt het bruggehoofd van de Goten (Germanen) naar Zweden. Het Litouws staat als Germaanse taal het meest dicht bij het Arisch en het Sanskriet. Het kent net als het Arisch vele verbuigingen. De woordenschat staat ook dicht bij o.a. het Nederlands, wat o.a. blijkt uit woorden als durys (deur), akys (ogen), naktis (nacht) en dantis (tanden).

@ 2500vC++ Balten: (Germanen) --- OekraÔne-Litouwen-Letland

2500vC oudste boeken (# AnimalPlanet 31.3.2010)
2500vC ontstaan Spijkerschrift (tekenschrift) in Mesopotamia #WP > PgAng/Schrift

2585vC++ Bouw van piramiden in Egypte
De arbeiders leven en wonen in leemhutten bij de piramide in aanbouw.

2600vC++ Landbouw in MesopotamiŽ I.b. graanbouw.

2700vC++ Homograven: --- Tjechia
In Tjechia zijn graven gevonden van homo's, daterend uit de periode 2900-2500vC. Daaruit blijkt dat mannelijke homo's werden begraven op de traditionele wijze waarop vrouwen toen werden begraven: op de linker zijde met het hoofd gericht naar het oosten en omringd door huishoudelijke attributen. Vrouwelijke homo's werden begraven op de traditionele wijze voor mannen: op de rechter zijde met het hoofd gericht naar het westen en omringd met wapens. # De Telegraaf 8.4.2011
¶ Sinds circa 3000vC wonen in Noordoost Europa voornamelijk Goten. Ze komen voort uit de Germanen, die zelf voortkomen uit de AriŽrs van Centraal AziŽ. De homograven demonstreren de grote gelijkwaardigheid tussen mannen, vrouwen en homo's, zoals ook de andere Arische culturen die kennen. > Aryanisme

2700vC++ Mensen maken snaarmuziek. #DWO

2800vC++ Mensen maken glas. #DWO

3000vC++ Pakistan: De stad Mushinsulgaru in Noord Pakistan heeft stenen muren, huizen en watervoorziening. Water uit beken en rivieren wordt geleid naar de stad langs geulen van aardewerk. #BBCWorldTV 1.2.2014

3000vC++ HinduÔsme: --- Arya-Afghanistan(2500vC)-India(2000vC)-ZO.AziŽ(1500vC)
Het HinduÔsme is een polytheÔstische en sterk filosofisch ingestelde ideologie met een sterk open en adaptief karakter. Haar wortels gaan terug tot ver bevoor circa 4000vC en liggen in het oude Arya, het woongebied van de AriŽrs tussen de Kapsische Zee en het Aral Meer. Rond 3000vC migreert een grote groep AriŽrs van dit gebied, via Afghanistan naar Noord India, waar ze zich duurzaam settelt. (> AriŽrs) Door het open en adaptieve karakter heeft het HinduÔsme in de loop der eeuwen vele elementen uit haar omgeving opgenomen en geÔntergreerd in haar ideologie, waardoor het is uitgegroeid tot een groot complex van literaire werken. Het polytheÔstische en filosofische karakter van het HinduÔsme maken deze wereldbeschouwing tot het meest liberale en democratische stelsel ter wereld. Het kent geen centrale gedachte die visiebeperkend werkt en geweld genereert. Als zodanig lijkt het HinduÔsme sterk op het Hellenisme (700vC-125nC), dat ook gekenmerkt is door polytheÔsme, filosofie en democratie, en de basis vormt van de Westerse democratiŽn en wetenschappen. India, waar het HinduÔsme circa 82% van de bevolking omvat, is daarom door de eeuwen heen een uiterst vredelievend en stabiel land, met een groot incasseringsvermogen en waar praktisch voor iedere richting en ieder individu ruim plaats is. Mede dankzij een bevolking van circa 1.2 miljard mensen (2009) wordt India daarom ook gezien als de grootste democratie op aarde. Dankzij het open en tolerante karakter van India, is dit land in staat steeds op alle vlakken in ontwikkeling te blijven. Anno 2009 hoort India daarom tot de grootste economiŽn in de wereld, ondanks een enorm gebrek aan grondstoffen. Centrale werken van het HinduÔsme zijn de Veda's, de Mahabarata en de Bagavad Gita. De Veda's (visies) zijn de oudste beschouwelijke geschriften van de mensheid. De Mahabarata is een groot epos dat de oeroude historie van de IndiŽrs beschrijft. De Bagavad Gita is een vrij beknopt werk dat een dialoog bevat tussen de krijger Aryuna en de god Krishna. Het dialoog is verdeeld over 18 yoga's (leerstellingen) waarin Krishna aan Aryuna de ware levensweg wijst. # WP, Der Spiegel 22.12.06, DAB
** AriŽrs, Aryanisme, Mahimata, Gadhimai
Gadhimai: Hindu godin van de macht, voor wie in Nepal om de vijf jaar eind november grote aantallen dieren ritueel worden geslacht. Voornamelijk ossen. In het Nepalse dorp Bariyapur wordt dit zgn slachtfeest bijgwoond door miljoenen Hindu's uit de regio en de naburige Indiase staten Bihar en Utar Pradesh, waar dit zgn feest verboden is. Het startsein wordt gegeven door een priester die brult "ere aan Gadhimai" en dan eigenhandig de nek doorsnijdt van twee ratten, twee duiven, een haan, een lam en een varken. Honderden slagers werken zich dan het apezuur om met vlijmscherpe zwaarden de kelen door te snijden van de hele vergeefs brullende veestapel. Het offerterrein kleurt daarna bloedrood en ligt bezaaid met kadavers en afgehakte koppen. Het ritueel is bedoeld als dank voor voorspoed, zoals bij de geboorte van een kind. Vele Hindu's, Boedhisten en dierenbeschermers protesteren echter vel tegen deze massaslachting. #DeTelegraaf 23.11.09
¶ In IndonesiŽ waren bevoor 1940 dergelijke gruwelijke massaslachting van voornamelijk karbouwen (ossen en stieren) ook gebruikelijk. (NPS tv documentaire 20.11.09) Maar kennelijk ook bij de Angel-Saxen. Bron RRA schrijft over Yeavering in Bernicia, Northumbria in Noord Engeland:

Noteworthy here is a massive, high post outside the [pagan] temple to the north-west, certainly with ritual significance, i.e. a mana-pool, equivalent to the Pacific totem poles (p. 43-4); and furthermore the pit by the door filled with the skulls of oxen. "To the west there was a building probably used as a kitchen for cooking the ceremonial feasts. Associated with this structure was an area apparently reserved for butchering the sacrificial beasts. It contained many remains of the long bones of oxen, but, significantly, not skulls - they ended up in the temple" (p. 45)
...
"In Scandinavian paganism animals, particular oxen, were offered to Freyer on his annual journey ... The ritual sacrifice of oxen is a feature of Anglo-Saxon paganism evedenced repeatedly by archaelogy and confirmed by historical document." (p. 45)
> Freyer, PgAng/Ossen, Bernicia
Mahimata: Zo genoemd in de Rigveda. Betekent letterlijk: Moeder Aarde. Moedergodin in het HinduÔsme. Mahimata wordt in de Veda litaratuur vaak aangeduid als Viraj, de universele moeder, genaamd Aditi, moeder van de goden. Ook als Ambhrini, de eniggeborene van de Oer Oceaan. ** Moeder Aarde, HinduÔsme # WKP 25.11.09
Sanskriet: Oude taal der Hindu's. Dateert van circa 1200vC en is zeker tot 125nC gesproken en geschreven. De taal heeft grote gelijkenissen met het Grieks, Latijn, Perzisch en Oud Germaans. Zowel qua structuur als vocabulair. Gezien deze gelijkenissen zal het Sanskriet vrijwel zeker ook grote gelijkenis vertonen met het Arisch, de taal van de AriŽrs uit Centraal AziŽ, waaruit de Hindu's, Germanen, Grieken en Perzen zijn voortgekomen. ** AriŽrs

3000vC Vlakbijl: in DeRips/Eindhoven
November 2011 is een vlakbijl gevonden in DeRips bij Eindhoven door Bernard Ploegmakers in een aardapelveld. Mogelijk is ze afkomstig van het Trechterbekervolk (> Bekervolk). Een vlakbijl = rechthoekige trpeziumvormige vlakbijl gemaakt van bryozoŽn vuursteen. Dergelijke bijlen zijn kenmerkend voor de Trechterbekercultuur. # De Telegraaf 16.11.2011

3000vC++ Hunebedden: in Europa

@ 3000-2500vC Goten: --- OekraÔne(3000vC)-Litouwen(2500vC)-ZuidZweden(2000vC)
Oost Germaanse volkstam op het eiland Gotland (ZO Zweden) en Zuid Zweden, mogelijk afkomstig van Litouwen. Mogelijk rond 3000vC gevlucht voor de Zondvloed richting Litouwen. Later zijn vele van hen gemigreerd naar NO Duitsland (Pruisen) en Zuid Zweden. Vanuit Pruisen migreren vele Goten rond 175nC verder naar ZO Europa. Circa 400nC migreren vele Goten vandaar naar ItaliŽ, Spanje en ZW Frankrijk. Vele West Goten migreren circa 1000vC naar Denemarken. Volgens het boek Getica van Jordanes (ovl 552nC) zijn de Goten aanhangers van het Aryanisme. Anderen denken echter dat met Getica de Griekse stam der Geten wordt bedoeld. Volgens de Getica is de oorloggod Mars de hoofdgod van de Goten en is hij altijd door hen vereerd. Om hem te eren moest bloed vloeien. Daartoe werden normaliter krijgsgevangenen geofferd. Mars wordt gezien als identiek aan de Germaanse god Tiwaz.
** GLA, Angelen, Adelaar, Ye, Beowulf, Germanen, Balder

3000vC ondekking wiel: in Egypte tijdens hijswerk voor steenblokken. # MAXtv 18.10.2011 (Paradijstuinen)

3000vC ontstaan hieroglyfen (beeldschrift) in Egypte (#WP) = oudste schrift

3000vC einde Prehistorie:
Bron WP schrijft dat de Prehistorie de periode is bevoor het ontstaan van geschreven documenten. De oudste boeken dateren van 2500vC. (# AnimalPlanet 31.3.2010) De Hieroglyfen (beeldschrift) ontstaan echter al in 3000vC in Egypte. (WP) Als zodanig eindigt de Prehistorie dus in 3000vC.
In Kampen is een zgn ysselkogge gevonden (nov 2015) met in de boot een steenoven, slijptol, waterpomp en items uit de prťhistorie. De kogge meet 20x8 meter. Ze dateert uit de 15e eeuw. #DeTelegraaf/18.11.2015
--- Een kogge (kog) is een middeleeuws snelzeilend koopvaardijschip met ronde boeg. #KEE

3200vC++ Paarden gedomesticeerd in de steppen van Zuid Rusland.

3400-600vC Bekervolk: --- NW.Europa
Ook genaamd Trechterbekervolk. Volk in NW Europa, o.a. Nederland, in 3400-600vC. Dit volk kenmerkt zich o.a. door het maken van versierde schalen, bekers, urnen, e.d. van aardewerk. Er zijn grote urnenvelden gevonden bij Eibergen in de buurten Olden Eibergen en aan de Kloosterweg tussen Eibergen en Haaksbergen. En verder in Hupsel (bij Meddo) en Avest (bij Beltrum) in de Achterhoek. Ook waren er urnenheuvels. De urnen dateren van 3000-600vC. Sinds 600vC worden steeds minder urnen gemaakt en in 500vC lijken ze niet meer in gebruik. Deskundigen weten niet wat daarvan de oorzaak is. Een verklaring kan zijn dat het Bekervolk is uitgestorven, gemigreerd naar elders of is onderworpen door een ander volk. Mogelijk zijn dat Angelen, want het is in die tijd dat deze Germaanse stam uit Denemarken en Noord Duitsland zich juist meer zuidwaarts verspreidt. Aangezien er geen sporen zijn van bewoning door een ander volk tussen 500vC en de komst van de Angelen, lijkt deze optie reŽel. Dat kan betekenen dat de Angelen al vele eeuwen eerder bevoor 700vC bestaan dan de totnutoe is aangenomen. Misschien moet daarom de legende meer letterlijk worden genomen dat Ingwi (de stamvader der Angelen) een zoon is van de Noord Germaanse oppergod Odin. Deze Odin moet blijkens een gevonden steen in Zweden circa 1430-1370vC hebben geleefd. Gezien het verspreidingsgebied van de grafcultuur van het Bekervolk is de immigratie van Angelen kennelijk op vrij grote schaal gebeurd. In latere eeuwen wonen deze Angelen al geruime tijd in NO Nederland tot aan de Rijn.
** Angologie, Angelsites, Angelen, Crematie, Urnencultuur, Thanatologie
# FRI, DAB, KBG

3500vC Onderwijs in Egypte

3500vC Farao Toetmoses IV van Egypte ziet ufo's
I.c. groot aantal vurige bollen, twee opvolgende dagen. Naar zeggen bestaat van dit event een historisch relief in Egypte. (# ufo.be 11.11.2010)

3500vC Noord Afrika droogt uit en wordt groot woestijn (Sahara)
# Planet Earth (NRT 19.9.2010)

3500vC Barnsteen (amber) gevonden in sieraden in koningsgraf te Ur in MesopotamiŽ

3700vC++ Metaalgebruik: mensen maken dingen van koper, brons en goud. #DWO

4000vC Kazakken (Centraal AziŽ) jagen met arenden
# EOTV/China 30.1.2011

4000vC Noord Sahara nog bewoond door mensen. Ze maken muurschilderingen in grotten. De regio kent moesonklimaat. #VRT/Canvas/BBCprod 16.4.2013

4000vC++: Ontstaan van het Schrift in Mesopotamia > PgAng/Schrift

4000-500vC SumeriŽrs: --- Z.Irak
Volk dat afkomstig lijkt uit Noord PerziŽ en Kazachtstan. De regio waaromtrent ook de Ariers wonen. Later settelen ze in Zuid Irak. De Sumerische cultuur dateert van circa 2500vC-2000vC. (# WP, DAB) > PgAng/Anki
Enki: Betekenis: Heer van de Aarde. Sumerische god van het water, de wijsheid, de ambachten, de schepping en de stormen. Zijn heilig getal is 40. Volgens het latere Atrahasis Epos (1650vC) is Enki verder niet alleen schepper van de mens, maar ook diens redder. Enki wordt door de Sumeriers soms ook Ea genoemd. Ook de Hettieten noemen hem zo. Aangezien de Hettieten voortkomen uit de Hamieten, is het mogelijk dat Enki (Ea) ook bij de AriŽrs wordt vereerd. Ook zij komen namelijk voort uit de Hamieten. > Zondvloed, Hamieten, Freyer, Njord

4000vC Ontwikkeling van het spinnen en weven. Beide blijven puur handwerk tot de uitvinding van het spinnewiel rond 1250nC. > PgAng/Spinnen
4000vC In BabyloniŽ en Egypte wordt bier gebrouwen.
4000vC Zeilboten in Egypte en Sumeria (WP/schip)
4000vC Egypte bedrijft akkerbouw
4000vC Cultuur in Noord Afghanistan
4100vC Wijnmakerij in Armenia Archeologen ontdekken anno 2011 te Arenia (ZO van Jerevan) in Armenia een complete wijnmakerij. Deze omvat een hellend vlak waarop druiven werden uitgeperst met de voeten. De wijn stroomde dan verder in een groot vat van aardewerk, ingegraven in de grond. Daarin kwam de druivesap tot gisting en ontstond de wijn. Verder zijn ook druivepitten en druiveschillen gevonden. Analyse van de druivepitten toonde dat de druiven van een soort zijn waarvan tegenwoordig droge rode wijn wordt gemaakt. # DeTelegraaf 12.1.2011
4100vC Oudste schoen in Armenia Anno 2010 vinden archeologen de oudste schoen ter wereld in Armenia. # DeTelegraaf 12.1.2011

4450vC Mannetje van Willemstad/NB
Oudste godenkop van Nederland, gesneden uit hout. Gevonden in een oude veenlaag bij Willemstad in Noord Brabant. (> PgAng/Godenkoppen)

4500vC++ Egyptenaren maken linnen. #DWO

4700vC++ Mensen maken faience. #DWO

@ 5000-3000vC Germanen: --- Arya-Khwarizm(5000vC)-OekraÔne(3000vC)
Verzameling volkstammen die sinds de Bronstijd (2000-800vC) leven langs de Oostzeekust van Zweden. Circa 1400vC wonen ze voornamelijk in Zweden en Pommeren in Noord Duitsland. Hun woongebied groeit daarna met de eeuwen. Circa 750vC strekt Gernmania zich verder uit tot Midden Nederland en Polen. De Germaanse volkstammen spreken elk een eigen Germaanse taal. Deze talen zijn nauw verwant, maar hebben desnietemin ook eigen specifieke kenmerken qua vocabulaire en gramatica.
¶ Tacitus schrijft 98nC dat de Germanen volgens hun geloof voortkomen uit Mannus, een zoon van Twisto. Uit Mannus komen voort de Ingewonen, de Herminones en de Istvaeones. Tacitus schrijft echter dat de Germanen een verzamelnaam is voor een vrij groot aantal zelfstandige stammen. De naam Germanen zou oorspronkelijk alleen door de Romeinen zijn gebruikt en pas later zijn overgenomen door de Germanen zelf. (#TAG/Germania/3)
¶ Volgens Tacitus hebben Germanen vaak roodachtig haar en wilde blauwe ogen. Ze zijn slecht bestand tegen hitte en dorst, maar destemeer tegen kou en honger, waartoe het land hun heeft gedwongen. Huwelijken met naaste verwanten komt bij hen weinig voor. (#TAG/Germania/4)
¶ Volgens deskundige bronnen komen de Germanen voort uit de AriŽrs, die sinds 8000vC wonen in Arya, een gebied in Noord PerziŽ. Het noorden van Arya ligt tussen het Aral Meer en de Kaspische Zee. De Germanen wonen sinds circa 3000vC in het noorden van Khwarizm, een gebied in Noord Arya. Hun woongebied breidt zich in de loop der eeuwen verder uit naar NW Europa. In de 4e en 5e eeuw nC vallen de Hunnen Europa binnen. Dit barbaarse en niets onziende ruitervolk is afkomstig uit de steppen van MongoliŽ. Omstreeks 370 nC verschijnen ze plotseling in Zuid Rusland, waar ze de Alanen onderwerpen en het Ostrogotische rijk vernietigen. Daarna trekken ze over de Dnester en verdrijven de Visigoten naar het Romeinse rijk. Dit veroorzaakt zoveel beroering dat vele volkeren in Europa op de vlucht slaan. Het gevolg is een massale volksverhuizing in Europa. De Hunnen nestelen zich ten noorden en oosten van de Donau. Vandaar houden ze de Germanen onder controle en houden raids tot diep in het Romeinse rijk. In 445 nC wordt Atilla de grote leider van de Hunnen. Door zijn dood in 451 verzwakt zijn rijk door onderlinge twisten. De Gepiden ontketenen dan een opstand van de Germanen en in korte tijd worden de Hunnen weer verjaagd en verdwijnen ze in de vergetlheid.
¶ De Hervarar Saga beschrijft het conflict tussen de Goten en Hunnen in het gebied Dnepr bij de Zwarte Zee en het verzet van de Goot Angantyr tegen de aanspraken van de Hun HlŲd op de helft van het rijk der Goten. Het komt tot een harde strijd, die uiteindelijk wordt gewonnen door de Goten. ** GLA, AriŽrs # WP, DAB, KBG
Edda: Twee verzamelingen uit de Oud IJslandse literatuur:
- Snorra Edda: Geschreven door Snorri Sturluson (1178-1241). Handboek over verzenbouw en godenleer, gebaseerd op Oud Germaaanse mythologie. Ontdekt in 1628 door Arngrimir Jonsson.
- Saemundar Edda: Handschrift uit de 13e eeuw. Bevat gedichten over goden en helden uit de 9e eeuw en later, afkomstig uit Noorwegen, IJsland en Groenland. Bekend zijn de teksten Voluspa en Havamal. Inhoudelijk zijn de teksten te herleiden tot Zuid Germaanse overleveringen.
** Snorri, Overleveringen # WP
Einherjars: Germaanse mythologie: krijgers die na een strijd worden voorgeleid aan Odin, na selectie door Walkuren, en daarna het Walhalla mogen betreden.
** Walhalla; # WP
Freyer: Germaanse god van de vruchtbaarheid, evenals Ing. In ScandinaviŽ wordt Freyer geassocieerd met de heilige paarden. Elders worden Freyer en zijn tweelingzuster Freya geassocieerd met beren. Hun vader was de zeegod Njord. Die beheerst het pad van de wind, dempt donderstormen, kalmeert de zee en blust het vuur. Als zodanig doet hij denken aan de Soemerische god Enki. ** Gadhimai, Enki # RRA, KBG
Goden: De Germaanse goden zijn een nadere verbizondering van de Proto Indo Europese goden. Aangezien de Germanen en andere Indo-Europese volken voortkomen uit de AriŽrs, kan men onder Proto Indo Europees ook Arisch verstaan.
De Germaanse goden zijn verdeeld in de twee groepen:
- Aesir: ivm oorlog en strijd. > Aesir
- Vanir: ivm vruchtbaarheid.
** AriŽrs, Aryanisme, Odin, Wodan, Tiwaz # RRA, KBG
Kwarizm: ** AriŽrs (Khwarizm = stamland Germanen), Mede (Kwasir)
Njord: Germaanse god van de zee. Hij beheerst het pad van de wind, dempt donderstormen, kalmeert de zee en blust het vuur. Als zodanig doet hij denken aan de Soemerische goden Engur en Enki. De tweelingen Freyer en Freya zijn kinderen van Njord.
** Gadhimai, Engur, Enki, Zondvloed
# RRA, KBG
Odin > PgAng
Sexualiteit: Van de Germanen is weinig met zekerheid bekend omtrent sexualiteit. Volgens vele bronnen hebben ze zeer natuurlijke en liberale opvattingen. Sex was zeker niet alleen voor voortplanting. Homo's werden niet veroordeeld of vervolgd. Ze waren normaal geÔntegreerd in de samenleving. Zo ook bij het Hellenisme en HinduÔsme, waarmee het Germanisme verwant is en vele waarden deelt. Het zijn de Christenen die aan de liberale en tolerante opvattingen van de Germanen langzaam maar zeker een eind maken op grond van hun opvattingen uit het Oude Testament. Dat culmineert in de rigide sexcultuur in de Virctoriaanse tijd. Niets mocht buiten sex als middel tot voortplanting. Al het andere was moreel verboden of zelfs strafbaar. Dat leidt tot het abjecte proces tegen Oscar Wilde, die werd beschuldigd door de doorgedraaide Lord Queensbury diens volwassen zoon te hebben verleid. Oscar Wilde krijgt vele jaren gevangenisstraf, inclusief hard labour, waaraan hij uiteindelijk bezwijkt.
Vrij Germania: Germaans Europa omvat in de oudheid het gebied in Europa waar de Germaanse volken wonen, zoals de Noren, Zweden, Denen, Angelen, Saxen, Friezen en Franken. Rond de jaartelling omvat dit Germania het hele gebied van NW Europa exclusief de Britse eilanden, waar Kelten, Picten en Scoten wonen. Zuid Europa is in de Romeinse Tijd (12vC-450nC) onderdeel van het Romeinse Rijk. Het niet door de Romeinen bezette gebied van het Germaanse Rijk wordt vaak het Vrije Germania genoemd. Dat strekt zich uit vanaf de Rijn tot in ScandinaviŽ.
Walhalla > PgAng
Walkuren > PgAng
Wodan: > PgAng
Woluspa: Germaans scheppingsverhaal. Odin/Wodan en zijn helpers Hoenir en Lothurr maken samen de mens uit een boomstam waarin ze het leven blazen. Hoenir geeft de mens daarna 'wit en hroering', ofwel fitheid en beweging. # RRA, KBG
Wyrm: Draak uit de Germaanse mythologie. Draken zijn mogelijk een overgelverde perceptie van sauriers uit het oerverelden. Ze zijn 65 miljoen jaar vC uitgestorven door de ramp in Mexico, toen dat land werd getroffen door een mega meteoor.
** PgAng/Overleveringen

 
5000vC Verandering klimaat: --- NW Europa
Door het smelten van de ijskappen wordt het klimaat in NW Europa vochtiger. In Nederland breiden rond 5000vC het hoogveen en de bossen zich daardoor sterk uit. Eerst komen er berken. Daarna dennen. Daarna eiken, iepen, linden en ezlen. Er komt meer wild, waarop gejaagd kan worden. Leefomstandigheden worden beter. #hijken.com 23.8.2010

5000vC++ mensen vlechten manden #DWO

5000vC++ Nubia:
In Nubia wonen zwarte mensen. Hun cultuur lijkt veel op die van Egypte. Ze bouwen o.a. grafpiramieden en hebben dezelfde goden als de Egyptenaren. Op de grens tussen Nubia en Egypte ligt een grote rots waar een god woont, die de wereld en de mensen heeft geschapen. Egypte heeft enige zwarte farao's gekend die vrij zeker uit Nubia komen. #BBC2tv 15.10.2014

6000vC Eerste wijnproductie ter wereld in Georgia: --- ZwarteZee
Vanuit Georgia aan de Zwarte Zee verspreidt de wijncultuur zich over Europa en het Nabije Oosten. #CNN 27.4.2010

6000vC++ mensen maken aardewerk #DWO

6300vC++ mensen maken visnetten #DWO
6300vC++ mensen maken boten en pagaaien (roespanen met twee bladen) #DWO

6300vC oudste boot van NW Europa gemaakt te Pesse in Drente
Boomstamkano aldaar gevonden in 1955. # WP, DWO

6500vC++ Koninkrijk Kush aan zuidkant van Egypte en Rode Zee. Bevolking is zwart. #BBCWorldTV/23.7.2017
500vC++: yzer in gebruik in Afrika. #BBCWorldTV/23.7.2017
100vC-1000nC: grafheuvels in Kush. #BBCWorldTV/23.7.2017

6500vC Zondvloed:
In vele culturen komt een verhaal voor over een zondvloed. O.a. in oude Hindu bronnen en het Oude Testament. De oudste bron is het Gilgamesj Epos, genoemd naar koning Gilgamesj van MesopothamiŽ, die rond 2800vC leeft. Volgens dit epos wordt de mensheid onder leiding van de goden gered van deze ramp. De ramp zou circa 3000vC kunnen zijn gebeurd. De tekst staat op Tablet XI. Het gaat over Gilgamesj die zoekt naar onsterfelijkheid maar dan na zware beproevingen terugkeert in Uruk. Hij ziet daar de massieve muren, raakt in vervoering en brengt dan een lofzang over de duurzame werken van sterfelingen. Hij beseft dat mensen onsterfelijkheid kunnen bereiken door duurzame werken van beschaving en cultuur. Maar de natuur is soms vele malen sterker.

Muur, luister naar me.
Zoals de Apsu zal je het afdekken.
Ik kan niet leven in jouw stad.
Ninurta ging door met overstromen van de dijken.
Geen persoon kon een andere zien.
Zes dagen en zeven nachten kwamen de storm en de vloed.
En offerden een offer.
De lapsis lazuli om mijn nek.
Niemand kon de destructie overleven.
Apsu = ab (water) + zu (ver) = de onderwereldse oceaan van zuiver water in de Mesopothaamse mythologie = de god van deze oceaan = Engur. Apsu is identiek aan Enki, de Sumerische god van het water en de wijsheid. Hij werd ook Ea genoemd, evenals bij de Hettieten, waar hij ook de god van de wijsheid is. > Enki<
¶ Er bestaat ook een Atrahasis Epos, waarvan de oudst beschikbare tekst een copie is uit circa 1636 vC en geschreven op drie tabletten. Tablet III bevat het zondvloed verhaal. In de citaten hierboven zijn de Atrahasis teksten aangegeven met AIII. Het blijkt dat de Gilgamesj teksten niet 100% gelijk zijn aan die van Atrahasis. Er zijn omissies en toevoegingen. De Atrahasis versie van de zondvloed gaat over een stormvloed in een locale rivier veroorzaakt door Enlil, god van de aarde. Andere goden zijn Anu, god van de hemel en Enki, god van het water. Goden zijn in die tijd mensen met bizondere gaven. De held van het epos nodigt gasten uit voor een banket op zijn boot. Zij eten en drinken. Dan zet de storm op. Het water deint heftig en de gasten rollen omver in alle hoeken van de boot. De storm woedt hard door en uiteindelijk zinkt de boot. Alle gasten komen om en drijven her en der in het water.
¶ Zoals eerder vermeld is het Gilgamesj Epos genoemd naar koning Gilgamesj van MesopotamiŽ. Dat wil niet persť zeggen dat de beschreven zondvloed werkelijk in zijn periode voltrok. Het kan evengoed een navertelling zijn van een stormvloed van ver bevoor de levensperiode van koning Gilgamesj. De oudste vertellingen van die zondvloed dateren namelijk van 2000 vC of iets eerder. Aangezien koning Gilgamesj rond 2800 vC leeft, kan de ramp dus omstreeks zijn regeerperiode zijn geweest. Aangezien het verhaal behoorlijk indrukwekkend is, kan er dus inderdaad sprake zijn van een megaramp. Die is in zijn leven peplaatst, dus rond 2800 vC. Het kan echter dus ook eerder of later zijn gebeurd.
¶ Latere navertellingen van het Gilgamesj Epos verminken het verhaal en gebruiken het om er eigen denkbeelden in te leggen. Van een megaramp is geen sprake. Het is niet meer dan een locale ramp. Dat wil echter niet zeggen dat er misschien ooit een andere megavloed is geweest, waarover verhalen zijn overgeleverd en later vastgelegd. Zo is volgens geologen de Zwarte Zee ontstaan rond 6500vC door een doorbraak van de Atlantische Oceaan via de Middelandse Zee. Daardoor is 72.000 Km2 land ondergelopen in een periode van circa 2.5 jaar. (> Zwarte Zee) Herinneringen aan deze ramp zijn gebleven in de vorm van overleveringen, die de basis zijn van latere verhalen over een zondvloed, die zich mogelijk ook in de eigen regio voltrok. We moeten daarbij bedenken dat niet alleen het gebied rond de Zwarte Zee moet zijn overstroomd, maar zeker ook andere gebieden langs de Middenlandse Zee, die relatief laag liggen ten opzichte van de zee.
¶ Het Hindu boek Bhagavat Purana schrijft over een zondvloed in de tijd van Manu, zoon van Brahman en stamvader van alle mensen. De auteur is Vyasa, die leeft rond 3100 vC. Manu wordt gewaarschuwd door een vis voor naderend onheil en bouwt dan een boot, die door de vis wordt geduwd naar een bergtop. Hij neemt 'zaden des levens mee' om na de ramp weer leven te brengen aan de wereld. Rond 3000 vC migreren de IndiŽrs vanuit Arya in Noord PerziŽ (Iran) naar Noord India. De Bhagavat Purana moet dus nog in Arya zijn geschreven of net na aankomst in de hoge bergstreek van Noord India. Het kan dus heel wel dat het verhaal van Vyasa afkomstig is uit Arya. Dat kan betekenen dat de ramp zich in die contreien heeft voltrokken. Dat is dan nagenoeg een bevestiging van de these dat de oude verhalen over een zondvloed betrekking moeten hebben op de overstroming van de Zwarte Zee rond 6500vC. De 3400 jaar tussen 6500 en 3100vC zijn dan echter te kort voor herpopulatie van de wereld na een megaramp. Dat kan dan betekenen dat de ramp zich zeer veel eerder voltrok, of dat de ramp niet zo grootschalig was en dat er dus ruim voldoende leven overbleef voor de herbevolking, of beide. Dat laatste lijkt in dit bestek het meest reŽel. In de 3400 jaar tussen het rampperiode rond 6500vC en het boek van Vyasa in 3100vC kan de wereld zich immers aardig herstellen van een watersnood, die niet al te grootschalig is.
¶ Opmerkelijk van het boek van Vyasa is dat zijn verhaal over Manu gelijkenis vertoont met het verhaal over de zondvloed in het Oude Testament. Dat sterkt de these dat de IndiŽrs uit Arya in Centraal AziŽ komen en de these dat het bijbelse verhaal over de zondvloed in oude tijden een algmeen bekend verhaal is in het Midden Oosten en Centraal AziŽ.
¶ Het verhaal dat Manu met de boot naar een bergtop wordt geduwd en daar blijft tot het water weer is gezakt, moet relatief geÔnterpreteerd worden. Evenals het gelijkluidend verhaal van Noach op de berg Ararat. Er kunnen in die tijd best mensen zijn geweest die in een boot zulks hebben gedaan. De massa van de mensen zal echter naar hogere delen van de bergen zijn gevlucht en zoveel mogelijk bezit hebben meegenomen, inclusief hun kostbare vee. Een nogal logisch gedrag, dat we door de eeuwen heen zo vaak zien bij zware stormen en overstromingen. Elk verstandig mens zal zulks instinctief zeker doen om te kunnen overleven.
** Enki, Arya, Zwarte Zee
# WP, WKP 2.10.09, DAB
Zwarte Zee: Gelegen tussen Rusland, RoemeniŽ, Griekenland, Turkije en de Kaukasus. Volgens geologen ontstaan na de Laatste IJstijd (2miljoen-10.000vC) door een doorbraak van de Atlantische Oceaan. Door het smelten van de ijsmassa na 10.000vC steeg het oceaanwater. Het water kwam boven de drempel in de zeebodem bij Gibraltar en stortte in de Middellandse Zee, waar het water ook ging stijgen. Het water in de Zwarte Zee steeg toen ook door de verbinding met de Middellandse Zee. In de loop van enige jaren ging hierdoor het water in de Zwarte Zee met circa 35 meter omhoog. Dit proces voltrok zich rond 6500vC. Omwonenenden vluchtten met hebben en houden naar hoger gelegelen gebieden.
** 8.2 event (8500vC)
# NGTV 2009, DAB, KBG

6800vC++ mensen gebruiken sleden met glijders #DWO
6800vC++ mensen verbouwen graan #DWO
6800vC++ mensen houden schapen, geiten en runderen #DWO

7000vC Engeland en Continent (Frankrijk, BelgiŽ + Nederland) geologisch nog met elkaar verbonden. Noordzee tussen Schotland, NW Duitsland, Denemarken en Noorwegen. Later ontstaat Het Kanaal door stijging zeespiegel. # VRTtv 2.4.2013

7000vC oudste crematiegraven van Nederland in Beverwaard te Rotterdam
Gevonden in 2006 in kuilen van rivierduinen bij Rotterdam. De crematieresten zijn afkomstig van mensen van 10-40 jaar oud. # Gemeentewerken Rotterdam 4.3.2010

7000vC++ koninkrijk Aksum tussen Egypte en Rode Zee
600vC?++ alfabet; lijkt op runentekens
300vC++ munten van goud
#BBCWorld/jul2017

8000vC-heden: Sherpa's in Himalaya #BBC4tv/8.9.2015

@ 8000-200vC AriŽrs --- Caucacia-Arya
Volk dat sinds circa 8000vC leeft in Arya, een berggebied in Noord PerziŽ (Noord Iran). Mogelijk stammen zij af van de Hamieten in de Caucasus. (> Hamieten) Het noorden van Arya ligt tussen het Aral Meer en de Kaspische Zee. Aan dit oude land herinnert nog steeds de stad Kuh-e Aria, gelegen in Noord Iran, tussen Neyshabur en Kashmar. De naam AriŽrs is afgeleid van arya, wat 'edel' betekent. Uit de oorspronkelijke Ariers zijn voortgekomen de Germanen, Perzen (Pharsi) en IndiŽrs.

 

De Perzische koning Darius de Grote (521-486vC) noemt zich volgens een inscriptie in Naqsh-e-Rostam (nabij Shiraz in Iran):
Ik ben Darius de grote koning ... Een Pers, zoon van een Pers, een AriŽr, met Arische voorouders.
 

 

Iran betekent in het latere Perzisch: het land van de AriŽrs. De naam is afgeleid van Aryan, dat is afgeleid van Arya. De Arische stammen in Noord India noemen hun land Arya Varta, wat betekent Land van de AriŽrs. Rond 3000vC migreert een groep AriŽrs naar Afghanistan en vandaar migreert later een deel verder naar Noord India. De Germanen wonen oorspronkelijk in het gebied Khwarizm langs het Aral Meer. Grote groepen van hen migreren rond 3000vC naar Midden, Noord en West Europa, over een afstand van circa 7000 Km. Rond 1900vC vestigen AriŽrs zich in Griekenland.

De religie van Arya is oorspronkelijk sterk polytheÔstisch. Er zijn goden die nagenoeg identiek zijn aan die van het HinduÔsme, dat sinds circa 100vC bestaat. Zoals Indra, Varoena en Shiva. Ahoera Mazda is de oppergod, schepper en opperste rechter. Hij wordt vaak afgebeeld met een zonnering in de hand boven een grote gevleugelde zonnering, het symbool van goddelijkheid. Later (circa 500vC) wordt hij Ormoezd genoemd, ofwel Wijze Heer.
MazdeÔsme: (c 1000vC++) Ormoezd is een Goede en Barmhartige God, die oproept tot het goede. Zarathoestra (7e eeuw vC) bezingt hem op prachtige wijze in zijn Gatha's. Zo ontstaat het Zoroastrisme ofwel het MazdeÔsme. Dit geloof gaat uit van een eeuwige strijd tussen goed en kwaad. Ahra Manyoe is heer van duisternis en bedrog. Hij is de Boze Geest, die aanzet tot het kwaad en geweld. Later (circa 500vC) wordt hij Ahriman genoemd. Uiteindelijk zal het goede echter altijd overwinnen. Het zoeken naar waarheid, rechtvaadigheid en barmhartigheid staat daarbij centraal. Daarnaast predikt het geloof goede zorg voor armen en vee. Deze leringen staan in de Avesta, de bijbel van de MazdeÔsten. Het geloof kent ook leven na de dood en een hemel. Het MazdeÔsme is de oudste religie van de mensheid. Alle andere religies zijn van vele eeuwen later en zijn sterk geÔnspireerd door het MazdeÔsme.
** Goden, Germanen, Zonnering, Aryanisme # WP, haryana-online.com 14.6.09, DAB
Arisch: Taal der AriŽrs. Ook wel genoemd Indo-Germaans. > Sanskriet
Arya: Stamland van de AriŽrs, gelegen in Centraal AziŽ. > AriŽrs
Aryanisme: Volgens het boek Getica van Jordanes (ovl 552nC) hangen de Goten het Aryanisme aan. Anderen denken echter dat met Getica de Griekse stam der Geten wordt bedoeld.
- Wat de cultuur van de Oer AiriŽrs feitelijk omvat, is vooralsnog niet voldoende bekend. Wel schijnt het wiel een uitvinding te zijn van de AriŽrs, volgens Russische archeologen in de BBC documentaire The Story of India (VRT juni 2009). Volgens hen is de samenstelling van Soma - de heilge drank van de AriŽrs - nu ook bekend: een mengsel van mede, opium en andere drugs. Al deze ontdekkingen zijn gedaan in Turkmenistan, waar een grote stad van de AriŽrs is opgegraven, daterend van circa 4000vC. Dit Aristan omvatte o.a. het paleis van de koning der AriŽrs. Daarnaast zijn vele andere panden opgegraven.
- Volgens diverse bronnen is de Hindu-cultuur een afsplitsing van de oercultuur der AriŽrs. Zo zijn o.a. de goden Indra, Varoena en Shiva uit het HinduÔsme reÔncarnaties van oudere goden uit de oorspronkelijke Arische cultuur. Deze Hindu-cultuur start rond 3000vC, als een grote groep AriŽrs migreert naar Noord India. Rond 100vC krijgt deze Hindu-cultuur geleidelijk de vorm van het huidige HinduÔsme. (> HinduÔsme)
- De Hindu IndiŽrs migreren rond 3000vC naar Noord India. In diezelfde tijd migreren de Germanen vanuit Arya naar NO Europa. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat hun cultuur eveneens overenkomsten vertoont met de Oer Arische cultuur in Arya. Opvallende kenmerken van de Germaanse cultuur zijn o.a. de gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen, het polytheÔsme, de drang naar vrijheid en zelfstandigheid en de crematie van hun doden.
- Rond 1900vC migreren groepen AriŽrs naar Griekenland, waar ze zich duurzaam settelen. In de loop der eeuwen ontwikkelen zij daar een zeer hoge cultuur, die wordt beschouwd als de bakkermat van de Westerse cultuur. Deze cultuur wordt het Hellenisme genoemd, naar Hellas = Griekenland. Het Hellenisme kenmerkt zich door een hoog ontwikkelde vorm van democratie, liberalisme, filosofie, wetenschap, literatuur, kunst en architectuur. (> Hellenisme)
- Aangezien bij migratie de eigen normen en waarden worden meegenomen en in het nieuwe thuisland zoveel mogelijk worden gehanteerd (> Migratiewaarden)
-- en zowel Germanen, Hindu's als Grieken Arische volkeren zijn, afkomstig uit Arya in het gebied tussen de Kaspische Zee en het Aral Meer,
-- en Germanisme, HinduÔsme en Hellenisme diverse identieke wezenlijke kenmerken vertonen, i.e.: polytheÔsme, filosofie, liberalisme, democratie, etc,
-- en HinduÔsme goden kent die reÔncarnaties lijken van de oudere goden in de Arische cultuur van bevoor 3000vC,
>> kan men stellen dat Germanen, Hindu's en Grieken hun basale cultuurwaarden hebben meegenomen uit Arya en dat de essenties van deze cultuurwaarden zijn te herleiden tot de cultuurwaarden van de AriŽrs in Arya van bevoor circa 3000vC.
- Op grond van de geformuleerde stelling hierboven, hebben we nu enige ruwe kennis van de oude Arische cultuur. Het zal echter nog veel tijd vergen eer van deze cultuur meer details bekend zijn. De Russische archeologie is wat dat betreft zeer baanbrekend en hoopvol bezig. Maar ook een nauwkeurige vergelijking en interpretatie van het Germanisme, Hellenisme en HinduÔsme zou veel informatie kunnen verschaffen over het Aryanisme.
- Bij zowel de Germanen, Hindu's en Grieken vinden we een wezenlijke gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Deze gelijkwaardigheid kan alleen voortspruiten uit een diep besef van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Deze cultuurwaarden zijn elementair voor het goed functioneren van een maatschappij. Het is opvallend dat deze waarden steeds terug te vinden zijn in culturen die een hoog ontwikkelingsnivo kennen.
- De Germanen, Grieken en Hindu's hebben zeer natuurlijke opvattingen mbt sexualiteit. Sex was zeker niet alleen voor voortplanting. Homo's werden niet veroordeeld of vervolgd. Ze waren normaal geÔntegreerd in de samenleving.
- Zowel Germanen als Hindu's cremeren hun doden. Van de Grieken is daarover vooralsnog niets bekend.
- Aangezien Germanisme, HinduÔsme en Hellenisme hun essentiŽle cultuurwaarden lijken te ontlenen aan oudere cultuurwaarden uit Arya en deze overeenkomsten betrekking hebben op democratie, liberalisme, filosofie, polytheÔsme, rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid, mogen we aannemen dat ook de oude Arische cultuur die kenmerken heeft. M.a.w.:
De oude Arische cultuur lijkt zich basaal te kenmerken door polytheÔsme, filosofie, wetenschap, liberalisme, democratie, tolerantie, rechtvaardigheid, eerlijkheid en gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen. Crematie van doden was een algemeen gebruik. Deze cultuurwaarden hangen sterk met elkaar samen. PolytheÔsme, filosofie, wetenschap en gelijkwaardigheid kunnen immers alleen wezenlijk goed existeren in een liberale, democratische, rechtvaardige, eerlijke en tolerante cultuur. Alleen autoritaire culturen gaan uit van ťťn centrale macht, die al het andere domineert en in de praktijk meestal elimineert. E.e.a. verklaart tevens waarom de culturen die in latere eeuwen voortkomen uit het oude Aryanisme zich zo grootschalig en breed hebben ontwikkeld en voor veel vooruitgang en stabliteit hebben gezorgd.
> Goden, HinduÔsme, Hellenisme, Migratiewaarden, Yrvan, Moeder Aarde
Yrvan: Fictieve naam voor een Arische god, die mogelijk ooit heeft bestaan en naar wie zijn gemodelleerd de Anglische god Balder, de Griekse god Hermes en de Hindu god Krishna. Deze drie goden hebben namelijk veel gemeen. Aangezien Angelen, Grieken en Hindu's voortkomen uit de AriŽrs in Centraal AziŽ, is het dus denkbaar dat de genoemde drie goden zijn afgeleid van een Arische god, met nagenoeg identieke eigenschappen. Om deze eigenschappen te bepalen, moeten we de eigenschappen van de drie genoemde goden achterhalen en daaruit de gemeenschappelijke kenmerken distilleren.
- Balder: schoonheid, welbespraakt, geliefd, hulpvaardig, wijsheid, menslievend, passief (niet agressief), moedig, dapper, flink, wordt door list verraden en vermoord, herrijst in andere wereld.
- Hermes: schoonheid, welbespraakt, intelligent, vindingrijk, behendig, vriendelijk, menslievend, weidegod, god van herders en kuddes, komt en gaat altijd plotseling. Hermen = steenhoop als wegwijzer, grafteken en beschermteken bij huis, etc
- Krishna: schoonheid, god van de liefde, god van herders, heroÔsch, dapper, wagenmenner van Arjuna, strijdbaar, overwinnaar, geliefd, ideaal van menszijn.
>> Overeenkomst: schoonheid, welbespraakt, wijsheid, strijdbaar, menslievend, god van herders, alom geliefd en vereerd. Dit zijn dus mogelijk ook de belangrijkste kenmerken van Yrvan. Aangezien de AriŽrs voortkomen uit de Hamieten en de Hamieten vrij zeker uit Egypte stammen, is het denkbaar dat de Egyptische god Horus het oerbeeld is naar wie Yrvan is geschapen. In ieder geval lijken er vele overeenkomsten te zijn tussen beide goden. (# WP, DAB, KBG) > Horus, PgAng/Balder, GLA
Deiwos: De Arische god van het luchtruim. Vergelijkbaar met de Germaanse god Tiwaz, de god van de gerechtigheid en oorlog. Ook echter met Donar, god van de donder. > PgAng/Tiwaz, Donar, Gerechtigheid

 
8000-4000vC Neolithicum:
- Mensen gaan dieren fokken en planten kweken voor eigen onderhoud, maken stenen gereedschap en gebruiken vuurstenen om vuur te maken. #WP
- #BBCtv22*.4.2015: Ontstaan van:
-- landbouw en veeteelt
-- begrip eigendom, eigendomsrechten en eigendomsconflicten c.q. strijd en oorlog
-- politieke besluitvorming
-- religie: heuvels met ringgrachten, altaars, offeren van ossen en begrip van ziel en hemel

8000vC++ mensen houden honden #DWO

8500-8300vC 8.2 Event:
Mini Ystijd NW Europa. Massa's ijs smelten in Noord Amerika en het smeltwater stroomt in de Atlantische Oceaan. Zeespiegel stijgt circa 2 meter per eeuw. De Golfstroom wordt koud en het klimaat in Europa navenant ook. Nederlandse kust verdrinkt en wordt groot waddengebied. Het kan zijn dat deze stijging van het water uiteindelijk rond 3000vC de Zondvloed heeft veroorzaakt. Het hoge water stroomde via de Middelandse Zee naar de Zwarte Zee, waar het water circa 35 meter steeg.
** Zondvloed (3000vC/ZwarteZee)
# De Telegraaf 4.3.2010, KBG

9000vC++: Andesgebergte in Chili bevolkt door mensen.
#BBC2tv/Tropic of Capricorn 20.5.2016

9000-300vC Ontstaan van de Noordzee:
Engeland raakt afgescheiden van Continent.

9000vC++ GŲbekli Tepe: --- Zuid Turkye
Tempelcomplex in Zuid Turkye nabij SyriŽ. Het complex bestaat uit drie lagen uit drie opvolgende periodes. De complexen worden steeds kleiner. Elk complex bestaat uit zuilen in een cirkel, wat doet denken aan Stonehenge in Zuid Engeland. Tussen de zuilen zijn muurtjes van natuursteen. De zuilen zijn versierd met reliŽfs van ossen, leeuwen, zwijnen, vossen, kraanvogels, slangen of andere dieren.
# NatGeoTV (24.6.2012), WKP (jun 2012)

9000vC++ Chotal Huyuk in Zuid Trukye naar zeggen oudste stad ter wereld
# NatGeoTV 24.6.2012

9000vC++ Mensen maken pijlen en bogen (#DWO)

10.000vC Ontstaan rivierduinen in Nederland
Oorzaak: terugtrekken ijslaag. # Gemeentewerken Rotterdam 4.3.2011

10.000vC Mensen zoeken of maken vaste schuilplekken (o.a. grotten).

10.000vC Einde Laatste Ystijd:
Zeespiegel stijgt. Klimaat wordt zachter en vochtiger. Ontstaan van hoogveen en bossen.

11.000-8.500vC Zonnecultus:
De zonnecultus is heel oud. Nagenoeg alle volken in de oudheid vereren de zon als bron van kracht, warmte, leven en liefde. In Ierland zijn stenen gevonden uit de Steentijd (11000-8500vC) met uitgebeitelde zonmotieven: ringen met daarin een zon met zonnestralen. Bekende zonnegoden zijn Ra (Egypte), Sjamas (Babylon), Amaterasoe (Japan) en Helios (Griekenland). Ra wordt al vereerd in het oude Egypte (circa 5000vC). Hij wordt voorgesteld als een man met de kop van een valk. De valk is daarbij het symbool van verheven schoonheid en alziendheid, als kenmerken van de goddelijkheid. Later wordt ook de god Horus als zodanig afgebeeld. Zonnegoden fungeren vaak als opperste rechter.
¶ De zonnecultus overruled soms alle andere mythische culten. I.b. in Egypte tijdens de 5e Dynastie (2563-2423vC). Daar zijn tempels gebouwd zonder beelden, maar wel met een zonnering en een obelisk. Later is farao Amenhotep IV (1410*-1350vC) een overtuigd aanhanger van de zonnegod Aton en noemt zich daarom Achnaton. Aton wordt alleen afgebeeld als zonnering waar zonnestralen uitkomen met ankhkruisjes aan het einde.
¶ Uit de concrete zonnecultus ontwikkelt zich in de loop der tijden geleidelijk de abstracte en onzichtbare God. Eerst wordt de godheid nog uitgebeeld met een zonnering. Zoals in Egypte met Ra. Maar ook bij het MazdeÔsme (1000vC) waar oppergod Ahoera Mazda wordt voorgesteld als een oude wijze man met een zonnering in de hand, boven een gevleugelde zonnering. Nog later wordt de zonnegod vervangen door de onzichtbare God.
** Zonnering, Ith Hils (Zonneraden), Joelfeest, Olde Roop
# WP, DAB

11.000vC++ Kelbvolk -- PacificCoasts/N+Z.Amerika
11.000vC Luzia -- MonteVerde/Brazilia/schedel/AustroAzianVrouw
11.000vC DNA mensen verandert niet meer. #AnimalPlanet 31.3.2010
11.000-8.500vC Steentijd
20.000vC Crematie Lady Mungo in AustraliŽ
20.000vC++ Larynx (strottenhoofd) mens ontwikkelt zich > ontwikkeling taal en cultuur #AnimalPlanet 31.3.2010
23.000-6.000vC++ Khormusan Cultuur -- WadiHalfa/Sudan

25.000++ Mensen uit Siberia settelen in Noord Amerika. In 2014 skelet gevonden van meisje in Alaska. Dit skelet matcht met data van oudste bewoners Noord Amerika. #NOSJournaal 16.5.2014

28.000vC++ Paglicci -- Europa
Oudste vondst van mensenresten in Paglicci Rots in ItaliŽ.

30.000vC++ Apuseni -- Roemenia: rotsschilderingen in grot natinaal park Apuseni: o.m. van buffel, paard, berekoppen en neushoorn.

31.000vC: Klimaat verandert. Het wordt kouder. Begin van een ijstijd.
#BBC4tv 12.10.2014

35.000vC++: Neandertaalse strijders in Brittannia gebruiken een soort angol in gevechten. De haakse punt is gemaakt van hertegewei. Ook beitels en pikhamers maken ze van hertegewei. #BBC2tv 29.10.2014.

40.000vC: Anno 2015 is bijna 4% van de genen van Europeanen afkomstig van de Neanderthalers. Vroeger was dat meer. In Romenia is de kaak gevonden van een man die rond 40.000vC leefde. Bijna 10% van zijn genen bestaat uit dna van de Neanderthaler. #DeTelegraaf 11.7.2015

40.000vC++: Neanderthalers sterven uit. Reden: massale sterfte grote dieren als herten en bisons. De Neanders zijn te traag om konijnen te vangen, lijden honger en sterven zelf ook uit. Homo Sapiens overleven. Zij zijn slimmer en werken goed samen. Daardoor kunnen ze wel kleine dieren vangen. Aldus archeologen van the Durrel Wildlife Conservation Trust in Brittannia. Zij onderzochten grotten in Frankrijk en Spanje. Daaruit bleek dat de Neanders hun dieet plotseling abrupt moesten omschakelen. (DeTelegraaf 5.3.2013, DeTelegraaf 30.8.2014)

40.000vC++ Frankrijk: Moderne mens afkomstig uit NW Afrika. Resten gevonden: menslijke skeltetten en olifanttanden. #BBC4tv 12.10.2014

40.000vC++ Asturias -- Resten van Neanderthalers gevonden in grot te Asturias, Noord Spanje. De resten tonen dat er sprake was van kanibalisme. Verder blijken de mannen afkomstig uit de regio, terwijl de vrouwen van elders kwamen. Dit noemt met patrilocalisme, een verschijnsel dat heden nog steeds veel voorkomt in de hele wereld.
¶ Volgens archeologen zijn de Neandertalers 10.000 jaar eerder uitgestorven dan is beweerd op grond van recente vondsten in grotten van Zuid Spanje. (# De Telegraaf 9.2.2013) Ze zijn dus in werkelijkheid uitgestorven rond 40.000vC.

40.000vC++: Muurschilderingen in grotten van Celebes (Indonesia).
#BBC1tvNews 9.10.2014

45.000vC++ Kostenki -- ZuidRusland
Gevonden: Markina Gora skelet van rond 30.000vC, van man van circa 23 jaar oud in graf in Kostenki aan rivier de Don in Zuid Rusland. Skelet is rood oker gekleurd, wat mogelijk te maken heeft met begrafenis ritueel. #BBCNews 22.12.2010

50.000vC++ Denisovans -- ZuidSiberia-Eurasia-Melanesia
Verwant aan Neanderthalers. Resten gevonden in grot te Denisovan in ZuidSiberia.
#BBCNews 22.12.2010 > PgAng/Reuzen

50.000vC Migratie uit Noord Sahara naar Zuid Europa. #VRT/Canvas/BBCprod 16.4.2013

60.000vC Steenfabriek van Tiboobura, woestijn in Queensland/SouthWales. Stenen worden gehakt uit rotsen en bewerkt voor de handel. Tiboobura betekent volgens Abortaal: stapel rotsen.

70.000vC-heden Aboriginals: -- Australia
Aboriginals zijn directe afstammelingen van de eerste mens. Dit blijkt uit een genoomonderzoek van wetenschappers uit de hele wereld. O.a. Peter de Knijf, professor aan het Universitair Medisch Centrum te Leiden. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in Science. De Aboriginals doorkruisen als eerste mensen uitgestrekte en onbekende gebieden in AziŽ en AustraliŽ en steken dan de zee over naar AustraliŽ. Een verbazingwekkende reis, die uitzonderlijke overlevingstechnieken en moed hebben geŽist. Aldus Eske Willerslev die het onderzoek leidde. Zij is professor aan de Universiteit van Kopenhagen. #DeTelegraaf/24.9.2011
2012: In een uitzending van de VRTtv (12.2.2012) over de problemen van de Aboriginals in AustraliŽ vertelt een Aboriginal vrouw met weemoed over het vroegere leven van hen. Vooral de verhalen die de ouden vertelden savonds bij het kampvuur waren voor haar van grote betekenis.
--- Aangezien de Aboriginals voortkomen uit de Bushmen, kunnen ze hun traditie van verhalen vertellen hebben geleerd van de Bushmen.
2014: Aboriginals in de Outback van Australia maken nog steeds vuur met droog gras, wrijfstok en wrijfhout. (#BBCtv2film 7.11.2014) Deze techniek lijken ze te hebben meegenomen van de Bushmen (San) in Zuid-Afrika, het oudste volk ter wereld en waarvan alle andere volken in de wereld afstammen. Ze leven al sinds circa 70miljoen jaar VC in Zuid Afrika.
** Bushmen

70.000vC oudste kunstobjet Homo Sapiens: rode ijzersteen met XXX//-versiering -- Kaapstad/Z.Afrika (# AnimalPlanet 31.3.2010)

70.000vC klimaat verandert. #NatGeoTV aug 2012

75.000vC Javamens: Ontdekt op Java bij de Solo rivier door EugenŤne Dubois (1858-1940), Nederlands anatoom, geoloog en paleontoloog. Hij maakte een reconstructie van deze Javamens, die een dolk en een angol in zijn handen houdt. Beide wapens zijn gemaakt van been. > PgAng/Angol

75.000vC++ Noord en Zuid Amerika groeien aan elkaar middels Midden Amerika
75.000vC vulkaan op Sumatra barst uit: aarde 6 jaar in duisternis, 1000 mensen overleven. #AnimalPlanet 31.3.2010

80.000vC++: Stammen uit Noord Afrika settelen in Zuid Europa. Ze vermengen zich deels met Neanderthalers aldaar. Dat blijkt uit DNA onderzoek in Engeland. #BBCWorldTV News 30.1.2014

100.000-40.000vC Denisovan: reuzen, mensen van circa 3 meter lang. Wonen in Zuid Siberia. Vandaar settelen vele in ZO Azia en Australia. > PgAng/Reuzen

100.000vC++ Ontwikkeling van de cortex (hersenschors) bij mensen. #NED2tv/Nachtzoen

120.000vC++ Grote natheid in de Sahara. #VRT/Canvas/BBCprod 16.4.2013

120.000vC++ In Zuid China wonen mensen. Dat blijkt uit de vondst aldaar van een een groot aantal tanden van mensen uit die tijd. #BBCtvWorld/12.11.2015

150.000vC++ Neanderthalers gebruiken kruiden: Wetenschappers hebben resten gevonden van Neanderthalers in de El Sidron grot in Spanje. In tandplak van het gebit van een van hen zijn resten gevonden van bittere bloemen. O.a. kamille, een kruid met bittere smaak en weinig voedingswaarde, maar met pijnstillende werking. # De Telegraaf 28.7.2012

200.000-150.000vC: Noord en Zuid Amerika raken los van Afrika en Europa (#BBC2 23.6.2013) Dit lijkt te betekenen dat de Zonnecultus al in die tijd bestaat. > PgAng/Zonnecultus

200.000-150.000vC: De Grote Scheuring (DGS:)
Noord en Zuid Amerika raken los van Afrika en Europa #BBC2 23.6.2013
Zonnecultus: Gebied in Argentina. De Mapuchť Indianen zijn de oudste bewoners. Zij wonen daar al vele eeuwen bevoor de komst van de Spanjaarden in de 16e eeuw. Zij geloven in geesten en goden. Hun huizen bouwen ze gericht op het oosten om de zon te vereeren. (MAXtv Erica Terpstra 27.12.2013) Deze zonnecultus vinden we terug bij de Egyptenaren, de BabyloniŽrs, de Germanen en de Angelen. (> PgAng/Zonnecultus) Dit lijkt te betekenen dat de Zonnecultus al rond 200.000vC in het hele gebied van Afrika, Europa en Amerika bestaat. Mogelijk geldt e.e.a. ook voor andere cultuurkenmerken.
Rondhutten: Dit zijn ronde hutten die anno 2014 voorkomen in Midden en Zuid Afrika en in centraal Zuid Amerika. De ronde muur wordt opgetrokken van stevige takken, aan elkaar gehouden door gevlochten lianen. De muur wordt dan gevuld en glad gestrken met een mengsel van klei, leem en kleurstof. De hut wordt afgedekt met palmtakken. (#BBC4tv mrt 2014) Rondhutten komen ook voor in Mongolia. Daar wordt een ronde geraamte gebouwd waarover zeil wordt gespannen. In de dakpunt is een rookgat.
¶ Gezien bovengenoemde grote overeenkomsten tussen Afrika, Amerika, AziŽ en Europa qua zonnecultus en rondhutten, lijkt het vrij zeker dat deze cultuurelementen al ruim bevoor 200.000vC bestaan en hun oorsprong hebben in Afrika. Het lijkt vrij zeker dat er in de genoemde gebieden meer overeenkomsten zijn in cultuurelementen, die hun oorsrpong hebben in Afrika.

200.000-40.000vC Neanderthalers: -- Europa > PgAng/Noordzeeland
Volgens archeologen zijn de Neandertalers 10.000 jaar eerder uitgestorven dan is beweerd op grond van recente vondsten in grotten van Zuid Spanje. (# De Telegraaf 9.2.2013) Ze zijn dus in werkelijkheid uitgestorven rond 40.000vC.
200.000vC++ Mensen maken blaasmuziek #DWO
200.800vC++ Mensen maken speren. #DWO

@ 300.000-8000vC Hamieten: --- Egypte*-Syria-Caucasus(100.000vC)
Volken uit de Caucasus, afkomstig uit Voor-AziŽ (Turkye, SyriŽ, Irak, Iran). Al in Paleolithicum (Oude Steentijd; 300.000-8800 vC) aanwezig langs de noordkust van Afrika. Daarna verspreid naar het zuiden. Daar vermengd met Afrikaanse volken, waardoor nieuwe volken ontstaan. De Hamieten in Afrika spreken verwante talen, die in 5 hoofdgroepen zijn ingedeeld:
1. Berbertalen (w.o. Kabylisch)
2. Chaadtalen (w.o. Haussa, lingua franca van West Afrika)
3. Koesjitische talen (EthiopiŽ en de Hoorn van Afrika)
4. Egyptische talen (w.o. Koptisch)
5. Semitische talen
De Hamietische volken hebben onderling grote culturele verschillen. In NO Afrika hebben ze vooral veeteelt en weinig akkerbouw. In West Afrika akkerbouw en handel. Verder hebben de Hamieten veel urbanisatie.
** GLA
# WP

400.000vC++ Noord Spanje: Aldaar zijn resten gevonden van mensen uit deze periode in Sima de los Huesos (= Bottenkuil). De resten bestaan uit schedels en botten. Het dna gevonden in een dijbeen is nauw verwant aan mensenresten gevonden in SiberiŽ.
#BBCWorldTV News 4.11.2013, De Telegraaf 5.11.2013

400.000vC++ Heidelbergers: -- MiddenDuitsland-Nederland
Pirmitief mensensoort, genaamd Homo Hiedelbergensis. Anno 2010 zijn resten van dit volk gevonden in Woerden: vuistbijlen en schrapers uit circa 370.000vC, de oudste vondsten in Nederland tot heden. # De Telegraaf 26.3.10 (# maandblad NWT: Natuurwetenschap & Techniek)

400.000vC++ Qassems: -- Qassemgrot in IsraŽl
December 2010 vondst 8 tanden in Qassemgrot nabij Tel Aviv. Vinder: Avi Gopher, archeoloog. # DeTelegraaf 29.12.10

400.000vC++: mensen maken vuur #DWO

485.000vC: Zigzag gravering in schelp mossel in Museum Naturalis in Nederland. Oudste kunstuiting totnutoe van Homo Erectus. Mossel was voedsel voor hem. Schelp gebruikt om gereedschap te maken. Ze is gevonden in Trinil op Java door de Limburgse arts Eugene Dubois rond 1890. De schelp is vier keer ouder dan de gegraveerde schelpen gevonden in Afrika. #NOStvJournaal 3.12.2014, DeTelegraaf 4.12.2014

500.000vC++: Zonnecultus (ZCL:)
200.000-150.000vC: De Grote Scheuring (DGS:)
Noord en Zuid Amerika raken los van Afrika en Europa #BBC2 23.6.2013
Zonnecultus: Gebied in Argentina. De Mapuchť Indianen zijn de oudste bewoners. Zij wonen daar al vele eeuwen bevoor de komst van de Spanjaarden in de 16e eeuw. Zij geloven in geesten en goden. Hun huizen bouwen ze gericht op het oosten om de zon te vereeren. (MAXtv Erica Terpstra 27.12.2013) Deze zonnecultus vinden we terug bij de Egyptenaren, de BabyloniŽrs, de Germanen en de Angelen. (> PgAng/Zonnecultus) Dit lijkt te betekenen dat de Zonnecultus al rond 200.000vC in het hele gebied van Afrika, Europa en Amerika bestaat. Mogelijk geldt e.e.a. ook voor andere cultuurkenmerken.
Aangezien:
- de Zonnecultus voorkomt zowel in Eurasia en Zuid-Amerika
- en de Grote Scheuring plaats vindt in 200.000-150.000vC
>> kijkt het aanneemlijk dat de Zonnecultus al ruim bevoor de Grote Scheuring ontstaat en dat de volken van Eurasia en Zuid Amerika die cultus hebben meegenomen uit Afrika.
** PgAng/Zonnecultus

500.000vC++: mens van Boxgrove in West Sussex (GB) 1.80 meter lang
#BBC4tv 12.10.2014

500.000vC++: landbouw en veeteelt in Egypte
Egyptenaren bewerken hun land o.a. met ploegen getrokken door ossen. Verder irigeren ze hun land met sloten, dammen, dijken en sluizen.

500.000vC++: mensen maken gereedschap/werktuigen #DWO

560.000vC mensen in Frankrijk: In 2015 is in Frankrijk een tand gevonden van een mens. (#Euronews 29.7.2015) Dit lijkt te betekenen dat rond die tijd al mensen wonen in Frankrijk.

@ 1milj-300.000vC Egyptenaren:
¶ timetable:
xxx-300.000vC Uit archeologische vondsten blijkt dat Egypte al bevoor de Steentijd is bewoond. Dus bevoor 300.000vC. Mogelijk door ontwikkelde boeren en herders uit ZO Afrika.
150.000vC-hedn Hamieten in Egypte-NrdAfrika
5000vC--- Oudste Horus beeldje: valk (10cm) zeer natuurgetrouw. Gevonden in Z.Egypte.
xxxx---250 Ra-verering
2878-2818 1e dynastie
2818-2778 2e dynastie
2778-2723 3e dynastie
2723-2563 4e dynastie
2563-2423 5e dynastie
2423-2263 6e dynastie
2363-2070 7e-10e dynastie
2133-2000 11e dynastie
2000-1786 12e dynastie
2000--800 Bronstijd
2000---12 Contacten Zweden-Kreta*-Egypte*
1786-1552 13e-17e dynastie
1600-xxxx  Kreta handel met Egypte. > Kreta
1580-1314 18e dynastie
1314--341 19e-30e dynastie
-341--333 Perzische overheersing
-332--305 Macedonische overheersing
--30--300 Romeinse overheersing
¶ Via Kreta zijn er mogelijk ook contacten met Egypte. Een argument daarvoor is de vondst op het eiland Amrum in NW Duitsland van een brokstuk van een wetsteen (scepter) met de inscriptie thunn. Volgens deskundigen gaat het mogelijk om de roepnaam Authunn. Deze bizondere vondst roept de vraag op of het hier gaat om de Egyptische zonnegod Aton. Temeer daar het om een scepter gaat die in de oudheid in Europa nauwelijks gebruikt lijkt. E.e.a. is niet ondenkbaar, aangezien NW Europa al heel vroeg contacten heeft met de Mediterrane landen. Een ander argument voor mogelijke contacten met Egypte zijn de kleuren geel en blauw, die zo opvallend voorkomen:
- in de regalia van de Egyptische farao's: kap en staf (geel-blauw gestreept)
- op de zeilen van de Viking longboats (geel-blauw gestreept)
- in de heraldiek van de Angelen en Zweden
Elders komt deze typische kleurcombinatie nauwelijks voor.
** Wodan, Beverjacht, Bevervel, Haithabu, Ingwi, Wetsteen, Egypte, Zonnering, Futhark, Anglische Mark # WP, KBG

Horus: In de Egyptische mythologie de zoon van oppergod Ossiris en de godin Isis. Hij is verwikkeld in een eeuwigdurende strijd met Set, die hem steeds achtervolgt, martelt, vermoordt, in stukken snijdt en de resten verbrandt. Horus ondergaat steeds het onvermijdelijke lijden met gelatenheid en herrijst daarna telkens weer. Hij wordt gezien als de god van het goede, die steeds weer herrijst uit de dood en daarna de goede weg weer vervolgt. Al in het begin van de Eerste Dynastie (2878-2818vC) wordt Horus gezien als de koningsgod en beschermer van de farao, die op aarde een zichtbare incarnatie is van hem. In hun hand dragen ze vaak het zgn Ankhkruis, teken van eeuwig leven.
 
Boven: de Egyptische god Horus met een een valkenkop en een zonnering, symbool van eenheid en eeuwig leven. De valkenkop symboliseert dat Horus alles scherp in de gaten houdt. (> Valk) De slang om de zonnering symboliseert het eeuwig vernieuwend proces, zoals een slang steeds z'n huid verliest en dan weer verder gaat.
-- Liefde & Mildheid Horus is heel populair onder de oude Egyptenaren. Hij is voor hen een voorbeeld voor de ware weg door het leven. Horus wordt vaak afgebeeld bij een grote weegschaal met een veer op de linker schaal en een hart op de rechter. Hij weegt dan het hart van een overledene met een veertje. Als het hart lichter is dan het veertje, dan heeft de overledene te weinig liefde gegeven in het leven. Als het hart zwaarder is dan het veertje, dan krijgt de overledene toegang tot het eeuwige leven. Uit deze symboliek blijkt dat Horus ook een god van Gerechtigheid is en dat liefde voor hem de belangrijkste weegfactor is. Het is daarom dat Horus primair wordt gezien als de god van Liefde en Mildheid. Daarom ook dat hij in Egypte eeuwenlang de meest populaire god is.
-- God van de farao's In het oude Egypte ziet men Horus als de vader van alle farao's. Horus is voor de oude Egyptenaren het voorbeeld voor wat en hoe een farao moet zijn. Het beeld van Horus is ook te vinden in elke tempel, pyramide of paleis van het oude Egypte.
-- Apollo De Grieken stelden Horus gelijk aan hun eigen god Apollo.
-- 5000vC In Noord Soedan zijn beeldjes van valken gevonden, die kennelijk de god Horus moeten voorstellen. Ze dateren van circa 5000vC, zijn gemaakt van een soort granietsteen en getrouw en scherp uitgesneden. Deze vondst geeft aan dat Horus een oeroud symbool is van de mensheid. De valk is sinds de oudheid in de hele wereld het symbool van de ziel, die steeds weer ten hemel stijgt, om dan elders weer neer te dalen.
Ra: Oud Egyptisch voor zon of dag. Naam van de Egyptische Zonnegod. Vereert als zonneschijf aan de hemel. Zijn stad is Heliopolis. Al vroeg verbonden met Horachte, een andere zonnegod. Re-Horachte wordt voorgesteld als een man met de kop van een valk. Ra wordt beschouwd als de Schepper, die zorgt voor licht, warmte en groei. Hij is een oergod, ontstaan uit het oerwater Noen. Hij heeft zichzelf geschapen. Volgens een andere mythe echter door de aardgod Geb en de hemelgodin Noet. Elke avond slikt zij Ra in, om hem de volgende morgen weer te baren. Ma-at is zijn dochter. Zij is de godin van de Kosmische Orde en de Gerechtigheid. Ra presideert in het hoogste goddelijke gerechtshof in Heliopolis. De farao's van de vijfde dynastie verheffen Ra tot Rijksgod en noemen zichzelf zonen van Ra. Zij bouwen zonnetempels zonder zonder godenbeeld, maar met een altaar in de open lucht. Daarop wordt rechtstreeks geofferd aan de zon als hemellichaam met een grote obelisk als symbool. De latere farao Achnaton (1400*-1354) verheft Ra tot de enige god die aanbeden mag worden. Zijn monisme leidt tot grote beroering onder de priesters. Na zijn dood nemen ze revanche en verwoesten alles wat met hem heeft te maken.
Alias: Re, Re-Horachte. Afbeelding: zonneschijf of zonnering.
** PgAng/Zonnering, Zonnecultus, Ankhkruis, Yrvan, Valk, Hagal
# WP, DiscoveryTV, DAB

1miljVC++ Floresmensen/eiland Flores/Indonesia:
Artefacten van zgn hobbits (dwergmensen) in de Liang Bua Grot en te Mata Menga: steenschijven om vlees te snijden, etc. #BBCNews 22.12.2010

1.1miljVC++: De Vedda op Sri Lanka zijn een heel oud volk, dat leeft in een groot bosgebied. Ze doen denken aan de Bushmen in Zuid Afrika. Ze leven van verzamelen van vruchten en zaden en van jacht en wilde honing. In de jacht gebruiken ze pijl en boog en een soort pikhamer. De honing halen ze onbeschermd uit bijennesten in bomen. De honing eten ze zo uit de raten. Honing maakt ze sterk, zeggen ze. Ze geloven dat gewone mensen na hun dood geesten worden en hun leiders goden. Hun woongebied wordt ernstig bedreigd door grootschalige houtkap. #MAXtv SriLanka Erika Terpstra 21.11.2014
--- De Vedda zijn verwant aan de Bushmen in Afrika en de Aboriginals in Australia. #BNNtv/SriLanka/12.5.2017 > Pg/Oermensen

1.2miljVC mensen in Atapuerca Bergen van Noord Spanje":
Maart 2010 is een mensenkaak gevonden in de Sima del Elefante grot in de Atapuerca Bergen van Noord Spanje. Daar in de buurt zijn al eerder vele resten gevonden van mensen uit circa 800.000vC. #natuurinformatie.nl 2.12.2010

1.5miljVC begin agrocultuur in EthiopiŽ:
De agrocultuur ontstaat in de volkstuinen van de Oudheid. Mensen beginnen zelf hun voedsel te produceren in hun eigen tuin. Groenten, vruchten en kruiden. Daarnaast gaan ze kippen, varkens en geiten houden op hun eigen erf. Deze agrocultuur is bedoeld voor eigen consumptie. Dat begint allemaal rond 1.5 miljoen jaar vC in EthiopiŽ. Daaruit ontwikkelt zich rond 500.000vC de grootschalige landbouw en veeteelt in Egypte, gericht op eigen consumptie en op verkoop. Op oude hieroglieven in Egypte is te zien dat rond 4000vC de Egyptenaren koeien, ganzen en eenden houden en gewassen oogsten. Vandaar verspreidt de grootschalige agrocultuur zich verder via Zuid Europa naar Noord Europa.

1.5miljVC Olodwai's/Z.Ngorongoro-Rifvallei-NoordTanzania:
Olodwai Godge is een gebied in Zuid Ngoronggoro. Aldaar zijn botresten van mensen gevonden uit 1.5 miljoen jaar vC. Verder ook pijlpunten en gereedschappen. In dit gebied ligt Lake Natron, een groot zoutmeer, waar al eeuwen zout wordt gewonnen. In Olodwai settelen later de Massai, een ontwikkeld herdersvolk. Zij bouwen om hun nederzettingen een omheining van gepunte boomstammen tegen aanvallen van leeuwen, die daar veel voorkomen. Zodra de avond valt, drijven ze hun koeien binnen de omheinde ruimte. #AnimalPlanet 5.12.2010

1,5miljVC Noord Afrika: Aldaar zijn resten gevonden van mensen uit deze periode. De resten bestaan uit schedels en geraamtes. Uit DNA-onderzoek blijkt dat deze resten mogelijk een overgang vormen tussen aap en mens. #BBCWorldTV News 4.11.2013

1.77miljvC Dmanisi/Georgia/ZwarteZee:
In 2013 zijn gevonden een schedel en andere versteende resten van mensen van 1.77 miljoen jaar geleden in het dorp Dmanisi in Georgia. De schedel is van het menselijk geslacht Homo, waartoe ook de huidige mensheid behoort. Het is de meest complete schedel, die tot op heden is gevonden. De vondsten leiden tot de conclusie dat de stamboom van de mensheid minder is vertakt dan tot heden is verondersteld.
# De Telegraaf 19.10.2013 (ex # Science)

1.8miljVC++ Bolnisi/Georgia/ZwarteZee:
NegroÔde volk dat rond 1.8 miljoen jaar vC leeft in Bolnisi in Georgia aan de Zwarte Zee. In dat gebied is een schedel gevonden uit die tijd, die volledig matcht met vondsten in Oost Afrika uit nog oudere tijden. Archeologen denken dat de Bolnisies de schakel zijn tussen Afrika en Europa. Op de genkaart van Spencer Wells is er inderdaad een Y-spoor naar ZO Europa, doch niet verder. Het Y-spoor naar Noord Europa loopt via Centraal AziŽ en Oost Europa.
#NOS.Journaal 27.11.2009, DAB

2miljVC++ Big Split:
Mensen uit Noord Kenya migreren naar ArabiŽ (1.5miljVC) en dan verder naar India (1.4miljVC), ZO AziŽ (1.3miljVC), Indonesia (1.2miljVC) en AustraliŽ (1.0miljVC).
** China (68miljVC), Mandia (400miljVC)

2miljVC++ mensen maken angols > PgAng/Angol
2miljVC: schedel van mens in Serengeti (ZO Afrika) #BBC4tv/8.10.2015
2miljVC: zeenivo 150 meter lager dan anno 2000nC #OOD/p7

3miljVC++ Serengeti/NoordKenya:
Serengeti is een megagroot wildlife gebied in Noord Kenya. Noord-zuid afstand is circa 5000 Km groot. Aldaar hebben 3 miljoen jaar vC mensen gewoond. #AnimalPlanet 4.12.10
¶ De naam Serengeti betekent in de streektaal aldaar: wijd open gebied. In de Serengeti staat een grote berg die Odonjo Liungai wordt genoemd door de bevolking aldaar. Dat betekent de Berg van God. De berg is een vulkaan waaruit bij uitbarsting zwarte lava stroomt. Deze lava is zwart omdat ze is ontstaan uit resten van eencelligen uit de oertijd. (> Pangea/Kratons) Ze bevat daarom uiterst vruchtbare stoffen, die door de vegetatie wordt opgenomen. O.a. calcium en fosfor. Het gras en andere vegetatie daar zijn dan ook zeer in trek bij dieren. O.a. de gnoes (soort buffels) die daar ieder jaar heen trekken om te kalven. Deze kalven groeien daardoor sneller dan normaal. #VRTtv/BBCprod 12.2.2014

@ 3.4milj-2miljVC Lucyanen/OmoRivier/Ethiopia:
Volk dat circa 3.4 miljoen jaar vC leeft in EthiopiŽ. In 1967-74 zijn botresten gevonden in EthiopiŽ van een vrouwlijk exemplaar uit die tijd. De vinders noemden haar Lucy. Locatie: Omo rivier in Ethiopia. Vinders: Prof Richard Leaky en zijn team.
** Ardianen, GLA

3.5miljVC: voetsporen van mensen in Serengetie (ZO Afrika) BBC4tv/8.10.2015

4milj-3miljVC 1 dag = 22-24 uur > 1 jaar = 400-365 dagen.
Oorzaak: maan draait sneller om de aarde, maar snelheid neemt af. #BBCtv4 14.4.2015

4miljVC Centraal Afrika droogt uit > mensen migreren naar streken in het noorden. #NatGeoTV aug2012

4miljVC Zonnewind teister Mars: dampkring verdwijnt, water verdampt en Mars droogt uit. Mogelijk was er voordien leven op Mars.

4.4milj-3.4miljVC Ardianen --- Kenya-Ethiopia
Volk dat circa 4.4 miljoen jaar vC leeft in EthiopiŽ. In 1992 zijn botten gevonden van een vroege mensachtige (homide) genaamd Ardipithecus Ramidus (Ardi), die 1 miljoen jaar ouder is dan Lucy, van wie in de 1970-jaren resten zijn gevonden in EthiopiŽ. (> Lucyanen) Ardi is circa 1.20 meter lang, heeft een aapachtig hoofd en duimen als grote tenen. Haar handen, polsen en bekken bewijzen echter dat ze net zo loopt als de mens.
#DeTelegraaf 2.10.09, KBG

5miljVC ontstaan van de Grand Canyon #BBCWorldTV 27.1.2014

5.6-5.3miljVC Middellandse Zee is een droge diepe vallei
Oorzaak: Zeestraat bij Gibraltar afgesloten van Atlantische Oceaan door daling waternivo van de oceaan als gevolg van aangroei ijskap Antartica. #DeTelegraaf 26.11.2015

6.0miljVC Tourmai's --- Tjaad, Noord Afrika
In Tourmai in Tjaad is gevonden een schedel van een mens. #sesha.net 2.12.2010

6.5miljVC oudste vuistbijl --- grot MiddenAfrika (#AnimalPlanet)

9miljVC ontstaan van de Himalaya #BRTtvdoc 9.12.2012 > 17miljVC

10miljVC sauriŽrs in Portugal: Nederlandse amateur archeoloog Aart Walen vindt resten van een sauriŽr nabij Lissabon in Portugal: een schedel, een tand van 10 cm, etc. De sauriŽr was een vleeseter van circa 10 meter lang en 3.5 meter hoog. # NOS Journaal + VARA P&W 5.3.2014. NB > 65miljVC Mexicoramp

15miljVC Mioceen: subtropische periode; water gemiddeld 15 gr Celcius

17miljVC India botst tegen China > ontstaan Himalaya #BBC3tv 26.9.2013

20miljVC Sequoia's verschijnen: --- Europa en Amerika.
Ze worden circa 100 meter hoog en leven zeker 2000 jaar. Anno 1957 staan er in CaliforniŽ vele exemplaren van 2000 jaar oud en ouder. In Europa stonden er ooit vele sequoia's o.a. in Zwitserland en Noord ItaliŽ.

@ 20miljVC Ngoro's: --- Ngoronggoro-Rifvallei-Tanzania-Kenya
De Ngoro's zijn mensen die ruim 20 miljoen jaar VC leven in een groot vulkanisch gebied in Ngoronggoro in Noord Tanzania en Zuid Kenya. #AnimalPlannet 4.12.2010

20 miljVC Dinosauriers in Oezbekistan
Wetenschappers vinden resten dino's in Oezbekistan. De resten dateren van circa 20 miljoen jaar VC. #BBCWorldtv 15.3.2016

30miljVC: zeenivo daalt #VRTtv/BBCprod 12.2.2014

40miljVC: walvissen ontstaan uit landdier Noord Afrika
Resten walvis gevonden in Wadi Alhitan (wadi = valei). Noord Afrika is in die tijd een groot watergebied van circa 15 meter diep. Walvis heeft zich daar ontwikkeld van landdier (wolf of hond) tot vis van 15 meter lang en met korte poten. #VRTtv/BBCprod 12.2.2014

55miljVC KKA:
Afrika-Europa = 13 Km; Afrika-India = 1963 Km; Afrika-Z.Amerika = 2213 Km
** 180miljVC Pangean

60miljVC++ Nijlcultuur:
De Nijl is een rivier van circa 6500 Km lang. Ze ontstaat uit vele rivieren stromend vanuit Oost Afrika naar Egypte. De belangrijkste daarvan zijn:
- de Blauww Nijl die ontspringt uit het Tana Meer in Ethiopia en dan verder stroomt door Soedan
- de Witte Nijl die ontstaat als Kagera in Ruanda en dan verder stroomt via het Victoria Meer in Tanzania, als Kivera door Uganda, door het Kyoga Meer, door Oost Soedan en daar bij Kartoem samen met de Blauwe Nijl verder stroomt als NijL door Noord Soedan en Zuid Egypte naar Noord Egypte en dan uitmondt in de Middellandse Zee.
¶ Door alle eeuwen heen is de Nijl met al haar zijtakken een belangrijke verkeersader voor heel NO Afrika. Hierlangs vinden vele contacten plaats met de talloze nederzettingen langs het water, vaak gevolgd door migratie van mensen naar andere streken. Hierdoor ontstaan belangijke economische en culturele ontwikkelingen in de aan- en nabijliggende nederzettingen.

@ 60miljVC Nyla's: --- Rifvallei-Kenya
Fictieve naam voor volk dat heeft gewoond in de bovenloop van de Witte Nijl.

@ 63miljVC Tsodillos: --- Z.Afrika-Botswana
Volk dat leefde in Botswana, een groot land dat aan de zuidkant grenst aan de Unie van Zuid Afrika. Prof Sheila Coulson van de Universiteit Oslo vond in de Tsodillo Hills in NW Botswana een grote grot met muurschilderingen en andere artefacten. Centraal is geschilderd een python van 10 meter lang en 2 meter hoog. Achter de python is een kleine ruimte, waarin mogelijk een sjamaan zat, onzichtbaar voor het volk. Vandaar sprak hij de mensen toe. Op de muren van de grot waren ook schilderingen van een grote olifant en dito giraffe. Volgens een oude legende van de Bushmen is de wereld geschapen door de python. Op een dag viel hij in het water onder de grot. Een olifant en een giraffe redden hem toen uit het water. Slangen, olifanten en giraffes zijn dieren die daar veel voorkomen. Ook zijn gevonden stenen pijlpunten en resten van gekleurde pijlen. Rode pijlen bleken steevast te worden verbrand. Dat hoorde kennelijk bij de rituelen.
#news.softpedia.com 18.8.2010

65miljVC Mexicoramp:
65miljoen vC: meteoor treft Mexico. Sauriers sterven uit
Circa 65 miljoen jaar vC wordt Mexico getroffen door een meteoor, die een enorm gat slaat in de aarde waaruit de Golf van Mexico ontstaat. Er ontstaan mega branden en tzunamies die de hele wereld maanden lang teisteren. De lucht blijft jarenlang vol rook, as en stof, waar het zonlicht niet doorheen komt. De wereld is heel lang donker en koud. Elk leven van meer dan 25 Kg gaat dood. Ruim 70% van al het leven sterft daardoor uit, zowel vegetatie als dieren. Alle grote sauriers verdwijnen voorgoed. Alleen kleine dieren kunnen overleven. O.a. muizen en ratten. Ook weet een kleine groep Oermensen te overleven. Mensen dus die minder dan 25 Kg wegen. Ze zijn dan maximaal circa 1.25 M groot. Anno 2010 zijn mensen rond hun 25e jaar volgroeid, wegen circa 45 K, worden circa 80 jaar oud en wegen dan circa 75 K. Ze zijn dus qua lengte volgroeid op circa 0.31% van hun leeftijd. In de tijd van de megaramp in Mexico worden mensen relatief niet groot, zwaar en oud. Circa 1.50 M groot, circa 45 jaar en hooguit circa 55 Kg in gewicht. Bij een everedige groei t.o.v. de huidige mensen, zullen de mensen toen dus volgroeid zijn met 0.31x45jaar = 14 jaar. Ze zijn dan circa 1.50 groot en wegen dan circa (45/75)x55 K = 33 K. Bij een gelijkmatige groei van hun gewicht zijn de overlevenden dus maximaal (25/33)x15jr = 11.4 jaar. Hun nazaten zijn de Bushmen in Zuid Afrika. Deze overleving was alleen mogelijk doordat vrouwen in die tijd en tot in de vroege Middeleeuwen hun eerste kind vaak al op hun 12 jaar kregen. Kennelijk ligt die leeftijd ten tijde van de megaramp in Mexico iets lager of liggen de gebruikte rekenwaarden in werkelijkheid net een fractie anders. Volgens deskundigen was overleving toen alleen mogelijk door nieuwe vormen van sociale samenwerking en de creatie van nieuwe overlevings strategiŽn. # DiscoveryTV, DeTelegraaf 9.1.2010, DAB
¶ Nederlandse wetenschappers vinden bewijs: de meteoriet die 66 miljoen jaar geleden insloeg voor de kust van Yucatan veroorzaakte dramatische duisternis en temperatuurdaling. Rond 50 procent van alle vegetatie en dieren sterft. O.a. de dinosauries. De meteoriet had een dwarsdoorsnee van 10 kilometer en raasde met een snelheid van 70 Km/seconde op de aarde. Hij sloeg een krater van 20 Km diep en 200 Km doorsnee in de zee voor de kust bij Chicxulub in Mexico. Hierop volgde een periode van van duisternis en decennialange daling van temperatuur. Oorzaak van het uitsterven van de natuur was echter de duisternis en niet de temperatuur. #DeTelegaaf 24.5.2014
¶ Volgens wetenschappers sterven dino's al 50 miljoen jaar eerder uit. Dus rond 115miljVC. #ConcertRadio 18.4.2016
** Bushmen
NB > 10miljVC sauriers in Portugal

68miljVC: mensen in China?
Het is denkbaar dat de draken in mythologiŽn oerbeelden zijn die de mensheid heeft overgehouden van de dinosauriers, die rond 65 miljoen jaar vC zijn uitgestorven als gevolg van een inslag van een megameteoriet in de Golf van Mexico. Grote delen van de wereld stonden vele maanden in brand, waardoor vele levende wezens werden gedood. Slechts een klein deel van de mensheid overleefde.
¶ In China is de draak het meest belangrijke mythologische symbool. De draak brengt levenskracht, voorspoed en geluk. Bij elke jaarwisseling wordt de draak dan ook uitbundig vereerd in optochten. Deze belangrijke rol van de draak in China is zo opemerkelijk omdat archeologen afgelopen jaren hebben geconstateerd dat de meeste fossiele resten ter wereld zijn gevonden in China. E.e.a. sterkt de these dat de mythologische draak een rudimentair oerbeeld is van de historische draken die tot 65 miljoen jaren vC de wereld bevolken.
¶ Dat de Angelen en andere Germaanse volken de draken in hun mythologie kennen, lijkt te komen doordat de oude woongebieden van de Germanen in Centraal AziŽ grenzen aan het grote Chinese rijk. Door contacten met de Chinezen kunnen de Germanen de draken hebben leren kennen via de Chinezen of de verre voorouders van de Chinezen. De Germanen verschijnen immers pas rond 5000vC op het wereldtoneel, terwijl de draken al 65 miljoen jaren vC zijn uitgestorven.
¶ Als de Chinezen of hun verre voorouders in China de draken inderdaad levend kenden, dan kan China al ruim bevoor 65 miljoen jaar vC zijn bewoond door mensen. De mensheid ontstaat rond 75 miljoen jaar vC, dus in principe lijkt het mogelijk.
¶ Volgens de Chinezen zelf ontstaat hun volk pas rond 2000vC in Noord China. Hun voorouders zouden echter al enige tijd in de nabijgelegen gebieden hebben gewoond. > PgAng/China
** Big Split, PgAng/Draken

@ 70miljVC-heden Bushmen: --- Kenya-ZuidAfrika
Volk dat leeft in Zuid Afrika. Zelf noemen ze zich de San. Ze zijn de oudste vertegenwoordigers van de mensheid op aarde. Als enigen der Oermensen hebben zij de catastrofe van 65 miljoen jaar vC overleefd, toen een meteoor Mexico trof en nagenoeg alle leven op aarde uitroeide. Bushmen leven van jacht en verzamelen van plantaardige producten. Leven in kleine groepen in de Kalahari Woestijn en wonen in kleine hutten, opgebouwd uit boomtakken en bladeren. Jagen doen de mannen in kleine groepen met zelf gemaakte pijlen en bogen en speren. De pijlpunten smeren ze in met een soort gif. De vrouwen verzamelen zaden, noten, vruchten, wortels en kruiden. De Bushmen zijn een mooi, lichtbruin getint en vriendelijk volk. Ook hebben ze een goed gevoel voor humor.
Vuur: De vaak koude nachten brengen ze door bij een kampvuur, met eten, verhalen en dansen. De vuren maken ze een stok en droog zacht gras. De stok draaien ze tussen hun handen snel heen en weer op het zachte gras, waardoor dit even later ontvlamt. De vuren zijn mede bedoeld om leeuwen en andere roofdieren op een afstand te houden.
2014: Bushmen (San) op jacht lopen circa 20 Km per dag. Ze jagen in kleine groepen van vijf of zes man om de dieren niet te verjagen. Ze lopen vaak enige dagen door hete gebieden met weinig middelen en vele ontberingen en gevaren. Vaak vinden ze weinig schaduw, schoon water en voedsel. Ze eten wortels van planten en vlees van dieren die ze tegenkomen. Het vlees wordt geroosterd op vuur van dode takken. Het vuur steken ze aan met droog gras. Ze steken het gras aan met een stok die ze op een stuk hout snel heen en weer draaien tussen hun handen. Door wrijven en blazen ontstaan vonken waarmee het gras gaat vlammen. In de nacht is het erg koud en worden ze bedreigd door roofdieren. Ze branden daarom grote vuren voor de warmte en om gevaarlijke dieren af te schrikken. Ze dansen om de goden succes af te smeken. Ze slapen op de grond. Eťn of twee mannen houden de wacht. Ze worden regelmatig afgelost. De wakers moeten ook het vuur brandend houden. #BBCtv 16.2.2014
¶ Door de grootschalige modernisering in Afrika en elders worden de Bushmen helaas ernstig bedreigd in hun oeroude tradities, die ons zo veel vertellen over de oudste mensheid. Uit hen zijn alle andere volken in de wereld na onnoemlijk vele eeuwen voortgekomen.
** GLA, Mexico, Oermensen, Volk
#DiscoveryTV 2009 (w.o. Spencer Wells), #DeTelegraaf 14.11.2009, DAB

70miljVC Sauriers met veren --- Canada
Archeologen in Canada hebben veren gevonden afkomstig van Sauriers die rond 70 miljoen jaar vC in Canada hebben geleefd. #BBCtv 16.9.2011

73miljVC Nasa: --- Kenya*
De Nasa zijn een Idianenvolk dat afstamt van de Inca's in Zuid Amerika. Ook wel genaamd Paez (volk). De Nasa wonen in Columbia. Tijdens een demonstratie tegen de regering anno 2009 scanderen ze luid:

Leve Moeder Aarde
Leve de stamoudsten die ons dienen
Leve de goden die ons regeren
Leve de geesten
Leve de sjamanen die ons helpen
Hoewel de meeste Nasa anno 2010 Katholiek zijn, blijkt uit hun leuzen dat het oude geloof toch nog een primaire rol speelt. Interessant daarbij is de rangorde: Moeder Aarde, stamoudsten, goden, geesten en sjamanen. Deze figuren lijken universeel. Dat is opmerkelijk. Zijn die genetisch verankerd of overgenomen uit andere culturen? Dat laatste betekent dat de oermensen de oerbron zijn van het oude volksgeloof van de Nasa. Door het universele karakter van dit geloof, lijkt dit geloof afkomstig van de oermensen die rond 75 miljoen jaar vC in Kenya verschijnen. Dit oergeloof hebben ze dan meegegeven aan hun nazaten, die zich over de wereld hebben verspreid.
** PgAng/Moeder Aarde, Goden, Geesten
#VPROtv 10.11.2010, DAB, KBG

@ 75miljVC++ Homo Sapiens: --- Kenya
Leeft al circa 66 miljoen jaar vC in Kenya. DNA guru Spencer Wells in de USA heeft dat kunnen achterhalen door het DNA spoor van de mensheid terug te zoeken tot aan de oorsprong. (> Genetica) De Oermensen zijn voortgekomen uit de Homiden, de mensachtigen. Ze leven op het grensgebied tussen oerwouden en uitgestrekte savannes, grasvlaktes met hier en daar wat bomen. Ze leven van noten, wortels, zaden en insecten, die ze alle dagen zoeken en verzamelen op de open vlaktes. Mogelijk leven ze ook van de jacht op wilde dieren. Hun nazaten zijn de Bushmen in Zuid Afrika. Deze Bushmen overleven als enige mensen de wereldramp van 65 miljoen jaar vC waarbij Mexico wordt getroffen door een meteoor en bijna al het leven in de wereld uitsterft.
Y-gen deskundigen menen dat de mensheid is ontstaan in Kenya en zich vandaar heeft verspreid over de hele wereld. Op de genkaart van Spencer Wells loopt o.a. een Y-spoor van Kenya via Centraal AziŽ naar Noord Europa.
** Mexico, Bushmen

75miljVC KKA:
Afrika-Europa = 1 Km; Afrika-India = 1649 Km; Afrika-Z.Amerika = 1859 Km
** 180miljVC Pangean

@ 76miljvC++ Homo Naledi: --- Sterkfontijn/Zuid-Afrika
Paleontologen hebben in Zuid Afrika in een grot nabij Sterkfontijn resten gevonden van 15 oermensen, die ze Homo Naledi noemen. Dat betekent Sterrenmens. Aldus genoemd naar de vindplaats, de grot Rising Star, ofwel Dinaledi wat ster betekent in Lesotho, de regiotaal. De locatie ligt op circa 50 Km NW van Johannesburg, in een vallei die door deskundigen wordt gezien als de wieg van onze beschaving. Volgens deskundigen zijn de 15 oermensen doelbewust en met eerbied begraven, wat wijst op een diepe emotionele band. Homo Naledi is ongeveer 1.50 meter groot. Zijn brein is zo groot als een sinaasappel; twee keer zo klein als van de moderne mens. Hij heeft voeten als de huidige mens en liep rechtop. #DeTelegraaf/11.9.2015

@ 77miljVC++ Homiden: --- Kenya*
De eerste mensachtigen, die ruim 77 miljoen jaar vC voortkomen uit de Prehomiden.

Prehomiden: > Mensapen
Primaten: > Mensapen

Jane Goodall bestudeert in Tanzania vele jaren chimpansees. Zo ziet zij dat deze apen zorgvuldig takjes uitzoeken, de blaadjes ervan aftrekken, ze verderop in een termietenheuvel steken en er termieten mee vangen, die ze daarna lekker oppeuzelen. Ook ziet ze hoe chimps onderling oorlog voeren met stokken en stenen. Met hun jonkies gaan ze echter veel zorgzamer om dan mensen met hun kinderen. (#Trouw 23.5.2012) Rond 78 miljoen jaar vC verschijnen de eerste chimpansees ter wereld in Midden en West Afrika. Drie miljoen jaren later verschijnen de eerste oermensen in Kenya. Gereedschap maken en oorlog voeren lijken dus ouder dan de mensheid.

78miljVC-heden: Chimpansees --- Midden en West Afrika
Genmateriaal chimps voor 95% gelijk aan dat van de mens. Ook hun gedrag toont grote glijkenis. Hun billen zien er echter altijd uit als hompen misvormd rozerood vlees.
++ Mensapen

78miljVC-heden: Bonobo's --- Midden en West Afrika
Sterk verwant aan de champansees. Zijn echter onderling zeer vredelievend en aanzienlijk minder agressief. Hun bilpartij is ook beter gevormd dan bij de chimps.
++ Mensapen

80miljVC-heden: Orangutans: --- Sumatra, Borneo
Orangutan betekent bosmens. Deze mensapen worden zo genoemd door de IndonesiŽrs. Met recht. Deze prehomiden lijken alle menslijke functies in grondpatroon in zich te hebben. Ze gaan zeer sociaal en gedifferentieerd met elkaar om, ondanks de vechtpartijen die ook voorkomen en ook menselijke trekken vertonen. Verder gebruiken ze ook eenvoudig gereedschap. O.a. takken om wormen op te graven en op te peuzelen, stenen om ergens op te slaan, bladeren boven hun hoofd tegen regen, sprieten of stengels om mieren te kleven en te eten, etc. Ze leven in bomen en op de grond. Ze kunnen goed klimmen. Ze lopen voornamelijk op hun achterbenen en slepen hun armen daarbij over de grond. Ze zijn sterker dan mensen, kunnen 50 jaar oud worden, en worden circa 1.50 meter groot. #AnimalPlanet 2.6.2010, KBG
¶ Orangutans hebben voor 97% dezelfde genen als die van mensen. #AnimalPlanet 27.11.2010 ("Borneo)
++ Mensapen

80miljVC-heden: Gorilla's: --- Afrika
Gorilla's komen voor in de oerwouden van Centraal Afrika.
¶ Gorilla's bijten elkaar als ze ruzie hebben. Vooral in de nek en daaromtrent op de schouder. Sommige mensen doen dat ook als ze helemaal door 't lint gaan. Vooral in voetbal gebeurt dat. #TV.Ned 23-24.11.2010
¶ Gorilla's spelen tikkertje, net als kinderen. Ze rennen achter elkaar aan en wisselen daarbij steeds van rol. Tikkers tikken en de getikte wordt dan tikker, etc. Ze lijken ook bewust van de reacties op hun gedrag. Delen ze een te harde tik uit, dan vluchten ze meteen weg uit angst voor boze reacties. #DeTelegraaf 23.7.2010
++ Mensapen

@ 83milj-68miljVC Mensapen: --- Afrika*
Volgens de DNA-guru Spencer Wells in de USA hebben de primaten (mensapen) voor 97% dezelfde DNA-structuur als de mensen. Verder hebben alle mensen op aarde voor 99.9% dezelfde DNA-structuur. Er zijn daarin 5 Typo's te onderscheiden, ofwel 5 onderling licht afwijkende Y-chromosomen, ontstaan door plotselinge natuurlijke mutatie. Deze typo's komen in de hele wereld voor. De oertypo is ontstaan in Afrika. De overige typo's ontstonden elders in wereld na migratie. Eťn hoofdstroom migreert via EthiopiŽ naar ArabiŽ. De andere hoofdstroom via Egypte naar SyriŽ. Groepen mensen en volken kennen overal ter wereld voor 85.5% dezelfde DNA-varianten. Zijns inziens ontstaat DNA differentiatie alleen door duurzame aanpassing aan nieuwe omstandigheden.
#WP, Beagle (#VPROTV 8.11.2009), DAB

@ 85milj-83miljVC Idanen: --- Afrika*-Europa
In 2009 vinden biologen een skelet van de voorvader van de mensapen in Zuid Duitsland. Het skelet is maar 15 cm groot. Het bizondere kenmerk is echter de stand van de duimen, die specifiek is voor mensen en niet voor apen. Deze duim staat los van de vingers en kan daardoor vrij en onafhankelijk bewegen, zoals bij mensen. De biologen dopen het wezen Ida. Het gevonden skelet dateert van circa 40 miljoen jaar vC.
#NOS.Journaal, DAB

@ 86milj-85miljVC Veldapen: --- Afrika*
Apen die voornamelijk in velden en savanna's leven nabij bomen en bossen voor voedsel en veiligheid. Zij lopen vaak rechtop en vormen groepen. De mannetjes gaan normaliter samen op jacht en strijden ook samen tegen andere apengroepen of tegen eigen groepleden.
(NGTV maart 2010)

@ 87milj-86miljVC Grensapen: --- ZuidAfrika
Maart 2010 in Zuid Afrika zijn skeletten gevonden van apen die de overgang vormen van bosapen naar veldapen. Dwz: van apen die in bomen en bossen leven naar apen die meer in velden en savanna's leven. Het Journaal Laat van VRT2 maakt daarvan melding op 8.4.2010, maar zegt dat de skeletten dateren van 2 miljard jaar geleden. Deze datering lijkt onhoudbaar gezien de meer gangbare dateringen in de genline.

@ 88milj-87miljVC Bosapen: --- Afrika*
@ 93milj-88miljVC Halfapen: --- Afrika*
@ 98milj-93miljVC xxx --- Afrika*
@ xxmilj-98miljVC Muizen: --- Afrika*

100miljVC: zeenivo stijgt 300 meter
-> Noord Afrika wordt grote zee van circa 15 meter diep.

#VRTtv/BBCprod 12.2.2014

115miljVC: Dino's sterven uit!?
Volgens wetenschappers sterven dino's niet rond 65miljVC uit, maar al 50 miljoen jaar eerder. Dus rond 115miljVC. #ConcertRadio 18.4.2016

120miljVC: reptosaurus

125miljVC KKA:
Afrika-Europa = 6 Km; Afrika-India = 864 Km; Afrika-Z.Amerika = 974 Km
** 180miljVC Pangean

130milj-65miljVC: SauriŽrs

145milj-65mijlVC: Krijt
Europa bestaat uit eilanden. Ceratops (dino's) hoppen vanuit AziŽ Europa in, waar ze van eiland naar eiland hoppen. In 2010 zijn resten gevonden van de Ceratops in het Bakony Gebergte in Hongarije. (#DeTelegaaf 28.5.2010)

@ 150milj-xxmiljVC: xxx --- Afrika*

150miljVC: Dinosauriers sterven uit
Britse wetenschappers menen dat de dinosauriers rond 150 miljoen jaar vC zijn uitgestorven door hun eigen uitlaatgassen. Daardoor kwam zoveel methaangas vrij dat de aarde flink opwarmde en een grote klimaatverandering ontstond. Methaangas is 25 keer schadelijker dan CO2. De dino's produceerden meer methaangas dan de helen wereld anno 2012. #DeTelegraaf 8.5.2012/#tijdschrift Current Biology

180miljVC++: Continental Drift: Pangean drijft uiteen
Ontstaan van de continenten Afrika, Europa, AziŽ, Amerika, Australia en Antartica.
KKA = kortste kustafstand
- anno 2010 KKA:
Afrika-Europa = 16 Km; Afrika-India = 2824 Km; Afrika-Z.Amerika = 3177 Km
Verschuiving gemiddeld per miljoen jaar:
Afrika-Europa = 0.1 Km; Afrika-India = 15.7 Km; Afrika-Z.Amerika = 17.7 Km
- 55miljVC KKA:
Afrika-Europa = 13 Km; Afrika-India = 1963 Km; Afrika-Z.Amerika = 2213 Km
- 75miljVC KKA:
Afrika-Europa = 11 Km; Afrika-India = 1649 Km; Afrika-Z.Amerika = 1859 Km
- 125miljVC KKA:
Afrika-Europa = 6 Km; Afrika-India = 864 Km; Afrika-Z.Amerika = 974 Km
- 180miljVC KKA:
Afrika-Europa = 0 Km; Afrika-India = 0 Km; Afrika-Z.Amerika = 0 Km
#NationalGeographicAtlas 1981, DAB, KBG

200miljVC-heden: Krokodillen

200-153miljVC: Dinosauri in Wales
Engelse amateurs vinden in Wales gave resten van dino's, die rond 200 miljoen jaar vC daar hebben geleefd. #BBCtvNews 9.6.2015

245miljVC: Aarde wordt getroffen door mega uitbarsting van vulkaan in Siberia
Rond 95 procent van al het leven op aarde verdwijnt. Mogelijke oorzaak: extreem sterke stijging van temperatuur en broeikaseffect. Nederland ligt in deze tijd onder water. #DeTelegraaf 24.5.2014

250miljVC: De Grote Sterfte: Circa 90% van al het leven in zee sterft door vergiftiging van de wereldzeeŽn wegens mega uitbarstingen van vulkanen in hele wereld. Alleen meest primitieve micro levensvormen overleven. O.a. lancelit en stramontalitis. #BBC4tv 6.9.2014

@ 300miljvC++: Coelacantvis: schakel tussen vissen en landdieren.
Een internationaal onderzoekteam heeft ontdekt dat de coelacant anno 2013 nagenoeg gelijk uitziet als 300 miljoen jaar geleden en mogelijk nauw verwant is aan de vis die als eerste voet (vin) aan land zette. De genen van coelacanten evolueren langzamer dan die van landdieren. Het genoom van de coelacant bevat verder dna dat bij dieren vorming van ledematen als vingers en tenen stimuleert. #DeTelegraaf/27.4.2013

@ 350milj-150miljVC: AmfibiŽn --- Pangean

400miljVC++: Mandia: continent tussen Madagscar en India
In de Indische Oceaan liggen fragmenten van een strook land die 200-600 miljoen jaar vC een klein continent vormden. Dit continent lag tussen Madagascar en India toen deze landen dichter bij elkaar lagen. E.e.a. blijkt uit een stof die afkomstig moet zijn van dit vergeten continent. Deze stof is gevonden in zand van het strand van Mauritius en afkomstig is van een vulkaanuitbarsting. (De Telegraaf 26.2.2013)
** Big Split (2miljVC)

@ 450milj-350miljVC: xxx --- Pangean

@ 500milj-450miljVC: Amoeben --- Pangean

500milj-150miljVC: Pangean
Pangean is het oercontinent dat alle huidige continenten omvat.

600-500miljVC++: Cambrium: explosie van nieuwe levensvormen. #BBC4tv mie2014

600miljVC++: ontstaan Pangean
Kratons trekken samen en vormen oercontinent Pangean. #VRTtv/BBCprod 12.2.2014
Dit samentrekken werd mogelijk veroorzaakt door natuurkundige krachten. Bepaalde stoffen hebben namelijk die neiging.

625miljVC++: aarde is grote zee met vele kratons
#VRTtv/BBCprod 12.2.2014

650miljVC++: ontstaan kratons in zee
kraton = soort drijvend eiland ontstaan door samenklontering van resten van eencellige dieren + sponsen. #VRTtv/BBCprod 12.2.2014

700miljVC: ontstaan sponsen

@ 950milj-500miljVC: eencelligen --- xxx

1miljardVC: ontstaan van leven op aarde

1.5miljardVC: twee zwarte gaten in kosmos smelten samen
Op 14 september 2015 om 10.51 uur Ndl Tyd is daarvan een knethard signaal ontvangen Daarmee is bewezen dat zwaartekrachtgolven werklijk bestaan. Einstein voorspelde die al in 1916. De twee zwarte hadden een diameter van circa 200 Km en draaiden steeds sneller in een spiraal naar elkaar. Daarna smolten ze samen tot ene groot zwart gat dat een fractie van een seconde hevig trilde. De kracht waarmee dat gebeurde, veroorzaakte een rimpeling in de Ruimte-Tijd. Daarbij kwam een kracht vrij, die de afmeting van de vorm van de aarde 0.3 seconde veranderde. De energie daarvan ging dwars door de aarde van Antartica naar de Noordpool. De ontdekking maakt het mogelijk meer te weten te komen over de kosmos en de aarde. #DeTelegraaf 12.2.2016

2miljardVC: ontstaan van zuurstof op aarde door strachoskyten(?)
3miljardVC: ontstaan van water op aarde door meteorieten uit rand zonnestelsel
3miljardVC: LHD = Late Heavy Bombardment: Aarde, Mercurius, Venus en Mars langdurig getroffen door meteorieten uit rand zonnestelsel. Ontstaan van diepe kraters.
4miljardVC: aarde koelt verder af

4.5miljardVC: Aarde botst frontaal met planeet Teia. Hierdoor ontstaan Aarde en Maan. Dat blijkt uit brokstukken op maan en aarde. Deze stenen zijn volledig gelijk. Teia is grondig door de Aarde en de Maan gemengd en gelijmatig verdeeld. Aldus wetenschappers in vakblad Science. #DeTelegraaf 30.1.2016

4.5miljardVC: Aarde wordt gebombardeerd door blokken steen en ijs. Het ijs smelt. > De aarde krijgt veel water en koelt af. #BBCtv4 11.2.2015

5miljardVC: ontstaan van de Aarde

10miljardVC: ontstaan Melkwegstelsel
zgn Solar System

13.8miljaardVC: Kosmisiche Inflatie

14miljardVC: Oerknal
zgn Big Bang. Ontstaan van het heelal.

 

===